EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Tallinna Linnavalitsus ei tohiks anda eelisseisundit ühelegi jäätmekäitluskohale

Konkurentsiamet esitas hinnangu Tallinna Linnavalitsuse võimalikule kavatsusele suunata kõik Tallinna haldusterritooriumil tekkivad jäätmed ühe ettevõtja poolt rajatavasse jäätmepõletusjaama. Vastav linnavalitsuse otsus võib oluliselt mõjutada konkurentsiolukorda nii kaugkütte- kui elektriturul. Konkurentsiamet andis Tallinna Linnavalitsusele soovituse hoiduda ainuõiguse või muu eelisseisundi andmisest ühele jäätmekäitluskohale.

Konkurentsiameti hinnangul ei kohusta jäätmeseadus omavalitsust ühte jäätmekäitluskohta valima, neid kohti võib olla ka mitu. Kuigi omavalitsusel on õigus piirata jäätmekäitluskohtade hulka näiteks geograafilisest kriteeriumist lähtudes, ei anna see õigust piirata jäätmekäitluskohtade valikut ühe konkreetse ettevõtjaga. Võimalus teenust osutada peab jääma avatuks kõigile seaduslikele kriteeriumitele vastavatele ettevõtjatele.

Konkurentsiamet peab äärmiselt oluliseks rõhutada, et kuna mis tahes konkurentsipiirangud võivad tarbijate huve tõsiselt kahjustada, võib neid rakendada üksnes juhul, kui eksisteerivad ülekaalukad avalikud huvid, mida ei ole võimalik saavutada kasutades teisi, konkurentsi vähem kahjustavaid meetodeid. Tallinna Linnavalitsus ei selgitanud Konkurentsiametile, millist eelist omab jäätmete reserveerimine ühele ettevõtjale, võrreldes olukorraga, kus jäätmete pärast konkureeriksid kõik teatud kriteeriumitele vastavad ettevõtjad.

Kui Tallinna Linnavalitsus siiski leiab, et ainuõiguse andmine mõnele jäätmekäitluskohale on avalikes huvides, tuleb selleks korraldada läbipaistev konkurss vastavalt konkurentsiseaduse §-le 14. Sel viisil saaksid ka teised teenust pakkuvad ettevõtjad läbipaistvatel tingimustel oma pakkumise teha ning ka avalikkus oleks teadlik, milline on konkursi korraldamise eesmärk ja millised on ettevõtjatele seatud tingimused.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Üldosakonna juhataja

Konkurentsiamet

Tel: 6 672 400

E-post: maarja.uulits@konkurentsiamet.ee