EST | ENG  

Universaalse postiteenuse ebamõistlikult koormavad kulud

Universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamise taotlus

Universaalse postiteenuse osutaja võib Konkurentsiametile esitada taotluse universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks. Taotlus tuleb esitada hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 10. kuupäeval.

Taotluses tuleb erilist rõhku panna selgitustele ebamõistlikult koormavate kulude tekkimise kohta universaalse postiteenuse kohustuse täitmisel. Igasugune ebamõistlikult koormavate kulude selgitus peab olema loogilises seoses Konkurentsiameti poolt välja töötatud ühtses, kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika alusel esitatud andmetega. Ebamõistlikult koormavate kulude suuruse leidmine peab põhinema arvutustel, millele lisatakse selgitused ja dokumentaalsed tõendid, mis on hilisema kontrolli käigus selgesti jälgitavad ja kontrollitavad (tuvastatavad).

Taotlus peab sisaldama konkreetset ebamõistlikult koormavate kulude summat ning arvutuskäiku, kuidas on selleni jõutud.

Taotlusega esitatavad andmed, mida ei ole põhjendatud, mille suurust ei ole võimalik arvutuste teel kindlaks teha, mis ei ole hilisema kontrolli käigus jälgitavad ja tuvastatavad, mis ei seostu universaalse postiteenuse osutamisega, jäetakse võimaliku ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamisel arvesse võtmata.

Koos taotlusega tuleb esitada täidetud vorm andmetega taotluse aluseks oleva kvartali kohta. Vorm on leitav alljärgnevalt lingilt:

Ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamise taotlusega esitatavad andmed (taotluse vorm)

Ebamõistlikult koormavate kulude arvutamise aluseks olev metoodika

WACC juhend (peadirektori 27.06.16 käskkiri nr 1.1-2/16-009).

Kuni 12.04.2015 kehtinud metoodika