EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Euroopa Komisjon kavandab konkurentsiõiguse raamistiku muudatusi mootorsõidukisektoris

2010 aasta mais lõpeb Euroopa Komisjoni grupierandi regulatsioon uute mootorsõidukite turustamisele ning remondi ja hooldusteenuste teostamisele1. Seetõttu käivad konsultatsioonid grupierandi võimaliku muutmise suhtes ning Komisjon on välja andnud teatise kavandatava konkurentsiõiguse raamistiku kohta mootorsõidukisektoris2.

Nimetatud teatises on väljapakutud, et uute mootorsõidukite turustamisele eriregulatsiooni ei tule vaid turustamise kokkuleppeid tuleb vaadata kooskõlas üldise vertikaalsete kokkulepete grupierandiga3, üleminekuajaga 31 mai 2013. Komisjon on oma mootorsõidukite sektori analüüsis4  leidnud, et mootorsõidukite müügil suuri konkurentsiprobleeme ei ole ja seetõttu võiksid turustuskokkulepped alates 2013 olla reguleeritud üldise vertikaalsete piirangute grupierandiga ning mootorsõiduki sektorile suunatud selgitustega. Samas on konkurentsiprobleeme tuvastatud eelkõige mootorsõidukite müügijärgses teeninduses ning seetõttu leiab Komisjon, et remondi-ja hooldusteenuste ja/ või varuosade tarnimise ja turustamise kokkulepete suhtes tuleks lisaks vertikaalsele grupierandile rakendada sektoraalset regulatsiooni alates 1. juulist 2010.

Remondi-ja hooldusteenuste ning varuosade tarnimise kokkulepete uues regulatsioonis pööratakse tähelepanu eelkõige:

  1. Tagada sõltumatute ettevõtjate täielik ja võrdne ligipääs tehnilisele teabele,  mis on tagatud ka kehtiva mootorsõidukite grupierandiga;
  2. Varuosade kättesaadavuse mittepiiramisele tarnija poolt;
  3. Garantiide kasutusele ehk kui käesoleval ajal on garantii ajal võimalik teostada korralist hooldust ka mujal kui volitatud esinduses, juhul kui tööd tehakse vastavalt tootja kriteeriumitele, siis sama võimalust soovitakse laiendada ka lisa/täiendavatele garantiidele;
  4. Oleks tagatud ettevõtjate, kes vastavad tarnija kriteeriumitele, volitatud remonditöökodade liikmeks võtmine.

Üldine vertikaalsete kokkulepete grupierand kohaldub tingimusel, et tarnija turuosa ei ole suurem kui 30% kaubaturust.  Kuna mootorsõidukite remondi-ja hooldustööde kaubaturg on margipõhine, võib paljude volitatud remonditöökodade turuosa olla suurem kui 30% ning sellisel juhul grupierand ei kohaldu ja piiranguid kokkulepetes tuleb individuaalselt hinnata.

Mootorsõidukite turustamisel oleksid suuremad muutused võrreldes kehtiva grupierandiga järgmised:

  1. Nagu eespool öeldud on turuosa määr, mille puhul grupierand kohaldub 30 %;
  2. Tarnijal on võimalus kehtestada rangemaid ühe margi müügi kohustusi ehk vertikaalsete kokkulepete grupierandis on konkurentsikeelukohustus kuni 80 % ostetud kaupadest, mootorsõidukite grupierandis praegu 30%. Konkurentsikeelukohustus võib olla pandud kuni 5 aastaks ehk siis tarnija võib edasimüüjale ühe margi müümise kohustuse panna 5 aastaks;
  3. Võimalus keelata lisamüügikohtade avamine teisel territooriumil;
  4. Võimalus nõuda, et mootorsõidukite edasimüüjad teostaksid ka remondi ja hooldustöid;
  5. Grupierandi kehtivus ei ole seotud enam lepinguliste tingimustega nt et mõlemal poolel peab olema võimalus pöörduda vaidlustes sõltumatu eksperdi poole,  lepingu kestvus ja lõpetamisest etteteatamise aeg, lepingu lõpetamise põhjused ja turustuslepingute üleminek teisele sama võrgustiku liikmele.

Eeltoodud erinevuste kohta koostab Komisjon selgituse, kuidas mootorsõidukisektoris neid sätteid kohaldatakse.

Komisjoni täpsemate põhjenduste ja ettepanekutega saab tutvuda siin (http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/documents/communication_et.pdf)

Komisjon soovib märkusi teatise kohta 25. Septembriks 2009.

Katrin Tasa
Konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna nõunik
66724611 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1400/2002, 31. juuli 2002, asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris

3  Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices Official Journal L 336, 29.12.1999, p. 21-25