EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet otsustas, et jäätmejaama valdaja ei ole kohustatud võimaldama ligipääsu kõikidele taaskasutusorganisatsioonidele.

Konkurentsiamet lõpetas Keskkonnaministeeriumi taotluse alusel alustatud menetluse seoses AS-i Cleanaway keeldumisega võimaldada elektroonikajäätmete kogumisega tegelevale MTÜ-le EES-Ringlus ligipääsu kolmele AS-i Cleanaway poolt opereeritavale jäätmejaamale.

AS Cleanaway võimaldab kolmes enda poolt opereeritavas jäätmejaamas tegutseda üksnes MTÜ EES-Ringluse konkurendil MTÜ-l Eesti Elektroonikaromu. MTÜ EES-Ringlus leidis, et kuna jäätmejaam on konkurentsiseaduse mõistes oluline vahend, siis on AS Cleanaway kohustatud mittediskrimineerivatel tingimustel võimaldama ligipääsu kõigile elektroonikajäätmeid koguvatele taaskasutusorganisatsioonidele.Amet leidis, et AS-i Cleanaway poolt opereeritavad jäätmejaamad ei ole antud juhul olulised vahendid. AS Cleanaway opereerib 49st jäätmejaamast vaid kolme, mistõttu ei takista ligipääsu puudumine taaskasutusorganisatsiooni tegevust Eestis tervikuna. Lisaks, märkimisväärne osa elektroonikajäätmeid kogutakse Eestis väljaspool jäätmejaamu (näiteks kogumispunktides, vahetult tarbijate juurest jne), mis kinnitab, et ligipääs jäätmejaamale ei ole hädavajalik. Veelgi enam, Konkurentsiamet leidis, et laialdase ligipääsu võimaldamine jäätmejaamadele võib kahjustada taaskasutusorganisatsioonide motivatsiooni võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi elektroonikajäätmete kogumiseks väljaspool jäätmejaamu, mis omakorda võib nendevahelist konkurentsi hoopis kahjustada.

Kõiki nimetatud asjaolusid arvesse võttes leidis amet, et AS Cleanaway ei ole rikkunud konkurentsiseadust keeldudes MTÜ-le EES-Ringlus jäätmejaamadele ligipääsu võimaldamisest.

Konkurentsiameti otsusega on võimalik tutvuda siin