EST | ENG  

Põhiülesanded

Regulatsiooniteenistuse põhimäärus  


Regulatsiooniteenistuse põhiülesanneteks on:

1) energeetika- ja vee-ettevõtjate majandustulemuste kontrollimine ning nende poolt müüdava energia- ja veeteenuse hindade kooskõlastamine, kehtestamine, kontrollimine ja kehtetuks tunnistamine seaduses sätestatud juhul;
2) liitumistasude kontrollimine ja liitumistasu metoodikate kooskõlastamine ning liitumislepingute tingimuste kontrollimine ja kooskõlastamine;
3) energeetika- või võrguettevõtjale tegevus- ja arenduskohustuse panemine ja selle täitmise kontrollimine;
4) võrguettevõtja edastamis- ja jaotamisteenuse tariifide kooskõlastamine ja kontrollimine;
5) võrguettevõtja soojuse ostmise lepingute sõlmimise või uutesse tootmisvõimsustesse investeeringute tegemise ja konkursi korraldamise tingimuste kooskõlastamine;
6) universaalse postiteenuse kohustusega ettevõtja määramine, universaalse postiteenuse nõuetekohasuse kontrollimine, universaalse postiteenuse osutamise kohustusega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamise taotluste ja universaalse postiteenuse makse määra aluste analüüsimine, taskukohase tasu suurust puudutava ettepaneku tegemine;
7) raudteeseaduse alusel konkurentsiolukorra jälgimine, ebaõiglase kohtlemise kõrvaldamine, raudteeinfrastruktuuri kasutustingimustega seonduvate kaebuste lahendamine;
8) tegevusvaldkondade õigusaktide alusel tegevuslubade väljastamine ning järelevalve teostamine tegevusloa tingimuste täitmise üle;
9) tegevusvaldkondade õigusaktides sätestatud juhtudel tüüptingimuste kooskõlastamine;
10) tegevusvaldkondade õigusaktide nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamine;
11) tegevusvaldkondade õigusaktides sätestatud väärtegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine ning nende menetlemine;
12) konkurentsiolukorra analüüsimine ja isikute nõustamine;
13) peadirektori ja teenistuse juhataja – peadirektori asetäitja haldusaktide eelnõude koostamine, ettekirjutuste täitmise üle järelevalve teostamine;
14) haldusaktide ja väärteomenetluse otsuste peale esitatud kaebuste lahendamisel osalemine.