EST | ENG  
›› Avaleht ›› Aastaraamatud ›› Aastaraamat 2008

Aastaraamat 2008

AASTARAAMAT 2008  AASTARAAMAT 2008

  

Austatud lugeja,

2008. aasta oli Konkurentsiametile töine ning tulemusrikas nii põhitegevusvaldkondades kui ka organisatsiooni arendamise seisukohalt. Lisaks sellele, et see oli Konkurentsiameti juubeliaasta, oli see ühtlasi ka esimene aasta ühendatud asutusena. Sellest tulenevalt oli meil suurepärane võimalus kasutada kõiki ühendamise eeliseid oma igapäevatöös. Juubeliaastat tähistasime rahvusvahelise konverentsiga, et tutvustada uue asutuse tegevussuundi ja eesmärke.
Lisaks asukoha muutumisele, korrastus ka meie organisatsiooni struktuur, mis on nüüd optimaalne ning võimaldab konstruktiivset teenistustevahelist koostööd. Struktuuriüksustesse on koondunud valdkonnapõhised teadmised ja kogemused, millest on juba olnud märkimisväärset kasu asutuse töö efektiivsemaks muutmisel. Siinkohal võib tuua näiteks mitmeid juhtumeid nii energia kui ka elektroonilise side valdkondadest, mida menetleti väga tihedas teenistustevahelises koostöös. Vähetähtis ei ole ka igapäevane oskusteabe vahetamine, mis aitab oluliselt kaasa menetluste kiiremaks ja kvaliteetsemaks muutmisel. 2008. aastal pöörati varasemast enam tähelepanu ka suhtlemisele avalikkusega. Töötati välja kommunikatsioonistrateegia, mille tulemusena on meie suhtlemine koostööpartnerite ja ajakirjandusega eesmärgipärasem ja avatum. Kõnealust aastat jäävad meenutama ulatuslikud ja mõneti ehmatavad protsessid majanduses, mistõttu peame riigiasutusena veelgi enam oma tegevuskuludes kokkuhoiule keskenduma, tegemata väiksemaidki järeleandmisi kvaliteedis. Teiselt poolt on muutunud majandusoludes võimatu alahinnata konkurentsialase teadlikkuse tõstmist, mida omakorda toetab ka tõhus järelevalve. Paraku on ettevõtjatel suurem kiusatus ellujäämise nimel sõlmida keelatud kokkuleppeid või oma positsiooni kindlustada soovides, astuda tahtmatult või tahtlikult üle piirist, millest alates kvalifitseerub see turgu valitseva seisundi kuritarvitamiseks.
Käesolev aastaraamat annab kõneka ülevaate meie tegevusest erinevates tegevusvaldkondades 2008. aasta vältel, mis on eeldatavasti väärikaks sissejuhatuseks järgnevatele tegutsemisaastatele.


Heade koostöösoovidega,
Märt Ots
Peadirektor