EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet rahuldas osaliselt ASi Eesti Post taotluse postkontorite miinimumarvu vähendamiseks

Konkurentsiamet kinnitas AS Eesti Post tegevusloa tingimuste muudatuse. Otsusega muudetakse universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavate postkontorite miinimumarvu 407 postkontorini.

 

Konkurentsiamet vaatas läbi AS-i Eesti Post taotluse vähendada tegevusloas märgitud postkontorite miinimumarvu 495 postkontorilt 400 postkontorini. Ettevõtja tõi oma taotluses välja võimaluse tagada nõuetekohane teenuse osutamine alternatiivseid variante kasutades, mistõttu Eesti Posti hinnangul puudub hajaasustusega piirkondades vajadus püsiva postkontori järele.

 

AS Eesti Post tagab teenuse osutamise kirjakandjate kaudu, kes koguvad ja toimetavad postisaadetisi kätte kasutajate elu- või asukohas. Kirjakandja tellimiseks tuleb helistada etteantud telefonil, saata e-kiri, täita vastav kutse veebis või saata kutsekaart. Teenuse osutamiseks võtab AS Eesti Post tellijaga ühendust ja pakub välja ühetunnise ajavahemiku, mil teenust elu- või asukohas osutatakse.

 

Konkurentsiamet asus seisukohale, et postkontorite miinimumarvu vähendamine AS Eesti Post taotluses esitatud ettepaneku ulatuses ei vähenda universaalse postiteenuse kättesaadavust.  

Postkontorite miinimumarvu vähendamisel ning alternatiivsete teenuse osutamise võimaluste rakendamisega ei lähe AS-i Eesti Post tegevus vastuollu postiseaduses ja selle alusel välja antud õigusaktides sätestatud nõuetega universaalse postiteenuse osutamisele.

 

Otsus on avaldatud majandustegevuse registris (http://mtr.mkm.ee/).

 

Täiendav info:

Ilmar Branno

Peaspetsialist

Konkurentsiameti postside ja

universaalteenuse osakond

Tel:  667 2517

E-post: ilmar dot branno at konkurentsiamet dot ee