EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: 21.07.2008 Konkurentsiamet rahuldas osaliselt AS Eesti Post taotluse vähendada postkontorite miinimumarvu

Konkurentsiamet kinnitas AS Eesti Post tegevusloa tingimuste muudatuse. Otsusega muudetakse universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavate postkontorite miinimumarvu 419 postkontorini. Tänane muudatus ei puuduta Hiiu, Lääne, Rapla ja Saare maakonda, mille kohta tehti otsus juba 10.07.2008. Menetlus jätkub 7 valla osas.

 

Konkurentsiamet vaatas läbi AS-i Eesti Post taotluse vähendada tegevusloas märgitud postkontorite miinimumarvu 495 postkontorilt 400 postkontorini. Ettevõtja tõi oma taotluses välja võimaluse tagada nõuete kohane teenuse osutamine alternatiivseid variante kasutades, mistõttu AS Eesti Post hinnangul puudub hajaasutusega piirkondades vajadus püsiva postkontori järele. AS Eesti Post tagab teenuse osutamise kirjakandjate kaudu, kes koguvad ja toimetavad postisaadetisi kätte kasutajate elu- või asukohas. Kirjakandja tellimiseks tuleb helistada etteantud telefonil, saata e-kiri, täita vastav kutse veebis või saata kutsekaart. Teenuse osutamiseks võtab AS Eesti Post tellijaga ühendust ja pakub välja ühe tunnise ajavahemiku, mil teenust elu- või asukohas osutatakse.

Konkurentsiamet asus seisukohale, et postkontorite miinimumarvu vähendamine AS Eesti Post taotluses esitatud ettepaneku ulatuses ei vähenda universaalse postiteenuse kättesaadavust. Postkontorite miinimumarvu vähendamisel ning alternatiivsete teenuse osutamise võimaluste rakendamisega ei lähe AS-i Eesti Post tegevus vastuollu universaalse postiteenuse osutamisele postiseaduse ja selle alusel väljaantud õigusaktides sätestatud nõuetega.

 

Kokku taotles AS Eesti Post miinimumarvu vähendamist 96 postkontori võrra. Samas taotleti ka postkontorite miinimumarvu tõstmist Rõuge vallas. Konkurentsiamet ei rahuldanud taotlust vähendada postkontorite arvu 4 valla osas, kus elanike arvust lähtuvalt ei olnud vähendamine lubatav. Otsus on avaldatud majandustegevuse registris (http://mtr.mkm.ee/).

 

 

Täiendav info:
Guido Pääsuke
Konkurentsiameti postside ja

universaalteenuse osakonna juhataja
tel:  667 2400 
E-post: guido.paasuke@konkurentsiamet.ee

 

Teate edastas,

Aroonika-Margarita Voites

Konkurentsiameti üldosakonna peaspetsialist

Tel:  667 2400 

E-post: a.m.voites@konkurentsiamet.ee