EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Kohus andis Konkurentsiametile õiguse AS-i Spacecom üle

Harju Maakohus tegi 28.04.2008 määruse, millega tunnistas õiguspäraseks Konkurentsiameti otsuse lõpetada AS-i Spacecom avalduse alusel AS-i Eesti Raudtee tegevuse uurimiseks algatatud väärteomenetlus ilma õiguserikkumist tuvastamata.

 AS Eesti Raudtee omab raudteeinfrastruktuuri ning teostab sellel ka vedusid ning AS Spacecom on tema konkurendiks veoteenuse osutamisel. 19.04.04 esitas AS Spacecom Konkurentsiametile kaebuse, milles leidis, et AS Eesti Raudtee üritab turgu valitseva ettevõtjana AS-i Spacecom seisundit kahjustada. AS Spacecom leidis, et AS Eesti Raudtee müüb veoteenust niivõrd odava hinnaga, et AS Spacecom ei suuda temaga konkureerida.

AS Spacecom esitas kaebuse ajal, mil Eesti raudteeveondus oli alles konkurentsile avanemas ning AS-i Eesti Raudtee turuosa oli endiselt suur. Väärteomenetluse kestel AS-i Eesti Raudtee turuosa langes, kusjuures eriti järsk langus toimus alates 2007. aasta kevadest. Konkurentsiamet asus selle põhjal seisukohale, et AS Eesti Raudtee ei oma naftasaaduste veoturul turgu valitsevat seisundit ning tema hinnakujundus ei ole tegelikkuses konkurente, sealhulgas AS-i Spacecom, kahjustanud. AS Spacecom ei nõustunud Konkurentsiameti seisukohtadega ja esitas kohtule korduvalt kaebusi. Kohus aktsepteeris 28.04.08 määruses Konkurentsiameti seisukohti täies ulatuses. Kuna tegemist on edasikaebamisele mittekuuluva kohtumäärusega, siis lõpetas kohus sellega pikaajalise ja äärmiselt mahuka menetluse AS-i Eesti Raudtee väidetavas turguvalitseva seisundi kuritarvitamises.

Konkurentsiameti otsusega ning Harju Maakohtu määrusega on võimalik tutvuda Konkurentsiameti kodulehel aadressil: http://www.konkurentsiamet.ee/?id=12620

Küsimuste tekkimisel või lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Juhan Põldroos
Järelevalveosakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 6803945
E-post: juhan.poldroos@konkurentsiamet.ee