EST | ENG  
›› Avaleht ›› Regulatsiooniteenistus ›› Postside ›› Mõisted

Mõisted

Postiteenus on adresseeritud postisaadetise edastamine majandustegevusena. Postisaadetis loetakse adresseerituks, kui see kannab postisaadetise saaja nime ja postiaadressi või sellele viitavat märgistust või on varustatud postiaadressile osutava saatedokumendiga. Riigisisese postiteenuse puhul asuvad postisaadetise saaja ja saatja Eestis. Rahvusvahelise postiteenuse puhul asub kas saaja või saatja väljaspool Eestit. Postiteenus ei ole kirjalike teadete ning muude saadetiste kättetoimetamine enda nimel ja enda majandustegevuse tarbeks.

Postiteenused postiseaduse tähenduses on:
1. lihtsaadetise edastamine;
2. tähtsaadetise edastamine;
3. väärtsaadetise edastamine;
3. partiisaadetise edastamine;
4. kullerpostisaadetise edastamine;
5. otsepostisaadetise edastamine;
6. perioodilise väljaande edastamine;
7. muud postiteenused.

Postisaadetis on:
1. kirisaadetis;
2. postipakk;
3. perioodiline väljaanne.

Kirisaadetis on postiteenuse osutajale edastamiseks üleantud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed. Kirisaadetis on näiteks kiri, trükis ja pisipakk.

Postipakk on postiteenuse osutajale edastamiseks üleantud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed.

Perioodiline väljaanne on saatjalt tellitav ja tema poolt postiteenuse osutajale perioodiliselt, sagedusega vähemalt üks kord kvartalis edastamiseks üleantav adresseeritud trükis.

Postiteenuse osutaja
Postiteenuse osutaja on isik, kes osutab postiteenuseid ja edastab postisaadetisi.

Kullerpostiteenus
Kullerpostisaadetisena edastatakse kirisaadetis ja postipakk:

· mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;

· mis edastatakse kulleriga kiirel ja usaldusväärsel viisil;

· mille saatjal on võimalus igal hetkel saada informatsiooni saadetise asukoha kohta selle teekonnal, sekkuda saadetise kättetoimetamisse ja vajaduse korral korraldada ümber selle edastamist.
Kui saadetise edastamine ei vasta eespooltoodud tunnustele, ei loeta edastamist kullerposti teenuseks.

Otsepostiteenus
Otsepostisaadetisena edastatakse kirisaadetis:

· mis väljastatakse saajale või tema esindajale ilma allkirjata;

· mille sisuks on turunduslik või avalik materjal;

· mida edastatakse samaaegselt vähemalt 100 saajale;

· mille sisu, kaal ja mõõtmed on identsed teiste samaaegselt edastatavate saadetiste omadega, välja arvatud saaja nimi, postiaadress, identifitseerimisnumber ning muud teisendused, mis ei muuda sõnumi olemust;

· mille pakendile on kantud märge «reklaam», «reklaam posti teel» või «otsepost».

Otsepost ei ole arvete edastamine ning otsepostisaadetiste tingimustele vastava postisaadetise edastamine koos eespool nimetatud tingimustele mittevastava postisaadetisega.

Kui otsepostisaadetis ei vasta vähemalt ühele esimeses neljas punktis toodud tingimusele, siis loetakse see saadetis lihtsaadetiseks.