EST | ENG  

Postiteenuse osutamise alustamisest teatamine

Postiteenuse osutamise teade

Lühikirjeldus

Kui soovite alustada tegevust postiteenuste valdkonnas, peate esitama Majandustegevuse Registri kaudu teate majandustegevuse alustamisest. Majandustegevusteade on kohustuslik niisuguse postiteenuse korral, mille osutamiseks puudub loakohustus. Nendeks on kullerpostiteenus, otsepostiteenus, perioodilise väljaande edastamise teenus või muu postiteenus.

Kullerpostisaadetis on kirisaadetis ja postipakk:

-        mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;
-        mis edastatakse kulleriga kiirel ja usaldusväärsel viisil;
-        mille saatjal on võimalus igal hetkel saada informatsiooni saadetise asukoha kohta selle teekonnal, sekkuda saadetise kättetoimetamisse ja vajaduse korral korraldada ümber selle edastamist.

Otsepostisaadetis on kirisaadetis:

-        mis väljastatakse saajale või tema esindajale ilma allkirjata;
-        mille sisuks on turunduslik või avalik materjal;
-        mida edastatakse samaaegselt vähemalt 100 saajale;
-        mille sisu, kaal ja mõõtmed on identsed teiste samaaegselt edastatavate saadetiste omadega, välja arvatud saaja nimi, postiaadress, identifitseerimisnumber ning muud teisendused, mis ei muuda sõnumi olemust;
-        mille pakendile on kantud märge «reklaam», «reklaam posti teel» või «otsepost».

Perioodiline väljaanne on saatjalt tellitav ja tema poolt postiteenuse osutajale perioodiliselt, sagedusega vähemalt üks kord kvartalis edastamiseks üleantav adresseeritud trükis.

Muu postiteenuse korral palun lisage teatesse teenuse lühikirjeldus.

Õiguslikud alused

Postiteenuse tegevust reguleerivad:

-                   postiseadus (PostiS)
-                   majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS)

Nõuded esitajale

Valitud alal tegutsemiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

-                   peate olema registreeritud või asutamisel olev juriidiline isik

 Nõuded teatele

Tegevuse alustamise teade peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
-   nimi ja isiku- või registrikood;
-   aadress ja muud kontaktandmed;
-   osutatavate postiteenuste loetelu;
-   geograafiline piirkond, kus soovitakse postiteenust osutada;
-   tegevuse alustamise kuupäev.


Teate täitmine ja esitamine

Postiteenuse osutamise teate saate esitada:
-   sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
-   tehes seda notari kaudu.
Andmed postiteenuse osutaja kohta avaldatakse majandustegevuse registris.
 

Piiriülene tegutsemine

Juhul kui teie ettevõte on juba esitanud majandustegevusteate teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovite tegutseda Eestis, tuleb Teil ikkagi esitada postiteenuse osutamise alustamise teade majandustegevuse registris.

Juhul kui soovite Eesti majandustegevusteate alusel tegutseda teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, siis vajate selle lepinguriigi poolt ettenähtud majandushaldusasutuse kooskõlastust. Kuna lepinguriigiti võivad protseduurireeglid olla erinevad, on soovitatav pöörduda teabepäringuga vastava riigi asutuse poole.

Info tegutsemiseks teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis on leitav vastava riigi ühtsest kontrollpunktist: http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_et.htm.

Järelevalve

Riikliku järelevalvega tegeleb Konkurentsiamet.

Kontakt

Sisuline lisainfo:

Konkurentsiamet, Energeetika ja postiosakonna vanemanalüütik Indrek Ahermaa, tel 667 2510, indrek dot ahermaa at konkurentsiamet dot ee