EST | ENG  

Riigilõivudest

Riigilõivu  tasumist reguleerib riigilõivuseadus (RLS, RT I 30.12.2014, 1)

RLS § 158 järgi tasutakse riigilõiv elektrituruseaduse (ELTS), maagaasiseaduse (MGS) ja kaugkütteseaduse (KKütS) alusel antava tegevusloa eest:

· tegevusloa esimese kehtivusaasta eest enne tegevusloa taotlemist

· tegevusloa iga järgneva kehtivusaasta eest vähemalt 10 päeva enne vastava kehtivusaasta algust

 

 Tegevusloa eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist: 

1.   ELTS § 22 lg 1 punktides 1-6 nimetatud tegevuseks antava tegevusloa eest

RLS § 154  lõikes 1 sätestatud riigilõivumääras järgmiselt:

 

1) suurema kui 1 MW netovõimsusega tootmisseadme käitamise lõpetamiseks –  640 eurot;

2) elektrienergia tootmiseks – 160 eurot iga kehtivusaasta eest;

3) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga

kuni 5 GWh – 960 eurot iga kehtivusaasta eest;

4) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga

üle 5 GWh kuni 20 GWh– 1920 eurot iga kehtivusaasta eest;

5) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga

üle 20 GWh kuni 50 GWh– 4480 eurot iga kehtivusaasta eest;

6) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga

üle 50 GWh kuni 100 GWh – 6400 eurot iga kehtivusaasta eest;

7) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga

üle 100 GWh kuni 500 GWh – 12 790 eurot iga kehtivusaasta eest;

8) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga

üle 500 GWh – 19 180 eurot iga kehtivusaasta eest;

9) põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks – 2560 eurot iga kehtivusaasta eest;

10) riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks –  2560 eurot iga kehtivusaasta eest;

11) otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 1280 eurot iga kehtivusaasta eest;

12) elektrienergia müügiks – 640 eurot iga kehtivusaasta eest.

 

Seejuures:

·  Ülalnimetatud teenustemahuks loetakse eelmisel kalendriaastal tarbijatele edastatud elektrienergia koguse ja võrgukadude summa. Tegevust alustav võrguettevõtja tasub riigilõivu järgmiseks kalendriaastaks kavandatava teenustemahu alusel (RLS § 154 lõige 2).

 ·  Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50% RLS § 154 lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast (RLS § 154 lõige 3).

 

2.  MGS § 27 lg 1 nimetatud tegevuseks antava tegevusloa eest RLS § 155 lõikes 1 sätestatud riigilõivumääras järgmiselt:

 

1) gaasi importimiseks – 640 eurot iga kehtivusaasta eest;
2) gaasi müügiks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest;
3) gaasi ülekande teenuse osutamiseks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest;
4) gaasi jaotamise teenuste osutamiseks – 260 eurot iga kehtivusaasta eest.

 

Seejuures:

· Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50% RLS § 155 lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast (RLS § 155 lõige 2).

 

3. KKütS § 18 lg 1 nimetatud tegevuseks antava tegevusloa eest RLS § 156 lõikes 1 sätestatud riigilõivumääras järgmiselt:  

 

1) soojuse tootmiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
2) soojuse jaotamiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
3) soojuse müügiks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta või kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kui  kontserni kuuluvate soojusettevõtjate soojuse summaarne müük ületab 50 000 MWh aastas.

 

Seejuures:

. Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50% RLS § 156 lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast (RLS § 156 lõige 2).


 

Riigilõiv ülalmärgitud tegevuslubade osas tasutakse Rahandusministeeriumi järgmistele pangakontodele:

·  SEB Pank - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

·  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X )  

·  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

 

 

Maksekorraldusele märgitakse:

- makse saaja – Rahandusministeerium

- viitenumber - 2900080076

- selgitus – vastav märge, millest selgub, milliseks tegevuseks taotletava/antud tegevusloa (mitmenda kehtivusaasta) eest riigilõiv tasutakse (jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks taotletava/antud tegevusloa kehtivusaasta eest tasumisel ka teenustemaht RLS § 154 lõike 2 tähenduses).

 

NB! Energiavaldkonna majandustegevusteate (elektrienergia müük, gaasi müük) esitamise eest Konkurentsiametile tasutakse riigilõivu 10 eurot ülal viidatud pangakontodele viitenumbriga 2900082935 (RLS § 345).