EST | ENG  
›› Avaleht ›› Regulatsiooniteenistus ›› Postside

Postside

Postiteenust osutavate ettevõtjate, kes on esitanud Konkurentsiametile tegevuse alustamise teate või kellele on väljastatud tegevusluba, andmetega on võimalik tutvuda majandustegevuse registris: http://mtr.mkm.ee/

 

 

 

 

Lihtsaadetisena edastatavate kirisaadetiste kättetoimetamise kiirus

Postiseadus näeb ette, kui suur hulk universaalse postiteenuse raames siseriiklikult lihtsaadetisena edastatavatest kirisaadetistest peab jõudma adressaadini postitamisele järgneval tööpäeval. Tegemist on kirjadega, mida saab postitada AS-i Eesti Post oranži värvi kirjakastidesse, mis paiknevad üle Eesti.

2005. aastal kehtis nõue, et vähemalt 90% linnas või maakonnakeskuses postitatud kirisaadetistest peab jõudma saajani järgmiseks tööpäevaks ja maal postitatud kirisaadetistest vähemalt 90% ülejärgmiseks tööpäevaks. Alates 2006. aastast on kehtinud ühtne nõue, mille kohaselt peab vähemalt 90% kirisaadetistest jõudma üle Eesti saajani postitamisele järgneval tööpäeval. Nõue kehtib enne kirjakastile märgitud tühjendamise kellaaega postitatud kirjadele. Hilisemal kellaajal kirjakasti jäetud kirjade postitamise päevaks tuleb sellisel juhul lugeda kirjakastile märgitud järgmine tühjendamise päev.

Konkurentsiamet on üks kord aastas kontrollinud kirisaadetiste liikumist ja postiseaduse nõude täitmist omapoolse kontrollpostituse raames. Selleks postitab Konkurentsiamet AS-i Eesti Post kirjakastidesse testkirju ning jälgib nende liikumise kiirust. Viimase kümne aasta tulemused on kajastatud joonisel. Postitamisele järgnevaks tööpäevaks kättetoimetatud kirjade protsent on joonisel näidatud sinist värvi tulbana ja ülejärgmiseks tööpäevaks kättetoimetatud kirjade protsent punast värvi tulbana.

 

* 2008. aastal kontrollpostitust ei toimunud

Kui aastatel 2005-2007 jäi tulemus oluliselt alla nõutud taseme, siis alates 2009. aastast on AS Eesti Post teenuse kvaliteeti oluliselt parandanud. Kahel aastal on tulemus olnud üle nõutud 90%, ülejäänud neljal aastal siiski alla selle, kuid üle 80%. Kui vaadelda ülejärgmiseks tööpäevaks kättetoimetatud kirjade protsenti, siis on see olnud viimasel kuuel aasta stabiilselt üle 90%, ulatudes 2010. aastal koguni 98,3%.