EST | ENG  

Komisjoni teatised ja suunised

  • Suunised määruse (EÜ) määruse 1/2003 artikli 23 loike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta (ELT 2006/C 210/02)
  • Komisjoni teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (EÜT 2002/C 45/03)
  • Komisjoni teatis koostöö kohta konkurentsiasutuste võrgustikus (ELT 2004/C 101/03) (PDF)(ENG)
  • Komisjoni teatis - Suunised asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud kaubandusmõju kontseptsiooni kohta (ELT 2004/C 101/07)  (PDF)(ENG)
  • Komisjoni teatis - Suunised asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamiseks (ELT 2004/C 101/08) (PDF)(ENG)
  • Komisjoni teatis komisjoni toimikutele juurdepääsureeglite kohta EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82, EMP lepingu artiklite 53, 54 ja 57 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 kohaldamise juhtudel (ELT 2005/C 325/07) 
  • Komisjoni teatis asjaomase turu mõiste kohta ühenduse konkurentsiõiguses (EÜT 97/C 372/03)
  • Komisjoni teatis — Suunised komisjoni täitetegevuse prioriteetide kohta EÜ asutamislepingu artikli 82 kohaldamisel turgu valitsevate ettevõtjate kuritahtliku konkurente tõrjuva tegevuse suhtes (ELT 2009/C 45/02)
  • Komisjoni teatis – Teatis vähetähtsate kokkulepete kohta, mis ei piira märgatavalt konkurentsi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 1 kohaselt (de minimis) (ELT 2014/C 291/01