EST | ENG  

Koondumiste kontroll

 • Euroopa Komisjoni konsolideeritud pädevuseteatis, mis käsitleb nõukogu määrust (EÜ) nr 139/2004  kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (2008/C 95/01)
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 139/2004, 20. jaanuar 2004, kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (EÜ ühinemismäärus) (ELT L 24, 29.1. 2004, lk 1—22)
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 802/2004, 21. aprill 2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT L 133, 30.4.2004, lk 1—39)
 • Komisjoni teatis lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste menetlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EMU) nr 139/2004 (ELT 2005/C 56/04)
 • Komisjoni määruse (EÜ) nr 802/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle, artikli 3 lõike 2 kohane teatis (ELT 2006/C 251/02)
 • Komisjoni teatis koondumise mõiste kohta vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr. 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumise üle (EÜT 98/C 66/02)
 • Komisjoni teatis täielikult toimivate ühisettevõtete mõiste kohta vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr. 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumise üle (EÜT 99/C 66/01)
 • Komisjoni teatis käibe arvutamise kohta vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr. 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumise üle (EÜT 98/C 66/04)
 • Komisjoni teatis asjaomaste ettevõtjate mõiste kohta vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr. 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumise üle (EÜT 98/C 66/03)
 • Horisontaalsete ühinemiste hindamise suunised vastavalt nõukogu määrusele kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle (ELT 2004/C 31/03)
 • Komisjoni teatis nõukogu määruse (EMÜ) nr 4064/89 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 447/98 seisukohalt vastuvõetavate parandusmeetmete kohta (EÜT 2001/C 68/03)
 • Komisjoni teatis koondumistega otseselt seotud ja nendeks vajalike piirangute kohta (EÜT 2005/C 56/03)
 • Komisjoni otsus, 23. mai 2001, ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes (2001/462/EÜ, ESTÜ)