EST | ENG  

Euroopa Liidu konkurentsieeskirjad

Konkurentsipoliitika eesmärk on tagada toimiv ja efektiivne konkurents ning seetõttu on konkurentsireeglite eesmärk kõrvaldada konkurentsipiirangud.

Põhilised konkurentsivaldkonda reguleerivad õigusaktid toetuvad Euroopa Liidu toimimise lepingu VII jaotise järgmistele artiklitele:

Määrused:

  • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1—25)
  • Komisjoni määrus (EÜ) nr 773/2004,   7. aprill 2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, 27.4.2004, lk 18—24)

Lisaks:

Täiendavat informatsiooni Euroopa Liidu konkurentsipoliitika kohta võib leida Euroopa Komisjoni Konkurentsi Peadirektoraadi kodulehelt.