EST | ENG  

Õigusaktid

Seadused

  1. Konkurentsiseadus
  2. Karistusseadustik  vt Konkurentsialased süüteod § 399-402
  3. Riigilõivuseadus  vt § 120 Koondumise menetlemine

Määrused

  1. Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011 määrus nr 9 "Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate teadus-ja arenduskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)" ( RT I, 19.01.2011, 3)
  2. Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2010 määrus nr 197 "Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate spetsialiseerumiskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)" ( RT I, 04.01.2011, 11)
  3. Vabariigi Valitsuse 27.mai 2010 a määrus nr 60 Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate vertikaalsete kokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand) (RT I 2010, 23, 112);
  4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006.a määrus nr 68 "Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend" (RTL, 2006, 59, 1061);
  5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006.a määrus nr 69 "Koondumise teate esitamise juhend" (RTL, 2006, 59, 1062);

Riigiabi määrused

Vt Rahandusministeerium