Language switcher

Sa oled siin

Tallinna Halduskohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse AS-ile Eesti Post

Tallinna Halduskohus jättis 13. juuli 2012. a. otsusega rahuldamata AS-i Eesti Post kaebuse Konkurentsiameti 04. märtsi 2011. a. ettekirjutuse tühisuse tuvastamise või alternatiivselt tühistamise nõudes.

Konkurentsiamet tegi 04.03.2011. a. AS-ile Eesti Post ettekirjutuse postiteenuse osutaja kohustuste rikkumise lõpetamiseks haldusmenetluses, mille raames Konkurentsiamet analüüsis AS-i Eesti Post poolt AS-ile Express Post pakutud postivõrgule juurdepääsu tasude vastavust postiseaduse nõuetele.

Postiseaduse (PostiS) § 24 lg 1 lubab kasutada postiteenuse osutamise eesmärgil teise postiteenuse osutaja postivõrku, kui selleks on vastav kirjalik leping. AS-ile Eesti Post kuulub ainuke üle-eestiline postivõrk, millele soovis alates 2009. a. kevadest postiteenuste osutamise eesmärgil saada juurdepääsu AS Express Post. Pooltevaheliste läbirääkimiste tulemusena esitas AS Eesti Post AS-ile Express Post kaks hinnapakkumist postivõrgule juurdepääsu tasudega: ühe liht- ja tähtkirjade edastamiseks ning teise üksnes lihtkirjade edastamiseks.

Konkurentsiamet analüüsis AS Eesti Post poolt AS-ile Express Post pakutud postivõrgule juurdepääsu tasusid ning leidis, et AS Eesti Post ei ole viidatud tasude kujundamisel järginud postiseaduses sätestatud nõuet, mille kohaselt peab juurdepääs teise postiteenuse osutaja postivõrgule olema kättesaadav võrdsetel tingimustel ja sama kvaliteediga, millega teine postiteenuse osutaja seda võimaldab oma ema- ja tütarettevõtjale, klientidele või äripartneritele. Konkurentsiamet tuvastas, et AS Eesti Post pakkus AS-le Express Post juurdepääsu oma postivõrgule oluliselt ebasoodsamatel hinnatingimustel võrrelduna nendega, mille alusel AS Eesti Post edastab oma postivõrgus siseriiklikult liht- või tähtsaadetisena oma äriklientide, äripartneri ja tütarettevõtja võrreldavaid kirju. Arvestades, et AS Eesti Post ei pea AS-ilt Express Post vastuvõetavate kirjade saajatele kättetoimetamiseks tegema sisuliselt täiendavaid toiminguid võrreldes nendega, mida AS Eesti Post teeb ärikirja klientide standardkirjade edastamiseks ärikirja teenuse raames, ei saa AS-ilt Express Post küsitavad postivõrgule juurdepääsu hinnad olla Konkurentsiameti hinnangul ühelgi juhul kõrgemad ärikirja teenuse raames standardkirjade edastamise hindadest, millest on maha arvestatud riigile tasutav universaalse postiteenuse makse. Konkurentsiamet märkis, et juhul, kui AS Express Post annab AS Eesti Post postivõrku üle juba eelsorteeritud kirjad, siis peaks AS Express Post poolt üleantavate kirjade käitlemine olema AS-i Eesti Post jaoks pigem vastava tööprotsessi (sorteerimine) võrra odavam ärikliendi standardkirjade käitlemisest.

Eeltoodut arvestades tegi Konkurentsiamet 04.03.2011. a. ettekirjutuse, millega kohustas AS-i Eesti Post võimaldama AS-ile Express Post postiteenuse osutamise eesmärgil juurdepääsu oma postivõrgule maksimaalselt samade hindadega, millega AS Eesti Post edastab ärikirja teenuse raames siseriiklikult liht- ja tähtsaadetisena äriklientide standardkirju, millest on maha arvestatud universaalse postiteenuse makse (viidatud makset peab AS-i Eesti Post postivõrgule juurdepääsu saamisel tasuma AS Express Post iga tema poolt AS Eesti Post postivõrku üleantud kirja pealt). Ettekirjutus näeb ühtlasi ette, et AS Express Post poolt kirjade eelsorteerimise korral peab AS-le Express Post pakutav hind olema eelsorteerimisest tingituna kulude kokkuhoiu võrra madalam võrdsetel tingimustel teiste eelsorteerimist teostavate ettevõtjatega.

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2021

Konkurentsiamet avaldas 2020. aasta postituruaruande

Ameti aruanne käsitleb 2020. aastal postiteenuste valdkonnas toimunud arenguid, esile kerkinud probleeme ja Konkurentsiameti tegevust. Postiseaduse kohaselt esitab Konkurentsiamet iga aasta teises kvartalis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile postiteenuste valdkonna aruande eelmise kalendriaasta kohta.

30.06.2020

Postiteenuste valdkonna aruanne 2019

Konkurentsiamet on avaldanud 2019. aasta aruande postiteenuste valdkonnas toimunud arengute ja esilekerkinud probleemide ning ameti tegevuse kohta.