Language switcher

Sa oled siin

Läti ja Eesti reguleerivad asutused on andnud oma heakskiidu Venemaaga elektrikaubanduse metoodika muudatuse osas

Läti riiklik reguleeriv asutus ja Konkurentsiamet toetavad Läti süsteemihalduri AS Augstsprieguma tīkls ja Eesti süsteemhalduri Elering AS ühiselt välja töötatud võimsuse arvutamise metoodika muudatust Venemaaga, mis täpsustab, kuidas arvutatakse elektrienergia võimsust Venemaaga kauplemiseks.

Läti reguleeriv asutus on seisukohal, et Venemaaga läbilaskevõime arvutamise metoodikas sisalduvad lahendused on õigustatud ja metoodika tagab, et elektrikaubandus Venemaaga ei katke. Nagu ka tänaseni, jätkab ka AS Augstsprieguma tīkls Venemaa elektrikaubitseja Inter RAO Latvija esitatud kaubeldava elektri päritolutõendite küsimist ja kontrollimist, tagades sellega, et Lätti jõudev kaubeldav elekter Venemaalt toodetakse Venemaal.

Metoodika muudatusega kaotatakse topelt piirangud Venemaaga arvutatavale kaubanduslikule võimsusele Valgevene ja Leedu piiri võimsuste väljaarvamiseks, mis tekkisid põhjusel, et Leedu süsteemihaldur Litgrid AB rakendab 15. septembrist 2021 ühepoolselt välja töötatud metoodikat Valgevene-Leedu piiri võimsuste arvutamiseks, mis elimineerib vastava piiri edasisest Vene-Läti lubatava võimsuse arvutusest. Sellest tulenevalt ei olnud enam vajadust ja põhjendust hoida Eesti ja Läti poolt rakendatavas Venemaa võimsuste arvutamise metoodikas sees koefitsienti 0,62, mille esialgne eesmärk oli samuti Valgevene-Leedu piiri võimsuste välja võtmine metoodikaga arvutatavast võimsustest.

Eesti ja Läti süsteemihaldurid võtavad võimsuste arvutamisel Venemaaga arvesse Valgevene, Venemaa, Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemide lubatavaid ülekandevõimsusi. Muuhulgas võetakse võimsuse arvutamisel arvesse erinevaid süsteemide tehnilisi tingimusi ja võrgumudeleid, nagu tootmis- ja koormusstrateegia, samuti elektriliinide katkestusi ja muid võimsuse piiranguid. Samuti näeb metoodika ette, et Euroopa Liidu sisestele piiridele (sh Eesti-Läti ja Läti-Leedu) arvutatavaid kaubanduslikke läbilaskevõimsusi Venemaa elektrikaubanduseks arvutatav võimsus ei mõjuta. 
Konkurentsiamet on seisukohal Elering AS on analüüsinud metoodikaga kaasnevaid mõjusid elektrisüsteemile ja metoodikast ei tulene vastuolusid Euroopa Komisjoni 24. juuli 2015. aasta määrusele (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (CACM). Turuosalistele on selgitatud uue metoodika sisu. Metoodika ei ole vastuolus praeguse Balti riikide vahelise võimsuse arvutamise metoodikaga, mille abil arvutatakse Balti riikides Euroopa Liidu sisese kaubanduse võimsused.
 
Neid asjaolusid arvesse võttes ei näe Läti reguleeriv asutus ega Konkurentsiamet vastuolusid metoodika rakendamiseks Läti ja Eesti süsteemihaldurite poolt.

Metoodika jõustub 12. oktoober 2021.

Konkurentsiameti riiklik heakskiit metoodika muudatusele on kättesaadav siin.
 

Veel uudiseid samal teemal

13.10.2021

Elektrilevi peab pöörama suuremat tähelepanu võrguühenduste katkestuste likvideerimisele

Konkurentsiamet lõpetas käesoleva aasta 27. aprillil Jõgeva piirkonnaalajaama põlengu ja selle tulemusel toimunud suuremahulise elektrikatkestuse kohta alustatud järelevalvemenetluse. Amet tuvastas, et Elektrilevi AS rikkus võrguteenuste kvaliteedinõudeid võrguühenduse katkestuse kestuse osas. 

05.10.2021

Meretuulepargi võrgu arendamisel tuleb tagada võrdsed võimalused

Konkurentsiamet on seisukohal, et meretuulepargi võrgu ehitamisel tuleb järgida kõigi meretuuleparkide arendajate huvisid ja tagada võrdsed võimalused kõikidele arendajatele.