Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet uuris Balticconnectori käiku andmise hilinemise põhjuseid

Konkurentsiamet viis läbi analüüsi, et uurida Eesti ja Soome vahelise gaasitoru Balticconnectori käiku andmise hilinemist seoses Puiatu ja Paldiski kompressorjaamade valmimise viibimisega. Lisaks projekti hilinemise põhjuste selgitamisele hinnati  gaasiühenduse täiel määral turule jõudmise perspektiivi ning tõenäosust, kas ühishuviprojekti käiku andmine hilineb rohkem kui kaks aastat ning amet peab Euroopa Liidu liikmesriigi reguleeriva asutusena määrama kolmanda isiku projekti lõpuni ehitamiseks.
 
Konkurentsiamet tuvastas, et Balticconnectori kompressorjaamade puhul kasutatud „võtmed kätte“ hangete korral on äärmiselt oluline põhjalike hankedokumentide koostamine, et võimaldada nende pakkumiste mitte kvalifitseerimine, mis kätkevad endas liigseid riske projekti valmimisele või ei suuda tagada kvaliteeti ega tehnilisi nõudeid. Pärast lepingu sõlmimist on tellija võimalused projekti kulgu sekkuda küllaltki väikesed. 
Samuti on suuremahuliste projektide korral kriitiliselt oluline, et leppetrahvid on kujundatud nii, et töövõtja on motiveeritud mitte ainult lühiajaliselt viivitusi likvideerima, vaid projekti ka lõpuni viima. Igasugune võimaliku leppetrahvina saadav summa taoliste projektide puhul tuleb  võrguettevõtjal arvestada gaasi võrgutariifi lisanduva tuluna.
 
Balticconnectori projekt liigitub rahvusvaheliste ühishuviprojektide alla, mida reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 347/2013 (edaspidi Määrus). Projekti edendaja on süsteemihaldur Elering AS ning Konkurentsiameti kohustuseks on jälgida ühishuviprojektide valmimist vastavalt Määruses sätestatud korrale.

Ameti hinnangul on projekti läbi viidud Määrusega kooskõlas ning selle hilinemine ei ole ületanud Määruses sätestatud lubatud kahe aasta piiri. Projekti ehitus viiakse lepingupartneriga lõpuni 2021. aasta jooksul. Puiatu kompressorjaamaga saavutatav lisavõimsus on alates 29.04.2021 antud turu käsutusse, Paldiski kompressorjaama lisavõimsus jõudis turule alates 19.06.2021. Nii Puiatu kui Paldiski kompressorjaamad on läbinud vastuvõtmise hetkel kõik vastuvõtu katsed ning on opereeritavad vastavalt projekteeritud võimekusele. Puiatu ja Paldiski kompressorjaamad ning Eesti gaasi ülekandesüsteem ei ole täna piiravateks elementideks Balticconnectori ülekandevõimsuse tehnilise suuruse määramisel.
 
Analüüsi käigus ei andnud amet  hinnanguid Eleringi kommunikatsioonile ja turu teavitamisele projekti hilinemisest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1227/2011 (edaspidi REMIT) ette nähtule. REMIT täitmist Eleringi poolt hindab Konkurentsiamet eraldiseisvas järelevalvemenetluses, mis algatati 08.01.2021 ja täiendavalt selle alusel 10.03.2021 alustatud väärteomenetluse käigus. 
Analüüsi tulemusi ei ole võimalik täies mahus avaldada, kuna need sisaldavad ettevõtja ärisaladusi ja vaidlused ehitajaga on endiselt käimas.

Veel uudiseid samal teemal

24.05.2022

Tallinnas toimuvad Balti elektriturufoorum ja Balti gaasiturufoorum

Konkurentsiamet korraldab Tallinnas 24.05 Balti elektriturufoorumi ja 25.05 Balti gaasiturufoorumi. Traditsioonilised regionaalsed kohtumised toovad kokku Balti, Soome, Rootsi ja Poola energiaregulaatorid, turuosalised ja poliitikakujundajad, et otsida koos lahendusi põletavatele probleemidele energeetikavaldkonnas. 

08.12.2021

Konkurentsiamet analüüsis elektri- ja gaasihindasid

Konkurentsiamet võttis elektri- ja gaashindade analüüsides vaatluse alla hinnamuutuste ulatuse ja põhjuseid, mis on energiahinnad nii Eestis kui Euroopas drastilise tõusuni viinud.