Language switcher

Sa oled siin

Elektrilevi peab tõhustama elektrikatkestuste ärahoidmise ja kõrvaldamise võimekust

Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust
Elektriliin

Saaremaal 9.–16. detsembril 2022. aastal aset leidnud ulatuslike elektrikatkestuste põhjuste analüüs näitas, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust. Samuti on vaja tõhustada järelevalvet elektriliine ohustavate asjaolude (näiteks liinide läheduses olevate puude) üle.

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul tuvastas ameti analüüs, et Elektrilevil nappis planeerimisvõimekust. „Piisav planeerimisvõimekus, sealhulgas varem välja selgitatud kompetentsete ja eritehnikaga osapoolte kontaktid, andnuks võimaluse elektririkked kõrvaldada ja taastada elektrienergia varustus Saare maakonnas kiiremini,“ ütles Pärn-Lee.

Elektrilevi selgitas järelevalvemenetluse käigus, et kasutab olulises osas tema kui võrguettevõtja seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks partnerite teenuseid. Elektrileviga samasse kontserni kuuluv Enefit Connect tegeleb elektrikatkestuste likvideerimise operatiivjuhtimisega ja vastutab ressursside (sh partnerite ressursside) kaasamise eest rikete likvideerimisel lähtuvalt kriisi vajadusest. Konkurentsiamet on seisukohal, et sõltumata sellest, missugust ärimudelit kasutatakse, on Elektrilevi ise vastutav oma teeninduspiirkonna jaotusvõrgu käitamise, hoolduse, arendamise ja ka elektrikatkestuste kõrvaldamise eest. Ameti arvates tuleb Elektrilevil rakendatav ärimudel seoses Enefit Connectist teenuste sisse ostmisega kriitiliselt üle vaadata. Elektrilevi peab tagama strateegilised teenused (nt elektrivõrgu juhtimiskeskuse teenus).

„Elektririkete osakaalu vähendamise seisukohast on oluline ka Elektrilevi tegevus järelevalve tõhustamisel, et tuvastada liinidele ohtlikud asjaolud (nt droonide abil). Näiteks kui elektriliini kaitsevööndis asuvad liinile ohtu kujutavad puud, siis peab ennekõike elektriliini käitaja ise oskama neid ohte hinnata ja vajadusel need ennetavalt koos maaomanikuga maandama,“ ütles Pärn-Lee.

Elektrilevi ei suutnud 1100 tarbija tarbimiskohas likvideerida riket võrguteenuse kvaliteedinõuete määrusest tuleneva elektrikatkestuse lubatud kestuse piires. Neile tarbijatele vähendas Elektrilevi võrgutasusid kokku 28 512 eurot.

Konkurentsiamet teostab järelevalvet võrguühenduste kvaliteedinõuete täitmise üle vastavalt elektrituruseadusele ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005 määrusele nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Analüüsi täsitekstiga on võimalik tutvuda SIIN (1.62 MB, PDF).

 

Veel uudiseid samal teemal

Pilt elektriliinidest
28.04.2023

Konkurentsiamet jättis Enefit Power AS-i taotletud kõrgema elektri universaalteenuse hinna kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 28.04.2023 kooskõlastamata Enefit Power AS-i taotluse kehtestada elektri universaalteenuse kõrgem tootmishind.

Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee sõnul ei vasta tootja taotletud universaalteenuse tootmishind seaduse nõuetele ega ole ka tänases turusituatsioonis põhjendatud.  

ww.elektrihind.ee portaalis jagatav teave on usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev.
14.03.2023

Konkurentsiamet andis portaalile www.elektrihind.ee usaldusmärgise

Konkurentsiamet tegi otsuse anda usaldusmärgis Go OÜ hallatavale võrdlemisvahendile www.elektrihind.ee kinnitades sellega, et portaalis jagatav teave on usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev.