Language switcher

Sa oled siin

Eesti sõltub üha enam elektri impordist

Konkurentsiamet avaldas 2018. aasta elektri- ja gaasituruaruande, milles antakse hinnang vastavate turgude konkurentsiolukorrale ja analüüsitakse võimalikke tulevikustsenaariume. Oluline osa 2018. aasta aruandest keskendub varustuskindluse analüüsimisele. Ameti hinnangul sõltub Eesti alates 2024. aastast senisest rohkem elektri impordist.

Eesti elektrisüsteemi varustuskindlus on uuritava perioodi lõpuni, see tähendab 2033. aasta lõpuni tagatud. Süsteemi tiputarbimise ja vajalikud reservid suudab ära katta tootmine koos impordiga. Samas ei suuda sisemaine tootmine süsteemi tiputarbimist ja reserve katta alates 2024. aastast, kui võib ette näha väävlipuhastusega plokkide sulgemist Narva Elektrijaamades. Sellega sõltub Eesti elektrisüsteemi varustuskindlus naaberriikidest imporditavast elektrienergiast. Balti riigid peavad tegema koostööd, et 2032. aasta perspektiivis ei tekiks regioonis varustuskindluse tagamisel probleeme.

Eesti elektri jae- ja hulgiturul on konkurentsiolukord hea. Jaeturg on jagunenud 16 sõltumatu elektrimüüja vahel, 80% tarbijatest omavad elektrilepingut ja 20% tarbijatest kasutavad üldteenust. Suurim elektrimüüja Eesti Energia AS omab küll üle 50% turust, kuid elektrimüüja vahetuse protsess on Eestis lihtne ja sujuv. Elektri hulgiturg jaguneb 8 bilansihalduri vahel. 2018. aastal kaubeldi 93% toodetud elektrienergiast elektribörsi kaudu. Samas on Eestis üldisemalt probleemiks uute tootmisvõimsuste vähene lisandumine.

Olukord gaasi jae- ja hulgiturul on hea. Vaatamata turu väiksusele tegutseb hulgiturul aktiivselt neli kuni viis bilansihaldurit. Jaeturul tegutses 2018. aastal aktiivselt 8 jaemüüjat ja 18 võrguettevõtjat. Gaasimüüja vahetus toimub tõrgeteta. Suurim müüja Eesti Gaas AS on säilitanud suure osa oma varasemast turust ja saab enamikel juhtudel pakkuda tarbijatele soodsamat hinda, mistõttu ei ole tarbijat motiveeritud gaasimüüjat vahetama.

Ameti hinnangul saab gaasituru areng toimuda vaid uute tarbijate lisandumisega ja turgude ühendamisega, sest pidevalt kahanev Eesti maagaasi turg on eraldivõetuna müüjate huvi pälvimiseks väike. Seetõttu on meile väga oluline Soome ja Balti riikide gaasiturgude ühendamine ühiseks sisend-väljund piirkonnaks. 

Elekter
Maagaas
news
20190828

Veel uudiseid samal teemal

29.10.2019

Konkurentsiamet algatas seoses Võrus toimunud ulatusliku elektrikatkestusega järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet algatas 29. oktoobril järelevalvemenetluse Elering AS-i suhtes seoses 27. oktoobril Võrus ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestusega.

27.05.2019

Gaasi ülekandetasude avalik konsultatsioon

Komisjoni määruse (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta (edaspidi TAR), artikkel 26 näeb ette riikliku reguleeriva asutuse poolt lõpliku konsulteerimise läbi viimist enne ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude põhjendatud otsuse tegem