Language switcher

Valdkonna tutvustus

Konkurentsiamet rakendab raudteeteenuste turul meetmeid diskrimineeriva või muul viisil ebaõiglase kohtlemise kõrvaldamiseks. Samuti on Konkurentsiameti üheks oluliseks ülesandeks raudtee-ettevõtjate esitatud kaebuste lahendamine. Kui raudteeettevõtja leiab, et raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja on raudteevõrgustiku teadaande kinnitamisel, läbilaskevõime jaotamisel, koordineerimismenetluse korraldamisel, läbilaskevõime ammendunuks tunnistamisel, liiklusgraafiku koostamisel, liiklusjuhtimise korraldamisel, uuenduste planeerimisel, hooldustööde tegemisel või kasutustasu määramisel teda ebaõiglaselt kohelnud, võib ta esitada Konkurentsiametile kaebuse.

Eestis on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad, kelle majandamisel olev raudtee on määratud avalikuks kasutamiseks:

  • AS Eesti Raudtee (joonisel sinisega) ja
  • Edelaraudtee Infrastruktuuri AS (joonisel rohelisega).

Eesti raudteede kaart

AS Eesti Raudtee haldab 1229 km raudteed ning osutab raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise teenust raudteeveo-ettevõtjatele ja veeremiomanikele koos liikluse korraldamisega. Edelaraudtee Infrastruktuuri AS haldab sarnaste teenuste osutamisel 223,8 km raudteed. 

2018. aastal võeti Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2370, millega täienesid ülesanded riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas. Lisaks täpsustati nõudeid tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate sõltumatus ja läbilaskevõime taotlejate mittediskrimineeriv kohtlemine ja tõhus konkurents. Muudatustega suurenes kaebuste loetelu, mille lahendamine kuulub Konkurentsiameti pädevusse. Lisaks sätestati täiendavad alused raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja sõltumatuse nõuete määratlemisel ja põhiülesannete täitmisel.

Õigusaktid

 

Direktiivid

Määrused ja soovitused

Soovitus
Määrused
Komisjoni teatis
 

Kontaktid

 

Margus Kasepalu

Energia- ja taristuosakonna juhataja

 

 Telefon: 667 2400
margus.kasepalu@konkurentsiamet.ee

 

Marek Piiroja

õigusosakonna juhataja
regulatsiooniteenistus

 

 Telefon: 667 2541
marek.piiroja@konkurentsiamet.ee