Language switcher

Raudtee valdkonna tegevusload

Tegevusluba on vaja taotleda, kui ettevõtja soovib tegutseda raudteevaldkonnas ning osutada järgmisi teenuseid:

 • avaliku raudteetaristu majandamine
 • raudtee reisijatevedu
 • raudtee kaubavedu

Tegevusload kehtivad tähtajatult ning neid väljastab Konkurentsiamet.

Raudtee reisijateveo või kaubaveo tegevusluba ei pea taotlema reisijate vedamiseks mitteavalikul raudteel, mis ei ole avaliku raudtee võrgustikuga ühenduses, ega erakorraliseks reisijate- või kaubaveoks.

 

 

Tegevuslubade taotlemine

Nõuded taotlejale »
Piiriülene tegutsemine »
Taotluse täitmine ja esitamine »
Riigilõiv»
Taotluse läbivaatamine ja tegevusloa väljastamine »
Tegevusloa tingimuste muutmine»
Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine »
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine »

Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

 • füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu, äriühingu juhatuse liikme või muu juhtima õigustatud isiku kohta ei ole karistusregistris karistusandmeid esimese astme kuriteo, majandus- ega ametialase kuriteo, töötervishoiu, tööohutuse ja tehnilise järelevalve valdkonna kuriteo ega üle kahe raudteeseaduses sätestatud raudteeliikluse ohutusega seotud väärteo kohta ega väärteo kohta sotsiaal- ja tööõiguse ning tollikorralduse valdkonnas, mille eest on kohaldatud sellele väärteole kehtestatud karistuse maksimummäära;
 • kolmanda riigi ettevõtja on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriregistris;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu juhatuse liikmed või teised juhtima õigustatud isikud, kes vastutavad vastavalt kas raudteeinfrastruktuuri majandamise, reisijateveo või kaubaveo eest, omavad erialaseid teadmisi või kogemusi, et tagada ettevõtja ohutu tegevus, selle usaldusväärne korraldus ja kontroll;
 • ettevõtja on finantsmajanduslikult võimeline täitma oma tegelikke ja võimalikke kohustusi vähemalt järgneva 12 kuu jooksul;
 • ettevõtjal on vastutuskindlustus oma kohustuste täitmata jätmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tekkinud kahju hüvitamiseks vastavalt raudteeseadusele ja rahvusvahelistele kokkulepetele;
 • ettevõtja raudteeliikluse ohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutaval isikul on kutsetunnistus;
 • ettevõtja on esitanud kõik vajalikud dokumendid.

Piiriülene tegutsemine

Eestis raudteeveoga (st reisijatevedu ja kaubavedu) tegelemiseks ei ole välisriigi raudtee-ettevõtjal ega raudtee-ettevõtjate ühendusel vaja tegevusluba taotleda, kui see on antud välisriigis ning tegevuslubade vastastikuses tunnustamises on riigid kokku leppinud. Euroopa Liidu teises liikmesriigis väljastatud tegevusluba loetakse Eesti Vabariigis kehtivaks. Välisriigi, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriigi raudtee-ettevõtja ja raudtee-ettevõtjate ühendus, peab Eestis raudteeveoga tegelemiseks taotlema Tehnilise Järelevalve Ametilt ohutustunnistuse B osa, kui talle on teise liikmesriigi ohutusasutuse poolt antud ohutustunnistuse A osa.

Kui ettevõtjal on olemas avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis teenuse osutamiseks, mis vastab kontrolleseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis eraldi raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba tal Eestis tegutsemiseks vaja ei ole. Sellisel juhul tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja olemasolu korral ärinimi, juriidilisest isikust ettevõtja puhul ärinimi ja registrikood;
 • ettevõtja asukoha aadress;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
 • tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Kui Eesti ettevõtja, kes omab raudtee reisijateveo, raudtee kaubaveo ja avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba ning soovib osutada neid teenuseid muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, siis kuna liikmesriigiti võivad olla protseduurireeglid erinevad, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandusasutuse poole.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_et

Taotluse täitmine ja esitamine

Koos tegevusloa taotlusega esitatakse Konkurentsiametile lisaks MsüS § 19 toodud andmetele ka järgmised dokumendid:

 • majandusaasta aruande puudumisel või juhul, kui esitatav majandusaasta aruanne on koostatud ja kinnitatud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist, raamatupidamise vahearuande koopia tegevusloa taotlemisele eelnenud kuu lõpu seisuga;  
 • äriühingu juhatuse liikmete ja teiste äriühingut juhtima õigustatud isikute nimekiri, milles märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumise korral sünniaeg), elukoht, andmed hariduse või töökogemuse ja viimaste töö- või teenistuskohtade kohta ning dokumendid nimetatud isikute vastavuse kohta kehtestatud nõuetele.

Raudtee-ettevõtja peab sõlmima vastutuskindlustuslepingu ning omama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt väljastatud ohutusluba või –tunnistust.

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Taotluse saab esitada:

Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

 • raudteeinfrastruktuuri majandamine 1920 eurot;
 • raudtee reisijatevedu 1920 eurot;
 • raudtee kaubavedu 3840 eurot.

Riigilõivud tasutakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole :

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) või
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X) või
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22) või
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

viitenumber: 2900080076

Taotluse läbivaatamine ja tegevusloa väljastamine

Peale ettevõtjalt taotluse saamist esitab Konkurentsiamet taotlejale järgneva kolme päeva jooksul esmase vastuse, mis sisaldab muuhulgas ka teavet tegevusloa kehtivusaja ja kontrollesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete kohta.

Konkurentsiamet lahendab taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja nende kõrvaldamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse läbivaatamata.

Amet võib vajadusel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise 30 päevaks peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult, välja arvatud juhul, kui loa kehtivusaja piirangut taotleb ettevõtja ise.

Konkurentsiamet väljastab tegevusloa ettevõtjale vastavalt tema esitatud soovile kas elektroonselt või paberkandjal.

Tegevusloa tingimuste muutmine

Konkurentsiamet võib tegevusloa tingimusi muuta ettevõtja taotlusel. Samuti võib amet muuta tegevusloa tingimusi avalikule korrale tekkiva ohu või kahju korral. Ettevõtja esitatud tegevusloa muutmise taotluse lahendab Konkurentsiamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras. Tegevusloa tingimuste muutmise taotluse koos põhjendustega saab esitada Konkurentsiametile:

Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Majandustegevuse ajutisest loobumisest teavitab raudtee-ettevõtja Konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva kuni 3 kuud. Kui ettevõtja loobub majandustegevusest teatud tähtajani, võib ettevõtja teatada majandustegevuse taasalustamise kuupäeva.

NB! Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Tegevusloa kehtivuse lõpetamiseks esitab raudtee-ettevõtja Konkurentsiametile taotluse vähemalt kuus kuud enne tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotletavat tähtpäeva.

Majandustegevusest ajutiselt loobumise teate ja tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse koos põhjendustega saab esitada Konkurentsiametile:

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

 • tegevusloa taotlemisel tahtlikult esitatud valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
 • loobumine majandustegevusest;
 • tegevusloa taotleja suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada ka juhul, kui:

 • tegevusloa omanik ei alusta või teosta majandustegevust kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest;
 • rikutakse oluliselt tegevusloa tingimusi;
 • avalikule korrale tekib oluline kahju või oht, mida ei olnud või mille olemasolu ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles teie huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
 • muutuvad tegevusloa kõrvaltingimused.

Lisaks võib Konkurentsiamet tunnistada avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudtee reisijateveo ja raudtee kaubaveo tegevusloa kehtetuks ka juhul, kui:

 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on tunnistanud ohutusloa, ohutustunnistuse või tegutsemise ohutustunnistuse kehtetuks või keeldunud ohutusloa, ohutustunnistuse või tegutsemise ohutustunnistuse andmisest või selle kehtivuse pikendamisest;  
 • tegevusloaga ettevõtjal ei ole vähemalt kuue kuu jooksul olnud kehtivat ohutusluba, ohutustunnistust või tegutsemise ohutustunnistust;
 • ettevõtja ei ole kuue kuu jooksul ohutusloa, ohutustunnistuse või tegutsemise ohutustunnistuse väljaandmisest arvates tegutsenud tegevusloas ja ohutusloas, ohutustunnistuses või tegutsemise ohutustunnistuses nimetatud tegevusalal;  
 • ettevõtja, kellele on antud raudtee reisijateveo ja –kaubaveo tegevusluba, ei ole ühe aasta jooksul ohutustunnistuse väljaandmisest arvates tegutsenud tegevusloal ja ohutustunnistusel nimetatud tegevusalal;  
 • ettevõtja rikub rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevaid kohustusi ja seetõttu võib tekkida oht inimesele, varale või keskkonnale või see toob kaasa rahvusvahelise raudteeveo katkemise.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest