Language switcher

Valdkonna tutvustus

Konkurentsiameti peamised ülesanded postside valdkonnas:

 • universaalse postiteenuse kohustusega ettevõtja määramine;
 • universaalse postiteenuse osutamise nõuetekohasuse kontrollimine;
 • universaalse postiteenuse osutamise kohustusega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamise taotluste ja universaalse postiteenuse makse määra aluste analüüsimine;
 • taskukohase tasu suurust puudutava ettepaneku tegemine;
 • postiteenuse kasutajate õiguste kaitse ja tarbijate nõustamine.

Eesti postiturg on täielikult avatud alates 2009. aastast. Postiseaduses sätestatud nõuete järgimise üle teostab riiklikku järelevalvet Konkurentsiamet. Universaalse postiteenuse osutajaks on hetkel riigiettevõtja AS Eesti Post (rahvusvahelise nimega Omniva).

Universaalse postiteenuse osutaja määratakse avaliku konkursiga, mille korraldab Konkurentsiamet iga viie aasta järel. Järgmine konkurss toimub 2024. aastal.

Õigusaktid

Postside aruanded

Mõisted tarbijale

Postisaadetis on:

 • kirisaadetis
 • postipakk
 • perioodiline väljaanne

Kirisaadetis on postiteenuse osutajale edastamiseks üleantud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed. Kirisaadetis on näiteks kiri, trükis ja pisipakk.

Postipakk on postiteenuse osutajale edastamiseks üleantud adresseeritud ning nõuetekohaselt pakitud ese või esemed.

Perioodiline väljaanne on saatjalt tellitav ja tema poolt postiteenuse osutajale perioodiliselt, sagedusega vähemalt üks kord kvartalis edastamiseks üleantav adresseeritud trükis.

Postiteenuse osutaja on isik, kes osutab postiteenuseid ja edastab postisaadetisi.

Postiteenusteks on kirisaadetise ja postipaki edastamine:

 • Lihtsaadetisena

– mis väljastatakse saajale või tema esindajale ilma allkirjata;
– mille väärtus on postiteenuse osutajale avaldamata;

– mille kaotsimineku või kahjustumise korral puudub postiteenuse osutajal kohustus maksta hüvitist.

 • Tähtsaadetisena

– mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;
– mille väärtus on postiteenuse osutajale avaldamata;
– mille kaotsimineku või kahjustumise korral maksab postiteenuse osutaja saatjale postiteenuse osutaja eelnevalt määratud garantiisumma.

 • Väärtsaadetisena

– mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;
– mille väärtus on postiteenuse osutajale avaldatud;
– mille kaotsimineku või kahjustumise korral maksab postiteenuse osutaja saatjale tema avaldatud saadetise väärtuse.

Kullerpostiteenus on kirisaadetise ja postipaki edastamine:
– mis väljastatakse saajale või tema esindajale allkirja vastu või muu isikusamasuse tuvastamist võimaldava tunnuse alusel;
– mis edastatakse kulleriga kiirel ja usaldusväärsel viisil;


– mille saatjal on võimalus igal hetkel saada informatsiooni saadetise asukoha kohta selle teekonnal, sekkuda saadetise kättetoimetamisse ja vajaduse korral korraldada ümber selle edastamist.

Otsepostiteenus on kirisaadetise edastamine:
– mis väljastatakse saajale või tema esindajale
ilma allkirjata;
– mille sisuks on turunduslik või avalik materjal;
– mida edastatakse samaaegselt vähemalt 100 saajale;
– mille sisu, kaal ja mõõtmed on identsed teiste samaaegselt edastatavate saadetiste omadega, välja arvatud saaja nimi, postiaadress, identifitseerimisnumber ning muud teisendused, mis ei muuda sõnumi olemust;
– mille pakendile on kantud märge «reklaam», «reklaam posti teel» või «otsepost».

Otsepost ei ole arvete edastamine ning otsepostisaadetiste tingimustele vastava postisaadetise edastamine koos eespool nimetatud tingimustele mittevastava postisaadetisega.

 

 

Kasulikud viited

Korduvad küsimused

Minu lihtkiri ei jõudnud saajani või sai kahjustada.

Lihtkirjade vastuvõtmist saatjalt ja kättetoimetamist ei registreerita. Kui tegemist on näiteks tänaval asuvasse Omniva kirjakasti jäetud kirjaga, siis see kogutakse, sorteeritakse ja viiakse saaja postkasti. Edastamise käigus ei lisata saadetisele unikaalset registreerimisnumbrit, mille järgi oleks võimalik hiljem tuvastada kirja teekonda või asukohta. Samuti ei registreerita lihtkirja kättetoimetamist ega küsita saajalt vastuvõtmise kohta allkirja. Seetõttu on ka teenuse hind postiteenustest üks odavamaid ning see teenus on mõeldud eelkõige teadete või väheväärtuslike esemete saatmiseks.

Postiseaduse järgi ei pea teenuse osutaja lihtkirja kadumise või kahjustumise eest hüvitist maksma. Seda põhimõtet järgivad postiteenuse osutajad üle maailma. Põhjus on selles, et kuna kirja teekonda ei registreerita, siis üldjuhul ei ole võimalik tagantjärele tuvastada, kas selline kiri üldse postitati, kelle süül võis see kaduda või kahjustuda ning kas ja millal toimetati selline kiri saaja postkasti.

Minu saadetis sai edastamise käigus kahjustada.

Oluline on teada, et igal postiteenuse osutajal on kehtestatud oma teenuse tüüptingimused, millest teenuse osutamisel lähtutakse. Üldiselt on tüüptingimustes toodud ka pakendamise nõuded ja juhendid. Pakendi valib ja pakendi nõuetekohasuse eest vastutab saatja. Seetõttu on saatja jaoks tähtis tutvuda valitud postiteenuse tingimustega ja pakendamise juhendiga enne teenuse kasutamist.

Kui saadetis on pakendatud nõuetekohaselt ja läheb edastamise käigus siiski katki, siis vastutab kahjustuse eest postiteenuse osutaja. Üldiselt tagastatakse siis ka saatekulu. Kui saatja ei ole järginud pakendamise nõudeid ja saadetis puruneb ebaõigesti valitud pakendi tõttu, siis jääb kahjustumise tekkimise eest vastutavaks saatja.

Avasin kodus kahjustunud paki ja postiteenuse osutaja keeldub kahju hüvitamast.

Saadetise kahjustumine tuleb fikseerida saadetise kättesaamisel. Postiteenuse osutajatel võivad selle jaoks olla erinevad nõuded, kuid üldise põhimõtte järgi tuleb pakendi seisukord üle kontrollida kohe postiteenuse osutaja juuresolekul. Postkontoris tuleb seda teha postkontorist lahkumata.

Pakiautomaadist kahjustunud pakki saades tuleb kohe pöörduda postiteenuse osutaja lähimasse teeninduspunkti või selle puudumisel teavitada postiteenuse osutajat telefoni või e-posti teel. Soovitav on sellisel juhul lisada ka fotod saadetisest. Edasi tuleb tegutseda vastavalt postiteenuse osutajalt saadud juhistele.

Vigastusteta pakendiga saadetise sisu on üldjuhul terve, sest õige pakendi korral kaitseb see sisu kahjustumise eest. Kui vigastusteta pakendiga saadetise sisu on siiski kahjustunud, siis tõenäoliselt on tegemist ebapiisava pakendiga. Näiteks ei lisatud õrnale esemele põrutuste vastu piisavalt kaitsematerjali. Sellisel juhul on saatja valinud ebapiisava pakendi ning teenuse osutaja pakendamise juhendi eiramisel jääb vastutavaks saatja.

Postiteenuse osutaja keeldub mulle hüvitamast tervet kahjusummat.

Üldjuhul on tüüptingimustes toodud maksimaalsed hüvitise määrad vastava postiteenuse puhul. See tähendab, et kui saatja valib postiteenuse, mille maksimaalseks hüvitise määraks on näiteks 320 eurot, siis 500 eurot väärt eseme saatmisel vastutab postiteenuse osutaja kuni 320 euro ulatuses, isegi kui pakend vastas nõuetele. Seega peab saatja arvestama, et hüvitise piirmäära ületava summa osas jääb vastutus igal juhul tema kanda.

Pakk ei jõudnud oodatud ajaks kohale ja mul tekkisid seetõttu täiendavad kulud, mida postiteenuse osutaja keeldub hüvitamast.

Postiteenuste puhul kaudset kahju ei hüvitata. Tavaliselt on see asjaolu välja toodud ka teenuse osutaja tüüptingimustes. See tähendab, et põhjendatud juhul hüvitab postiteenuse osutaja vaid otsese kahju, milleks on saadetise sisu väärtus ja saatekulu. Kõik muu loetakse kaudseks kahjuks. Selleks võib olla saamata jäänud tulu, saadetise hilinemisest tingitud täiendavad kulud saatjale või saajale, kaebuse lahendamise käigus tehtud kulud transpordile või kõneteenusele jne.

Seega peab postiteenuse kasutamisel alati arvestama võimalusega, et saadetis ei pruugi jõuda loodetud ajaks kohale või saadetis kahjustub ja seda ei saa loodetud ajal kasutada. Loomulikult püüavad postiteenuse osutajad taolisi olukordi minimeerida, kuid täielikult vältida neid ei ole võimalik.

Tellisin Saksamaa e-poest toote, mis oli saabudes katki. Omniva keeldub mulle hüvitist maksmast.

Postiteenuse osutajaks loetakse ettevõtja, kes võttis saadetise saatjalt edastamiseks vastu. See postiteenuse osutaja vastutab saatja ees, kuid võib saatja korralduse täitmiseks kasutada ka alltöövõtjaid ja muid lepingupartnereid. Seega antud näite puhul tuleb saajal saadetise kättesaamisel fikseerida saadetise kahjustumine. Seejärel tuleb pöörduda Saksamaa e-poe poole pretensiooniga, et tellitud kaup jõudis kohale kahjustatult, kuna kauba kohaletoimetamise eest vastutab saaja ees e-pood. Omniva ega Saksamaa postiteenuse osutaja ei vastuta saaja ees, kuna saaja ei ole neilt postiteenust tellinud ega ole nendega lepingulises suhtes. Saksamaa e-poel on saatjana õigus nõuda Saksamaa postiteenuse osutajalt kahjustumise eest hüvitist. Saatjal on alati õigus loovutada hüvitise saamise õigus saajale.

Konkurentsiametil on sellises olukorras nõuandev roll, kuna amet teostab järelevalvet Eesti postiteenuse osutajate üle. Saksamaa postiteenuse osutaja ei ole Eesti postiteenuse osutaja ja Saksamaa e‑pood ei ole postiteenuse osutaja. Kui saaja ei ole rahul Saksamaa e-poe lahendusega, siis on saajal õigus pöörduda pretensiooniga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koosseisu kuuluvasse Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusse, kes saab lahendada tarbijate kaebusi Euroopa Liidus tegutsevate kauplejate vastu.

https://consumer.ee/

Minu tellitud ajalehte ei toodud.

Sellisel juhul tuleb teavitada postiteenuse osutajat, kes Teile ajalehte toob. Siis teab teenuse osutaja tuua puuduva ajalehe järgmisel korral. Kui Teil jäävad tellitud ajalehed õigel päeval pidevalt saamata, siis saate pöörduda pretensiooniga Konkurentsiametisse e-posti aadressil [email protected].

Minu tellitud ajaleht jõuab pidevalt postkasti oodatust hiljem.

Soovitame Teil võtta ühendust tellitud ajalehe väljaandjaga, kellelt olete lehe tellinud. Väljaandja peab tellitud lehe Teieni toimetama vastavalt Teie ja väljaandja vahel sõlmitud lepingule. Suure tõenäosusega ei ole selles lepingus kirjas hommikuks või lõunaks lehe toomist, vaid leht on lubatud tuua tööpäeva jooksul. Lehe toomiseks on väljaandja omakorda sõlminud lepingu postiteenuse osutajaga.

Kui Te siiski leiate, et väljaandja ei ole oma lubadusi täitnud, siis saate oma õiguste kaitseks pöörduda pretensiooniga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, kes tegeleb tarbija ja kaupleja vaheliste kaebuste lahendamisega. Konkurentsiamet sellist pretensiooni lahendada ei saa, kuna lehe väljaandja, kellega Teil on sõlmitud leping, ei ole postiteenuse osutaja.

 

Kontaktid

 

Margus Kasepalu

energia- ja taristuosakonna juhataja
regulatsiooniteenistus

 

 Telefon: 667 2430
[email protected]