Language switcher

Sa oled siin

Uudised

23.02.2011

Jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus nn. valmisfirmade kartelliasjas

Riigikohus otsustas 21.02.2011 mitte menetleda nn. valmisfirmade kartelliasjas esitatud kassatsioonkaebuseid. Seoses sellega jõustus Tallinna Ringkonnakohus otsus 17. detsembrist 2010, millega jäeti muutmata Harju Maakohtu 24.09.2010 otsus Paap Suurmaa, OÜ Liivikas Varad, Hannes Rosina, OÜ Wasp...
22.07.2010

Konkurentsiamet peab vajalikuks pensionifondide vahetamise piirangute olulist vähendamist

Konkurentsiamet tervitab Rahandusministeeriumi plaani leevendada pensionifondide vahetamisele seatud piiranguid, kuid peab vajalikuks nende piirangute veelgi ulatuslikumat vähendamist. Konkurentsiamet tegi ettepaneku võimaldada osakuomanikul pensionifondi vahetamist 30 päeva möödumisel avalduse...
08.07.2010

Tallinna Halduskohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse Rautakirja Estonia AS-ile (endine AS Lehepunkt)

Tallinna Halduskohus tegi 30. juunil 2010. a otsuse, millega jättis rahuldamata Rautakirja Estonia AS (endine AS Lehepunkt) kaebuse Konkurentsiameti 29. aprilli 2009. a ettekirjutuse nr 5.1-4/09-0020 tühisuse tuvastamise või alternatiivselt tühistamise nõudes. Konkurentsiamet tegi Rautakirja...
15.02.2010

Tallinna Linnavalitsus ei tohiks anda eelisseisundit ühelegi jäätmekäitluskohale

Konkurentsiamet esitas hinnangu Tallinna Linnavalitsuse võimalikule kavatsusele suunata kõik Tallinna haldusterritooriumil tekkivad jäätmed ühe ettevõtja poolt rajatavasse jäätmepõletusjaama. Vastav linnavalitsuse otsus võib oluliselt mõjutada konkurentsiolukorda nii kaugkütte- kui elektriturul....
17.12.2009

Konkurentsiamet toetab ravimiseaduse muutmist

Konkurentsiamet toetab Riigikogu menetlusse võetud ravimiseaduse muutmist, millega kaotataks praegu kehtivad apteekide asutamise piirangud. Konkurentsiameti hinnangul on üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud otstarbetud ja vaba konkurentsi pärssivad. Käesoleva aasta maikuus...
29.09.2009

Üle poolte väikeasulate elanikest suhtuvad positiivselt käsimüügiravimite müüki väljaspool apteeki

TNS EMORi poolt läbiviidud uuringu käigus selgus, et üle poolte väikeasulate elanikest suhtuvad käsimüügiravimite müüki väljaspool apteeki soosivalt. Nimetatud uuringu raames kaardistatud võimalikest takistustest käsimüügiravimite ostmisel on peaaegu pooled vastanutest nimetanud hinda. TNS EMOR...
02.09.2009

Konkurentsiamet sõlmis koostöökokkuleppe Venemaa Föderaalse Monopolidevastase Ametiga

Täna, 02. septembril allkirjastasid Kaasanis Eesti Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ja Venemaa Föderaalse Monopolidevastase Ameti peadirektor Igor Artemjev koostöökokkuleppe, mille kohaselt arendavad ja tugevdavad ametid konkurentsipoliitika alast koostööd. Kokkuleppe peamine eesmärk on...
11.06.2009

Konkurentsiamet otsustas, et jäätmejaama valdaja ei ole kohustatud võimaldama ligipääsu kõikidele taaskasutusorganisatsioonidele.

Konkurentsiamet lõpetas Keskkonnaministeeriumi taotluse alusel alustatud menetluse seoses AS-i Cleanaway keeldumisega võimaldada elektroonikajäätmete kogumisega tegelevale MTÜ-le EES-Ringlus ligipääsu kolmele AS-i Cleanaway poolt opereeritavale jäätmejaamale. AS Cleanaway võimaldab kolmes enda...
20.04.2009

AS Pärnu Vesi kuritarvitas turgu valitsevat seisundit

Konkurentsiamet tegi ASile Pärnu Vesi ettekirjutuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise lõpetamiseks. AS Pärnu Vesi pakkus ASile ISS Eesti 5 %-list tulemustasu veeteenuse müügilt, millega rakendas ebavõrdseid äritingimusi, kuna teistele valitsejana tegutsevatele varahaldusfirmadele ega...
20.05.2008

AS Narva Elektrijaamad kuritarvitas turgu valitsevat seisundit

Konkurentsiamet tegi 15. mail aktsiaseltsile Narva Elektrijaamad ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat taastama viivitamatult elektrienergia tarnimine kahele väiksemale võrguettevõtjale – AS-ile Kulon ja AS-ile Sagro Elekter. AS Narva Elektrijaamad katkestas aktsiaseltside Kulon ja Sagro...

Lehed