Language switcher

Sa oled siin

Uudised

25.05.2012

Jõustus Harju Maakohtu kohtuotsus turvateenuste pakkujate karistamise kohta

25.04.2012. a. tegi Harju Maakohus otsuse, millega karistas rahalise karistusega AS-i Pristis ja Securitas Eesti AS-i karistusseadustiku § 400 lg 2-s sätestatud kuriteo toimepanemise ehk keelatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest. Kokkulepe, mille eest ettevõtjaid karistati,...
03.05.2012

Harju Maakohus kinnitas AS-i Eesti Post poolt turgu valitseva seisundi kuritarvitamist

Harju Maakohus tegi 27.04.2012 kohtuotsuse, millega jättis Konkurentsiameti poolt AS Eesti Post suhtes 16.11.2011 tehtud väärteootsuse konkurentsiseaduse rikkumise osas muutmata, kuid vähendas AS-le Eesti Post konkurentsiseaduse § 735 lg 2 alusel määratud rahatrahvi 18 000 eurole....
20.03.2012

Tallinna Ringkonnakohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse OÜ-le Lehepunkt

Tallinna Ringkonnakohus jättis 14. märtsi 2012. a otsusega muutmata Tallinna Halduskohtu 30. juuni 2010. a otsuse, millega jäeti rahuldamata OÜ Lehepunkti (AS Lehepunkt õigusjärglane) kaebus Konkurentsiameti 29. aprilli 2009. a ettekirjutuse nr 5.1-4/09-0020 tühisuse tuvastamise või alternatiivselt...
12.03.2012

Konkurentsiamet lõpetas kaardimaksete vahendustasude menetluse seoses tasude olulise vähenemisega

Konkurentsiamet on viimastel aastatel analüüsinud kaardimaksete pankadevahelisi vahendustasusid. Käesolevaks ajaks on pangad vahendustasusid märkimisväärselt vähendanud ning süsteemi konkurentsile avatumaks muutnud. Konkurentsiamet otsustas sel põhjusel menetluse lõpetada. Pangad maksavad...
17.11.2011

Konkurentsiamet määras AS-ile Eesti Post karistuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest

Konkurentsiamet määras 16.11.2011 AS-ile Eesti Post 2010. aasta septembris toime pandud konkurentsiseaduse rikkumiste eest rahatrahvi 36 000 eurot. Turgu valitsev AS Eesti Post diskrimineeris kahes erinevas episoodis AS-i Itella Information pakkudes viimasele teenuseid ebasoodsatel tingimustel...
09.11.2011

Konkurentsiamet tegi taas ettepaneku apteekide asutamispiirangu kaotamiseks

Konkurentsiamet tegi sotsiaalministrile ettepaneku apteekide asutamispiirangu kaotamiseks.  Kehtiv piirang ravimiseaduses ei mõju eesmärgipäraselt ja kahjustab konkurentsi. Konkurentsiameti hinnangul on tegemist õigustamatu sekkumisega ettevõtlusvabadusse. Kehtiva ravimiseaduse kohaselt ei...
26.09.2011

Konkurentsiameti hinnangul oli Levira kasumlikkus majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010 liiga kõrge

Konkurentsiamet lõpetas 16.09.2011 järelevalvemenetluse AS Levira hinnakujunduse osas. Amet tuvastas, et AS Levira teenis majandusaastatel 2007/2008 – 2009/2010 ebaõiglaselt suurt kasumit. Menetluse kestel viis ettevõtja oma tegevuse seadusega kooskõlla. Täna on ettevõtja kasumlikkus...
02.06.2011

Konkurentsiamet soovitab Võru Linnavalitsusele hoiduda eelisseisundi andmisest MTÜ-le Võru Jäätmekeskus

Konkurentsiamet tegi 31.05.2011 Võru Linnavalitsusele soovituse mitte anda Umbsaares asuvale MTÜ Võru Jäätmekeskus  jäätmekäitluskeskusele kas otseselt või läbi riigihanke tingimuste ainuõigust või muud eelisseisundit Võru linnas korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlemisel....
28.04.2011

Konkurentsiamet tegi ettepaneku hambaraviteenuste reklaamikeelu kaotamiseks

Konkurentsiameti hinnangul piirab hambaraviteenuse reklaamikeeld teenuseosutajate vahelist konkurentsi, mistõttu tuleks kaaluda reklaamiseaduse muudatuse algatamist, et sätestada vajalikud erandid nende hambaraviteenuste osas, mille hinnakujundus on vaba ja mille eest maksab tarbija. Vastava...
22.03.2011

Eesti kaardimaksesüsteemi konkurentsiolukorrast

Konkurentsiamet on viimastel aastatel aktiivselt analüüsinud Eesti kaardimaksesüsteemi konkurentsiolukorda. Alljärgnevalt on kokkuvõtlikult kirjeldatud selle valdkonna seniseid arenguid. Pangad maksavad üksteisele vahendustasusid siis, kui kaupmeest ja tarbijat teenindav ehk maksekaardi...

Lehed