Language switcher

Sa oled siin

Uudised

17.12.2013

Konkurentsiamet kooskõlastas Elering AS-i uued võrgutasud

Konkurentsiamet kooskõlastas 17.12.2013.a  Elering AS-i (edaspidi Elering) uued võrgutasud, keskmise langusega 7,8 protsenti. Võrgutasud langesid peamiselt seetõttu, et ettevõte on teeninud ülekandevõimsuse oksjoni tulu 15,3 miljonit eurot. Vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonile arvestab...
06.01.2012

28.12.2011. a jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT)

Määruse eesmärk on ära hoida kuritarvitused energia hulgimüügiturul ning kaitsta sellega lõpptarbijaid. Määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis keelavad energia hulgimüügiturge mõjutavad kuritarvitused nagu kauplemise siseteabe põhjal ning turuga manipuleerimise. Järelevalvet...
14.09.2010

Taastuvate energiaallikate toetuste määrad on liiga kõrged

Konkurentsiamet tegi majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepaneku algatada seaduse muudatus, vaadata üle kehtivad toetuste määrad ja korrigeerida neid vastavalt reaalsele olukorrale. Konkurentsiameti poolt läbi viidud analüüs taastuvate energiaallikate toetuste skeemi kohta näitab, et hetkel...
01.09.2010

Konkurentsiamet ei pea Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ võrgutasude tõstmise hinnataotlust põhjendatuks

Konkurentsiamet esitas 26. augustil Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le oma seisukohad võrgutasude hinnataotluse osas. Ettevõtja taotleb hetkel kehtivate võrgutasudega võrreldes keskmiselt 18,8%-list tõusu, sealhulgas tegevuskulude kasvu 11,3%. Konkurentsiameti hinnangul peavad võrgutasud olema...
10.09.2009

Konkurentsiamet algatas menetluse Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ suhtes

Konkurentsiamet algatas menetluse Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ suhtes, et kontrollida ettevõtja tegevuse vastavust elektrituruseadusele. Elektrituruseaduse § 67 paneb võrguettevõtjale kohustuse tagada mõõteseadmete kogumine ja töötlemine tehniliste nõuete kohaste mõõteseadmete abil. 09....
10.08.2009

Konkurentsiamet trahvis Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i

Konkurentsiamet tegi esmaspäeval, 3. augustil Eesti Energia AS-i kontserni kuuluvale Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-le väärteomenetluse korras 250 000 krooni trahvi kahele väiksemale võrguettevõtjale elektrienergia müügist põhjendamatu keeldumise ning müügi taastamisele põhjendamatu...
20.05.2008

AS Narva Elektrijaamad kuritarvitas turgu valitsevat seisundit

Konkurentsiamet tegi 15. mail aktsiaseltsile Narva Elektrijaamad ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat taastama viivitamatult elektrienergia tarnimine kahele väiksemale võrguettevõtjale – AS-ile Kulon ja AS-ile Sagro Elekter. AS Narva Elektrijaamad katkestas aktsiaseltside Kulon ja Sagro...

Lehed