Language switcher

Sa oled siin

Uudised

21.10.2019

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi septembris esitatud hinnataotluse alusel uued veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas ning Harku alevikus. Uus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind Tallinna ja Saue linnas langeb kodutarbijale 27% ja kujuneb 1,27 €/m3. Ärikliendi hinnad langevad 15%...
20.06.2019

Tallinna Ringkonnakohus andis Konkurentsiametile õiguse ASi Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõuet puudutavas vaidluses

Tallinna Ringkonnakohus tegi 19.06.2019 otsuse AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses haldusasjas.  Haldusasi puudutab AS Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste...
20.11.2018

Tallinna Halduskohus jättis AS-i Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõude rahuldamata

Tallinna Halduskohus tegi 19.11.2018 otsuse AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses, kus ettevõtja soovis saamata jäänud tariifitulu hüvitamist ning vaidlustas veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise. Vaidlus puudutas aastaid 2013-2017. Tallinna...
12.12.2017

Riigikohus andis Konkurentsiametile õiguse tariifivaidluses AS-iga Tallinna Vesi

Riigikohus otsustas 12.12.2017 jätta AS-i Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu olulises osas rahuldamata. Kohus otsustas, et amet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Kohtu hinnangul oli Konkurentsiametil õigus teha...
27.01.2017

Tallinna Ringkonnakohus jättis AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses ettevõtja kaebuse rahuldamata

Tallinna Ringkonnakohus jättis 26.01.2017 tehtud otsusega AS-i Tallinna Vesi esitatud apellatsioonikaebuse ettevõtja ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses täies ulatuses rahuldamata. Lisaks nõudis kohus Konkurentsiameti kasuks menetluskuludena välja 40 000 eurot.  2010. aasta 1....
02.06.2014

Euroopa Komisjoni hinnangul tagab Eestis rakendatav vee hinna regulatsioon kõikide investorite võrdse kohtlemise

Euroopa Komisjon leidis, et Konkurentsiameti rakendatav hinnaregulatsioon on läbipaistev ja seda rakendatakse kõikide ettevõtjate suhtes ühetaoliselt. Ettevõtjate huvid on kaitstud ja investoritele on loodud sobilik ärikeskkond, et Eesti vee-ettevõtlusesse investeerida. „Euroopa Komisjoni antud...
12.10.2011

AS-i Tallinna Vesi kehtiv veeteenuse hind peab olema 36 protsenti odavam

Konkurentsiamet tuvastas, et AS-i Tallinna Vesi kehtiv veeteenuse hind on 36 protsendi võrra põhjendatust kallim. Amet tegi 10. oktoobril  AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse, mille kohaselt peab ettevõtja viima veeteenuse hinna kooskõlla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega. Lisaks...
05.05.2011

Konkurentsiamet jättis AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 02.05.2011.a AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega. Konkurentsiamet jättis hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ettevõtja soovis hinda lülitada komponente, mis ei ole...
05.05.2011

Konkurentsiameti täpsustus ASi Tallinna Vesi börsiteatele

Konkurentsiamet juhib tähelepanu, et ASi Tallinna Vesi väljastatud börsiteates sisaldus oluline ebatäpsus seoses veeteenuse hinnataotluse kooskõlastamata jätmisega. ASi Tallinna Vesi 05.05.2011. a börsiteates sisalduv väide  „Konkurentsiameti väitel ei saa nad lepinguga määratud hinnatõusu...
18.11.2010

AS-i Tallinna Vesi hinnataotlus ei vasta nõuetele

Konkurentsiamet on seisukohal, et AS-i Tallinna Vesi poolt 10. novembril 2010 esitatud taotlus veeteenuse hinna kooskõlastamiseks aastateks 2011-2015 ei vasta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduses (ÜVVKS) sätestatud nõuetele. Konkurentsiamet andis AS-ile Tallinna Vesi aega puuduste...

Lehed