Language switcher

Sa oled siin

Uudised

28.04.2011

Konkurentsiamet tegi ettepaneku hambaraviteenuste reklaamikeelu kaotamiseks

Konkurentsiameti hinnangul piirab hambaraviteenuse reklaamikeeld teenuseosutajate vahelist konkurentsi, mistõttu tuleks kaaluda reklaamiseaduse muudatuse algatamist, et sätestada vajalikud erandid nende hambaraviteenuste osas, mille hinnakujundus on vaba ja mille eest maksab tarbija. Vastava...
22.03.2011

Eesti kaardimaksesüsteemi konkurentsiolukorrast

Konkurentsiamet on viimastel aastatel aktiivselt analüüsinud Eesti kaardimaksesüsteemi konkurentsiolukorda. Alljärgnevalt on kokkuvõtlikult kirjeldatud selle valdkonna seniseid arenguid. Pangad maksavad üksteisele vahendustasusid siis, kui kaupmeest ja tarbijat teenindav ehk maksekaardi...
14.03.2011

Konkurentsiamet tegi ettekirjutuse AS-ile Eesti Post

Konkurentsiamet tegi 04.03.2011.a AS-ile Eesti Post ettekirjutuse postiteenuse osutaja kohustuste rikkumise lõpetamiseks haldusmenetluses, mille raames Konkurentsiamet analüüsis AS Eesti Post poolt AS-ile Express Post pakutud postivõrgule juurdepääsu tasude vastavust postiseaduse nõuetele....
23.02.2011

Jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus nn. valmisfirmade kartelliasjas

Riigikohus otsustas 21.02.2011 mitte menetleda nn. valmisfirmade kartelliasjas esitatud kassatsioonkaebuseid. Seoses sellega jõustus Tallinna Ringkonnakohus otsus 17. detsembrist 2010, millega jäeti muutmata Harju Maakohtu 24.09.2010 otsus Paap Suurmaa, OÜ Liivikas Varad, Hannes Rosina, OÜ Wasp...
18.11.2010

AS-i Tallinna Vesi hinnataotlus ei vasta nõuetele

Konkurentsiamet on seisukohal, et AS-i Tallinna Vesi poolt 10. novembril 2010 esitatud taotlus veeteenuse hinna kooskõlastamiseks aastateks 2011-2015 ei vasta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduses (ÜVVKS) sätestatud nõuetele. Konkurentsiamet andis AS-ile Tallinna Vesi aega puuduste...
14.09.2010

Taastuvate energiaallikate toetuste määrad on liiga kõrged

Konkurentsiamet tegi majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepaneku algatada seaduse muudatus, vaadata üle kehtivad toetuste määrad ja korrigeerida neid vastavalt reaalsele olukorrale. Konkurentsiameti poolt läbi viidud analüüs taastuvate energiaallikate toetuste skeemi kohta näitab, et hetkel...
01.09.2010

Konkurentsiamet ei pea Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ võrgutasude tõstmise hinnataotlust põhjendatuks

Konkurentsiamet esitas 26. augustil Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le oma seisukohad võrgutasude hinnataotluse osas. Ettevõtja taotleb hetkel kehtivate võrgutasudega võrreldes keskmiselt 18,8%-list tõusu, sealhulgas tegevuskulude kasvu 11,3%. Konkurentsiameti hinnangul peavad võrgutasud olema...
25.08.2010

Kohalikud omavalitsused ei tohi veeteenuse hinda enam muuta

Konkurentsiamet tuletab vee-ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele meelde, et seoses käesoleva aasta 1. novembril jõustuva monopolide hinnapiirangute kehtestamise seadusega, muutuvad nimetatud kuupäeval automaatselt kehtetuks kohalike omavalitsuste määrused, millega on kehtestatud senised...
22.07.2010

Konkurentsiamet peab vajalikuks pensionifondide vahetamise piirangute olulist vähendamist

Konkurentsiamet tervitab Rahandusministeeriumi plaani leevendada pensionifondide vahetamisele seatud piiranguid, kuid peab vajalikuks nende piirangute veelgi ulatuslikumat vähendamist. Konkurentsiamet tegi ettepaneku võimaldada osakuomanikul pensionifondi vahetamist 30 päeva möödumisel avalduse...
08.07.2010

Tallinna Halduskohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse Rautakirja Estonia AS-ile (endine AS Lehepunkt)

Tallinna Halduskohus tegi 30. juunil 2010. a otsuse, millega jättis rahuldamata Rautakirja Estonia AS (endine AS Lehepunkt) kaebuse Konkurentsiameti 29. aprilli 2009. a ettekirjutuse nr 5.1-4/09-0020 tühisuse tuvastamise või alternatiivselt tühistamise nõudes. Konkurentsiamet tegi Rautakirja...

Lehed