Language switcher

Sa oled siin

Uudised

03.09.2012

Jõustus AS-ile Eesti Post konkurentsiseaduse rikkumise eest määratud rahatrahv

Riigikohus otsustas mitte menetleda AS-i Eesti Post kassatsioonkaebust Harju Maakohtu 27.04.2012.a kohtuotsusele. Seega jõustus kohtuotsus, millega Harju Maakohus jättis Konkurentsiameti poolt AS Eesti Post suhtes 16.11.2011 tehtud väärteootsuse konkurentsiseaduse rikkumise osas muutmata, kuid...
24.07.2012

Teade telekanalite MTG Broadcasting AB ja AS Latvijas Neatkarīgā Televīzija koondumise kohta Lätis

Läti Konkurentsinõukogu teatab, et 10.05.2012.a otsusega anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab MTG Broadcasting valitseva mõju aktsiaseltsi AS Latvijas Neatkarīgā Televīzija üle. Läti Konkurentsinõukogu andis koondumiseks loa tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud...
18.07.2012

Tallinna Halduskohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse AS-ile Eesti Post

Tallinna Halduskohus jättis 13. juuli 2012. a. otsusega rahuldamata AS-i Eesti Post kaebuse Konkurentsiameti 04. märtsi 2011. a. ettekirjutuse tühisuse tuvastamise või alternatiivselt tühistamise nõudes. Konkurentsiamet tegi 04.03.2011. a. AS-ile Eesti Post ettekirjutuse postiteenuse osutaja...
09.07.2012

Jõustus Harju Maakohtu kohtuotsus rehvide müüja karistamise kohta

12.06.2012. a. tegi Harju Maakohus otsuse, millega karistas rahalise karistusega OÜ REHVID 24 ning selle juhatuse liiget Evert Kreek’i vastavalt karistusseadustiku § 400 lg-s 4 ja § 400 lg 2 punktis 1 sätestatud kuriteo toimepanemise ehk keelatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest...
25.05.2012

Jõustus Harju Maakohtu kohtuotsus turvateenuste pakkujate karistamise kohta

25.04.2012. a. tegi Harju Maakohus otsuse, millega karistas rahalise karistusega AS-i Pristis ja Securitas Eesti AS-i karistusseadustiku § 400 lg 2-s sätestatud kuriteo toimepanemise ehk keelatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimise eest. Kokkulepe, mille eest ettevõtjaid karistati,...
03.05.2012

Harju Maakohus kinnitas AS-i Eesti Post poolt turgu valitseva seisundi kuritarvitamist

Harju Maakohus tegi 27.04.2012 kohtuotsuse, millega jättis Konkurentsiameti poolt AS Eesti Post suhtes 16.11.2011 tehtud väärteootsuse konkurentsiseaduse rikkumise osas muutmata, kuid vähendas AS-le Eesti Post konkurentsiseaduse § 735 lg 2 alusel määratud rahatrahvi 18 000 eurole....
20.03.2012

Tallinna Ringkonnakohus jättis jõusse Konkurentsiameti ettekirjutuse OÜ-le Lehepunkt

Tallinna Ringkonnakohus jättis 14. märtsi 2012. a otsusega muutmata Tallinna Halduskohtu 30. juuni 2010. a otsuse, millega jäeti rahuldamata OÜ Lehepunkti (AS Lehepunkt õigusjärglane) kaebus Konkurentsiameti 29. aprilli 2009. a ettekirjutuse nr 5.1-4/09-0020 tühisuse tuvastamise või alternatiivselt...
12.03.2012

Konkurentsiamet lõpetas kaardimaksete vahendustasude menetluse seoses tasude olulise vähenemisega

Konkurentsiamet on viimastel aastatel analüüsinud kaardimaksete pankadevahelisi vahendustasusid. Käesolevaks ajaks on pangad vahendustasusid märkimisväärselt vähendanud ning süsteemi konkurentsile avatumaks muutnud. Konkurentsiamet otsustas sel põhjusel menetluse lõpetada. Pangad maksavad...
06.01.2012

28.12.2011. a jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT)

Määruse eesmärk on ära hoida kuritarvitused energia hulgimüügiturul ning kaitsta sellega lõpptarbijaid. Määrusega kehtestatakse eeskirjad, mis keelavad energia hulgimüügiturge mõjutavad kuritarvitused nagu kauplemise siseteabe põhjal ning turuga manipuleerimise. Järelevalvet...
17.11.2011

Konkurentsiamet määras AS-ile Eesti Post karistuse turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest

Konkurentsiamet määras 16.11.2011 AS-ile Eesti Post 2010. aasta septembris toime pandud konkurentsiseaduse rikkumiste eest rahatrahvi 36 000 eurot. Turgu valitsev AS Eesti Post diskrimineeris kahes erinevas episoodis AS-i Itella Information pakkudes viimasele teenuseid ebasoodsatel tingimustel...

Lehed