Language switcher

Sa oled siin

Tegevused ja tulemused

Tegevused augustis 2023

Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

 1. Maksejõuetuse teenistus viis end augusti esimeses pooles detailselt kurssi Läti, Soome ja Rootsi järelevalveorganite ja -süsteemidega kaardistamaks olukorda Eestis võrreldes nende riikidega.
 2. Maksejõuetuse teenistus koostas ja edastas pankrotihaldurite, saneerimisnõustajate, usaldusisikute ja ajutiste haldurite haldusjärelevalve ühtlustamise eesmärgil Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekoja juhatusele ning Eesti Advokatuuri juhatusele pöördumised ühtse praktika kujundamist puudutavate küsimustega.
 3. Maksejõuetuse teenistus arutas mitmel korral Justiitsministeeriumi esindajatega teenistuse riiklikus järelevalves ja haldusjärelevalves esile kerkinud probleemidele võimalike lahenduste leidmist, sh õigusloome ja IT süsteemide muudatuste abil.
 4. Maksejõuetuse teenistust külastas 24. -25. augustil Soome Pankrotiombudsman, kes tegi ülevaate Soome järelevalvesüsteemist, pankrotimenetluste eripärast ja majanduse hetkeseisust. Kohtumistel osalesid Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Advokatuuri, kohtute ja Justiitsministeeriumi esindajad.
 5. Maksejõuetuse teenistus otsustas saneerimismenetluste seire tulemusena ja saneerimismenetlustes menetlusosaliste arusaamade ja praktika ühtlustamiseks korraldada 14. septembril 2023.a. veebikoolituse.
 6. Maksejõuetuse teenistus otsustas pankrotivõlgnike ja lähikondsete riikliku järelevalve toimingute tulemusena ühtlustada raamatupidajate arusaamu avalikes uurimistes ning praktika ühtlustamiseks korraldada 26. septembril 2023.a. veebikoolituse.
 7. Maksejõuetuse teenistus esitas 31. augustil Eesti Advokatuuri aukohtule taotluse aukohtumenetluse algatamiseks vandeadvokaadist pankrotihalduri (saneerimisnõustaja) suhtes.

Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

 1. Maksejõuetuse teenistus jätkab 2022 ja 2023 pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi. Maksejõuetuse teenistus teeb ettevalmistustoiminguid füüsilistest isikutest võlgnike pankrotimenetluste valimipõhiseks kontrollimiseks.
 2. Maksejõuetuse teenistus kontrollib ja lahendab laekunud vihjetes, märgukirjades ja kaebustes toodud probleemkohti vastavalt teenistuse pädevusele.
 3. Maksejõuetuse teenistus jättis 21. augustil pädevuse puudumise tõttu läbi vaatamata kaebaja Raul Pindi 18. augusti avalduse selgitades talle, kuhu tal on võimalik oma kaebusega pöörduda.
 4. Maksejõuetuse teenistus on mõnel juhul teinud maakohtutele tähelepanekuid kohtu deposiiti nõutava ajutise halduri tasu suuruse ebaotstarbekuse osas olukorras, kus ajutine haldur ei selgita võlausaldajatele, milliseid menetlustoiminguid planeerib ajutine haldur (hiljem sama isik haldurina) teha selle summa eest.

Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kõigile nähtavad: https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised

Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi töös: 10 (kümme).

Toimusid tavapärased riikliku järelevalve toimingud, sh pankrotivõlgnike lähikondsetega kohtumised ja  seletuste võtmised pankrotivõlgniku maksejõuetuse tekke, aja ja põhjuste osas, lähikondsetega tehtud tehingute osas ja pankrotivõlgniku äriseadustiku, pankrotiseaduse ja raamatupidamise seaduse nõuete võimalike rikkumiste tuvastamise osas.

Pankrotihaldurid jälgivad pankrotivõlgnike (kahju hüvitajate) maksegraafikute täitmist ja kavandavad hagide ja kuriteoteadete esitamist.

Maksejõuetuse teenistus teeb koostööd uurimisorganitega.

2023.a. maksejõuetuse teenistusele maakohtutest analüüsimiseks ja uurimiseks edastatud kaasuste koguarv seisuga 31.08.2023 on 88 (kaheksakümmend kaheksa).

Muud olulised toetavad tegevused:

Jätkub töö sisemiste tööprotseduuridega, personali täiendõppega ning arendatakse riigiasutuste omavahelist koostööd.

 

Tegevused juulis 2023

Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

 1. Maksejõuetuse teenistus andis 19. juulil 2023.a meediaväljaannetele ülevaate 6 kuu riikliku järelevalve tegevuste tulemusest. Lühidalt seisuga 30.06.2023:
 • Võlgnik ei ole esitanud õigel ajal pankrotiavaldust (70-st 56 korral st 80% juhtumitest).
 • Võlgnikul puudub täielikult ( 70-st 24 korral st 34% juhtumitest) või on puudulik (70-st 9 korral st 12% juhtumitest) raamatupidamine.
 • Võlgnikul on majandusaasta aruanded tähtajaks ( 70-st 32 korral st 45% juhtumitest ) ja täielikult ( 70-st 8 korral st 11% juhtumitest) esitamata.
 • Võlgnik on teinud raskeid juhtimisvigu (70-st 25 korral st 35% juhtumitest)
 1. Maksejõuetuse teenistus vastas kodanik Terje Eipre, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu liikmete ja juhatuse ning Eesti Advokatuuri juhatuse teabenõuetele, pöördumistele ja selgitustaotlustele.

Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

 1. Maksejõuetuse teenistus jätkab 2022 ja 2023 pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.
 2. Maksejõuetuse teenistus tegi ettevalmistavaid tegevusi ühe laekunud kaebuse lahendamiseks.

Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kõigile nähtavad: https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised

Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi töös: 10 (kümme).

Toimusid tavapärased riikliku järelevalve toimingud, sh pankrotivõlgnike lähikondsetega kohtumised ja  seletuste võtmised pankrotivõlgniku maksejõuetuse tekke, aja ja põhjuste osas, lähikondsetega tehtud tehingute osas ja pankrotivõlgniku äriseadustiku, pankrotiseaduse ja raamatupidamise seaduse nõuete võimalike rikkumiste tuvastamise osas.

Maksejõuetuse teenistus esitas kohtule täiendava seisukoha Talis Kottisse ärikeelu kohaldamise asjas.

Toimus üks edukas võlgniku vara enampakkumine.

Kaks pankrotivõlgniku lähikondset on sõlminud maksegraafiku tekitatud kahju hüvitamiseks võlausaldajatele. Pankrotihaldurid jälgivad maksegraafiku täitmist.

Maksejõuetuse teenistus teeb koostööd uurimisorganitega.

2023.a. maksejõuetuse teenistusele maakohtutest analüüsimiseks ja uurimiseks edastatud kaasuste koguarv: 77 (seitsekümmend seitse).

Muud olulised toetavad tegevused:

 1. Töö teenistuse toimemudelite, IT süsteemide, erinevate dokumendimallide ja sisemiste protseduurireeglitega jätkub.
 2. Maksejõuetuse teenistus on esitanud Justiitsministeeriumile mõned ettepanekud õigusloome muutmiseks.

Meediakajastus:

 1. https://www.aripaev.ee/uudised/2023/07/06/pankrotihaldurid-kaebasid-ministrile-ja-nouavad-kritiseerija-suhtes-distsiplinaarmenetlust       
 2. Maksejõuetuse teenistuse järelevalve ekspert Terje Kriiseman andis intervjuu TV3-le 19.07.2023. (õhtustes uudistes)
 3. https://majandus.postimees.ee/7816042/eesti-varske-riigiasutus-on-tanavu-tegelenud-70-pankrotiga
 4. https://www.aripaev.ee/uudised/2023/07/19/maksejouetuse-teenistus-arikeelu-peaks-saama-rohkem-inimesi
 5. https://pealinn.ee/2023/07/19/maksejouetuse-teenistuse-juht-pakub-ettevotte-majandusaasta-aruande-esitamist-senise-poole-aasta-asemel-kahe-kuu-jooksul/
 6. https://www.aripaev.ee/uudised/2023/07/28/firmamatja-raul-pindile-arikeelu-pealepanek-voib-toppama-jaada    

 

Tegevused juunis 2023

Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

Maksejõuetuse teenistus korraldas 5. juunil esimesed taibutalgud koostöös Justiitsministeeriumi ja Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liikmetega. Külalisesinejaks ja inspireerijaks oli ITL endine president ja FlowIT juhatuse liige Madis Pukk, kes rääkis IT ja tehisaru abil maksejõuetusteenuse ja pankrotimenetluste (eelkõige ajutise halduri etapi) lihtsustamise ja kiirendamise võimalustest. Taibutalgute teises pooles kaardistati grupitööna teatud aktuaalsete probleemide juurpõhjusi ühtlustamaks erinevate osapoolte arusaamu.

Maksejõuetuse teenistuse maikuu lõpus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhtkonnale esitatud ettepanekud 1) välja kuulutada pankrotihaldurite eksam uue põlvkonna pankrotihaldurite järelkasvu tekitamiseks ja 2) soovitused täiendada pankrotihalduritele ja saneerimisnõustajatele hetkel kehtivat head kutsetava on tekitanud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhtkonnas maksejõuetuse teenistuse suunal pahameelt.

Maksejõuetuse teenistus arutas juunikuu lõpus Tartu maakohtu pankrotikohtunikega menetluste praktikat.

Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

Maksejõuetuse teenistus jätkab 2022 ja 2023 pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.

Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kõigile nähtavad: https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised

Koostöös pankrotihalduritega on avalikke uurimisi töös: 9 (üheksa).

Toimusid tavapärased riikliku järelevalve toimingud, sh pankrotivõlgnike lähikondsetega kohtumised ja  seletuste võtmised pankrotivõlgniku maksejõuetuse tekke, aja ja põhjuste osas, lähikondsetega tehtud tehingute osas ja pankrotivõlgniku äriseadustiku, pankrotiseaduse ja raamatupidamise seaduse nõuete võimalike rikkumiste tuvastamise osas.

Üks pankrotivõlgniku lähikondne on sõlminud maksegraafiku tekitatud kahju hüvitamiseks võlausaldajatele. Pankrotihaldur jälgib maksegraafiku täitmist.

2023.a. maksejõuetuse teenistusele maakohtutest analüüsimiseks ja uurimiseks edastatud kaasuste koguarv: 70 (seitsekümmend).

Muud olulised toetavad tegevused:

Töö maksejõuetusteenistuse toimemudeli, dokumendimallide ja sisemiste protseduurireeglitega jätkub.

Rahvusvahelise koostöö edendamine Soome pankrotiombudsmani ning Läti ja Rootsi analoogsete järelevalveorganitega jätkub.

 

Tegevused mais 2023

Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

Maksejõuetuse teenistus kohtus 16. mail Eesti Raamatupidajate Kogu juhtkonnaga teemadel: raamatupidaja kutse kvalifikatsiooni nõuded, hea kutse tava ja eetika ning raamatupidaja kui pankrotivõlgniku lähikondse vastutus pankrotimenetlustes, sh avalikes uurimistes ja eriauditites.

Maksejõuetuse teenistus kohtus 18. mail Tartu ja 30. mail Harju maakohtu kohtunikega varatute juriidilisest isikust võlgnike pankrotiavalduste menetlemise ja eelmenetluses praktika ühtlustamise teemadel.

Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

Maksejõuetuse teenistus jätkab 2022 ja 2023 pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli tuvastamaks võimalikke süsteemseid mittevastavusi.

Maksejõuetuse teenistus edastas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhtkonnale ettepaneku välja kuulutada pankrotihaldurite eksam hiljemalt selle suve lõpuks uue põlvkonna pankrotihaldurite järelkasvu tekitamiseks.

Maksejõuetuse teenistus edastas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhtkonnale ja liikmetele aruteluks soovitused täiendada pankrotihalduritele ja saneerimisnõustajatele hetkel kehtivat head kutsetava hiljemalt 1 juuli 2023.

Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

Avalikus uurimises olevate pankrotivõlgnike pankrotimenetlused on kõigile nähtavad: https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised

Toimusid tavapärased riikliku järelevalve toimingud, sh pankrotivõlgnike lähikondsetega kohtumised ja  seletuste võtmised pankrotivõlgniku maksejõuetuse tekke, aja ja põhjuste osas, lähikondsetega tehtud tehingute osas ja pankrotivõlgniku äriseadustiku, pankrotiseaduse ja raamatupidamise seaduse nõuete võimalike rikkumiste tuvastamise osas.

Avaliku uurimise all olevatest pankrotivõlgnikest 2 (kaks) lähikondset on esitanud omapoolsed (maksu)võla koos menetluskuludega tasumiseks pankrotivarasse.

2023.a. maksejõuetuse teenistusele maakohtutest analüüsimiseks ja uurimiseks edastatud kaasuste koguarv: 56 (viiskümmend kuus).

Kohus on kohaldanud ühes pankrotiasjas pankrotivõlgniku ärikeeldu. Kohtumäärus on jõustumise ootel.

Muud olulised toetavad tegevused:

Töö teenistuse toimemudeli, eelarve ja sisemiste protseduurireeglitega.

Rahvusvaheline koostöö.

 

Tegevused aprillis 2023

Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

Maksejõuetuse teenistus tegeleb riiklikus järelevalves st avalikuks uurimiseks ja nn tavalises pankrotimenetluses enda tööks vajaliku praktika ühtlustamisega ning kutsus kokku juuni alguseks taibutalgud seoses pankrotimenetluste rahastamise ja pankrotimenetluse eelmenetluse etapi ümber disainimisega.

Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetlusekulude otstarbekusega seoses.

Maksejõuetuse teenistus alustas 2022 ja 2023 pankrotimenetlustes seaduspärasuse kontrolli ja kulude otstarbekuse kontrolli osas ettevalmistavate toimingutega tuvastamaks võimalikke süsteemseid rikkumisi.

Eesti Advokatuuri aukohus jättis 06.04.2023.a. ühe vandeadvokaadist pankrotihalduri tegevust puudutava kaebuse käiguta. Täiendav info vajadusel advokatuurist.

Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

Avalikud uurimised on kõigile nähtavad: https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised

Uurimise all olevatest võlgnikest 2 (kaks) on esitanud omapoolsed ettepanekud võla osaliseks tasumiseks pankrotivarasse.

Maksejõuetuse teenistus tegi aprillis 2023.a. kohtule ettepaneku ära lõpetada 1 (üks) avalik uurimine otstarbekuse ja perspektiivi puudumise tõttu.

2023.a. maksejõuetuse teenistusele kohtutest analüüsimiseks ja uurimiseks edastatud kaasuste koguarv: 45 (nelikümmend viis).

Riikliku järelevalve tulemusena on esitatud mitu kuriteoteadet ja üks ärikeelu kohaldamise taotlus.

Muud olulised toetavad tegevused:

Uute teenistujate sisseelamisprogramm ja töö teenistuse sisemiste protseduurireeglitega.

 

Tegevused märtsis 2023

Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

Maksejõuetuse teenistuse juhataja:

- saatis 09.03.2023.a. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu kõigile liikmetele märgukirja praktikas leitu kohta tehes halduritele tähelepanekuid nende ametisuhetes võlausaldajatega, pankrotihaldurite menetluskulude planeerimise ja otstarbekuse osas ning ostude/hangete põhimõtete ja keelatud tehingute osas.

- osales 07.03.2023.a KPMG korraldatud pettuste teemalisel seminaril ja 29.03-31.03.2023.a toimunud EFIUC 2023 rahapesu teemalisel konverentsil.

- tegeles koostöös kohtunike, haldurite ja Justiitsministeeriumiga ärikeelu kohaldamise praktika küsimustega.

- kohtus 16.03.2023.a. Harju Maakohtu kohtu direktoriga – teemaks oli praktika ühtlustamine; 20.03.2023.a. PPA majanduskuritegude talituse, ringkonnaprokuratuuri ja Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu liikmetega  - infotunni teemaks oli praktika ühtlustamine; 23.03.2023.a. Rahapesu Andmebüroo esindajatega – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

Värbamiskonkursi tulemusena asusid märtsikuu lõpus maksejõuetuse teenistusse tööle järelevalve eksperdid.

Toimusid kohtumised ajakirjanikega.  

Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

Ajendatuna maksejõuetuse teenistuse juhataja tähelepanekutest otsustas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja aukohus hakata uurima ühe pankrotihalduri tegevust ning Eesti Advokatuuri aukohus ühe vandeadvokaadist pankrotihalduri tegevust.

Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

2023.a. kaasuste koguarv: 35 (kolmkümmend viis). Maksejõuetuse teenistuse juhataja tutvus ja lahendas kohtute poolt maksejõuetuse teenistusele esitatud ettepanekud võlgnike suhtes pankrotimenetluste algatamisega avaliku uurimisena. Toimus infovahetus kohtute, ajutiste haldurite,  likvideerijate, peamiste võlausaldajate ja võlgnikega.

Maksejõuetuse teenistus tegi märtsis 2023.a. kohtule ettepaneku pankrot välja kuulutada ja algatada avalik uurimine 1 (ühes) asjas, et uurida varatu võlgniku käitumist, tegevust või tegevusetust. Töös olevad avalikud uurimised on kõigile nähtavad: https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised

Muud olulised toetavad tegevused:

Värbamiskonkursi tulemusena asusid märtsikuu lõpus maksejõuetuse teenistusse tööle järelevalve eksperdid.

Toimusid kohtumised ajakirjanikega.  

 

Tegevused veebruaris 2023

Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses.

Maksejõuetuse teenistuse juhataja kohtus

01.02.2023.a. Harju Maakohtu kohtu direktoriga – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

01.02.2023.a. Harju Maakohtu maksejõuetusasjadele spetsialiseerunud kohtunikega – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

07.02.2023.a. E-residentsuse programmi esindajatega – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

09.02.2023.a Riigiprokuratuuri esindajatega -  teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

15.02.2023.a. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu liikmetega  - teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

16.02-17.02.2023.a. Soome Maksejõuetusombudsmaniga Helsingis – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine piiriülestes kaasustes

20.02.2023.a. Justiitsministeeriumi esindajatega – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

27.02.2023.a Maksu- ja Tolliameti esindajatega – teemaks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

Maksejõuetuse teenistuse juhataja tutvus 2 (kahe) pankrotihalduri peale esitatud kaebusega ning tegi maksejõuetuse teenistuse pädevusse kuuluvad vajalikud ettevalmistavad toimingud nende lahendamiseks.  

Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

2023.a. kaasuste koguarv: 24 (kakskümmend neli). Maksejõuetuse teenistuse juhataja tutvus ja lahendas kohtute poolt maksejõuetuse teenistusele esitatud ettepanekud võlgnike suhtes pankrotimenetluste algatamisega avaliku uurimisena. Toimus infovahetus ajutiste haldurite,  likvideerijate, peamiste võlausaldajate ja võlgnikega.

Maksejõuetuse teenistus tegi veebruaris 2023.a. kohtule ettepaneku pankrot välja kuulutada ja algatada avalik uurimine 2 (kahes) asjas, et uurida varatu võlgniku käitumist, tegevust või tegevusetust. Töös olevad avalikud uurimised on kõigile nähtavad: https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised

Muud olulised toetavad tegevused:

Avalik värbamiskonkurss on jõudmas lõpusirgele.

Toimusid kohtumised ajakirjanikega (Äripäev, Postimees, Rahvusringhääling, Kuku raadio).  

 

Tegevused jaanuaris 2023

 • Tegevussuund 1: ühtse maksejõuetuse praktika kujundamisele kaasa aitamine pankroti-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluses

   

  Maksejõuetuse teenistuse juhataja kohtus

  05.01.2023.a. Justiitsministeeriumi vabakutsete talitusega -  teemaks oli Justiitsministeeriumi senine praktika pankrotihaldurite haldusjärelevalves ja aukohtu liikmena Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juures

  10.01.2023.a. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja aukohtu liikmetega – teemadeks oli koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  12.01.2023.a. Eesti Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonnaga – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  23.01.2023.a. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekoja juhatuse liikmetega  - teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  24.01.2023.a. Eesti Võlausaldajate Liidu juhatusega -  teemaks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  30.01.2023.a Eesti Advokatuuri esimehega - teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

  31.01.2023.a. Tartu Maakohtus maksejõuetusasjadele spetsialiseerunud kohtunikega – teemadeks olid koostöövõimalused, vastastikused ootused ja praktika ühtlustamine

   

  Tegevussuund 2: haldusjärelevalve pankrotihalduri üle pankrotimenetluses menetluse seaduspärase läbiviimise ning pankrotimenetluse kulude otstarbekusega seoses.

   

  Maksejõuetuse teenistuse juhataja tutvus kahe pankrotihalduri peale 2022.a. esitatud kaebusega ning tegi maksejõuetuse teenistuse pädevusse kuuluvad vajalikud ettevalmistavad toimingud.

   

  Tegevussuund 3: järelevalve võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega

   

  Maksejõuetuse teenistuse juhataja tutvus ja lahendas ära 2022.a. jooksul kohtute poolt maksejõuetuse teenistusele esitatud ettepanekud võlgnike suhtes pankrotimenetluste algatamisega avaliku uurimisena. Toimus infovahetus ajutiste haldurite ja likvideerijatega varatute võlgnike tegevuse ja tegevusetuse osas.

   

  Maksejõuetuse teenistus tegi kohtule ettepaneku pankrot välja kuulutada ja algatada avalik uurimine 5 (viies) asjas, et uurida varatu võlgniku tegevust või tegevusetust. Kohus otsustas algatada pankrotimenetlused avalike uurimistena 4 (nelja) võlgniku ja tema lähikondsete suhtes.

   

  Muud olulised toetavad tegevused: 09.01.2023.a. algas avalik värbamiskonkurss maksejõuetuse teenistusse järelevalve ekspertide leidmiseks. Konkursi tähtaeg oli 31.01.2023.a. Konkursile laekus tähtaegselt ligi 40 (nelikümmend) avaldust.