Language switcher

Sa oled siin

Pankrotimenetlused avalike uurimistena

MAKSEJÕUETUSE TEENISTUSE TEADAANNE-ÜLESKUTSE

Maksejõuetuse teenistus viib antud pankrotimenetlustes läbi riiklikku järelevalvet ehk õiguspärasuse kontrolli pankrotivõlgniku ja tema lähikondsete tegevuse üle eesmärgiga uurida võlgniku ja võlgniku lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist võlgniku maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel pankrotimenetlustes, milles esineb avalik huvi vältida raugemist, või selgitada välja avalikus huvis oleva maksejõuetusasja olulised asjaolud.

Pankrotivõlgniku lähikondsed on kirjeldatud pankrotiseaduse § 117.   

Kui ilmneb, et võlgnik või võlgniku lähikondne on seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteo tunnustega teo, teatab maksejõuetuse teenistus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Maksejõuetuse teenistus võib taotleda kohtult ka ärikeelu kohaldamist võlgniku lähikondsete suhtes.

Igal inimesel on õigus anda maksejõuetuse teenistusele informatsiooni avalikes uurimistes läbiviidavate pankrotimenetluste, sh pankrotivõlgnike, lähikondsete, töötajate, tehingupartnerite, ajutiste haldurite, saneerimisnõustajate, õigusnõustajate jms selles maksejõuetusasjas tähtsust omavate menetlusosaliste, tegevuste ja maksejõuetuse tekitamise ja makseraskuste suurendamise asjaolude kohta.

Igal inimesel, kellel on informatsiooni allpool tabelis esitatud pankrotivõlgnike ja nende lähikondsete võimalikust seadusvastasest käitumisest maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel, sh näiteks puudulikust juhtimiskvaliteedist, raamatupidamise korraldusest, võimalikest kelmustest, näilikest tehingutest, võlgniku vara varjamisest jms ning kelle valduses on pankrotivõlgnikule kuuluv vara või kellel on kohustusi pankrotivõlgniku suhtes, on kohustatud seda informatsiooni jagama pankrotihalduri ja/või maksejõuetuse teenistusega.

 

Palume edastada vastav informatsioon e-kirjaga aadressil: avalikuurimine (ÄT) konkurentsiamet.ee või helistades telefonil 667 27 03.

Teie soovil Teie anonüümsus tagatakse.

 

Tsiviilasja number Pankrotivõlgnik
2-23-284 Osaühing MOVE
2-23-2888 Scandinavian Group Osaühing
2-23-2528 Helperon Ehitus OÜ
2-22-16297 PurSystem OÜ
2-22-10294 Invert Invest OÜ
2-22-19190 MOSTOX OÜ
2-22-13080 Osaühing Promantes
2-22-17271 Stemwood OÜ
2-22-16877 OÜ Maxprofit
2-22-17540 AERMEST OÜ
2-22-16307 OÜ Luuri grupp