Language switcher

Seisukohad ja arvamused

Viimati lisatud:

  • 08.12.2021 Tervishoid: Seisukoht ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõule
  • 01.09.2020 Tervishoid: Ettepanek ravimite hinnakujunduse kohta
  • 16.01.2020 Ühistransport: Ettepanek bussijaamatasude reguleerimiseks

Seisukohad ja arvamused

Jäätmemajandus

2018: Soovitus jäätmeveohindade kontrollimiseks


Konkurentsiamet soovitas kohalikele omavalitsustele tagada läbipaistvus jäätmeveohankel pakutud hindade tagantjärele muutmisel. Soovitus puudutab praktikat, kus tegelik veohind ei kujune mitte hankel, vaid pärast hankelepingu sõlmimist, kui vedaja esitab kohalikule omavalitsusele hinnatõusutaotluse. Kohalikud omavalitsused ei tohiks tagantjärele hinnatõuse lubada, kui nende taotlemise tingimused ei olnud hankel osalejate jaoks üheselt ja arusaadavalt ette nähtud.

2017: Ettepanek sisetehingute piirangu säilitamiseks jäätmevaldkonnas


Konkurentsiamet tegi Riigikogu majanduskomisjonile ettepaneku säilitada jäätmealal sisetehingute keeld, mis praegu tagab läbi hankemenetluse selles valdkonnas  konkurentsi. Sisetehingute lubamine prügimajanduses tooks kaasa konkurentsiolukorra edasise halvenemise ja tarbija huvide kahjustamise.

2012: Ettepanek konkurentsiolukorra parandamiseks ja jäätmeseaduse muutmiseks


Amet tegi Keskkonnaministeeriumile ettepaneku jäätmeseaduse muutmise algatamiseks, millega kaotataks piirangud jäätmete veo ja käitluse turgudel. Konkurentsiamet on veendunud, et kehtiv jäätmeseadus piirab põhjendamatult vaba ettevõtlust ning jäätmemajandusega seotud turud tuleks vabale konkurentsile täielikult avada.

Kaubandus

2018: Seisukoht veopakendi standardiseerimise osas

2015: Seisukoht seoses üürilepingute eksklusiivsusega

Lennujaamatasud

2010: Arvamus lennujaamatasude kohta

Notari tasud

2019: Soovitus notari tasude avamiseks konkurentsile

Pensionifondid

2016: Ettepanek pensionifondi osakute vahetamise kohta

2010: Ettepanek kogumispensionide seaduse muutmise kohta

Põlevkivi

2015: Arvamus maapõueseaduse eelnõu kohta

2013: Põlevkivisektori konkurentsiolukorra analüüs

Riigi kontoripinnakasutus

2017: Soovitus konkurentsineutraalsuse tagamiseks riigi kontoripinnakasutuse alal


Konkurentsiamet soovitab Rahandusministeeriumile avada riigiasutuste kontoripindade üürimine konkurentsile. Riik eelistab kontoripindade üürimisel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) ning on loonud sellega ebavõrdse konkurentsiolukorra. Selleks, et luua eeldused kinnisvara haldamiseks turutingimustel, tuleks kaotada erisus RKASi objektide rahastamisel riigieelarvest ning luua üürnikele motivatsioon pakkumiste otsimiseks erasektorist.

Telekommunikatsioon

2019: 5G sageduslubade jagamisel tuleb usaldada konkurentsi

 

Konkurentsiamet kujundas seisukoha sageduslubade konkursi kohta sagedusvahemikus 3410-3800 MHz, mille tulemusel load omandavad ettevõtjad hakkavad rajama sideteenuste jaoks nn 5G võrku.

Pakutavate sideteenuste areng sõltub valikust, kuidas rajatakse 5G võrgud. Üks valik, mida suure tõenäosusega eelistavad üleriigiliste mobiilsidevõrkude omanikud, on rajada 5G võrk senise võrgu toel ja selle täienduseks. Teine ja sellest erinev arengusuund on rajada uus võrk 5G teenuste pakkumiseks eraldiseisvalt, arvestades uue standardiga kaasnevaid valikuvõimalusi. Viimasel juhul ei ole olemasoleva 4G võrgu omanikel tehnoloogilist eelist. Konkurentsivõimelised on tulevikku vaatavad ärimudelid.

Euroopa Komisjoni suuniste järgi tuleks sagedusala jagada piisavalt suurteks plokkideks eelistatavalt laiusega 80-100 MHz. Konkurentsiameti hinnangul ei takista sagedusala tõhusat kasutamist see, kui konkursile pandavad plokid on oluliselt väiksemad sagedusala osast, mille iga sideettevõtja lõpuks omandab. Seejuures saab konkursi tingimustega tagada võrdsed võimalused kõigile osalejatele ning vältida samas sagedusala killustumist ning ebatõhusat kasutust.

Tervishoid

2021: Seisukoht ravimiseaduse eelnõule (haiglaapteekidele sisseveoõiguse laiendamine) 

Riigikogu menetluses on ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 205 SE, mille väljatöötamiskavatsus nägi ette müügiloata ravimite ja ravimite valmistamiseks vajalike toimeainete sisseveoõiguse andmist haiglaapteekidele. Riigikogu menetluses olev seaduseelnõu haiglaapteekidele sisseveoõiguse andmist ette ei näe, seda ei müügiloaga ega müügiloata ravimite osas.

Konkurentsiamet esitab oma seisukoha ning soovitab Riigikogu liikmetel veelkord kaaluda haiglaapteekidele sisseveoõiguse sätestamist ravimiseaduses.

2020: Ettepanek ravimite hinnakujunduse kohta

2015: Ettepanek apteekide asutamispiirangute kohta

2014: Ettepanek konkurentsiolukorra parandamiseks raviteenuste rahastamisel

2013: Hinnang AS-i Ida-Tallinna Keskhaigla tegevusele

2011: Ettepanek üldapteegi tegevusloa muutmise ja väljaandmise piiramiseks

2011: Ettepanek hambaraviteenuste reklaamikeelu kaotamiseks

2009: Ettepanek olukorra parandamiseks käsimüügiravimite turustamisel

Vesi

2009: Hinnang AS-i Tallinna Vesi hinnakujundusele

Ühistransport

2020: Ettepanek bussijaamatasude reguleerimiseks.


Konkurentsiamet tegi ettepaneku panna bussijaama valdajale (ÜtS §11 lõik 3) kohustuse pidada diskrimineerimise, ristsubsideerimise ja konkurentsi moonutamise vältimiseks oma raamatupidamises eraldi tulude ja kulude arvestust terminali või bussijaamaga seotud tegevusala osas.

2016: Ettepanek liinilubade andmise korra muutmise kohta.


Konkurentsiamet tegi ettepaneku avada kaugbussiliinide turg vabale konkurentsile. Liinilubade andmise piirangud, mille järgi puudub selgelt põhjendatud vajadus, tuleks tühistada.

2012: Arvamus ühistranspordiseaduse eelnõu kohta


Konkurentsiamet tegi ettepaneku kommertsliinide (näiteks Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu, jt) avamist vabale konkurentsile.

2010: Soovitus seoses ühistranspordi liinilubade väljastamisega