Language switcher

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelised organisatsioonid ja võrgustikud

Euroopa konkurentsivõrgustik (ingl k European Competition Network, lüh ECN) on Euroopa Komisjoni Konkurentsi Peadirektoraadi ja Euroopa Liidu riikide konkurentsiasutuste vaheline koostöövorm. Euroopa konkurentsireegleid rakendavad kõik võrgustiku liikmed ning reeglite ühetaoliseks kohaldamiseks on vajalik vastavate asutuste informatsiooni vahetamine ning parimate praktikate jagamine. Osaletakse majandussektorite põhiste töö- ja alagruppide töös.

Euroopa konkurentsiasutused (ingl k European Competition Authorities, lüh ECA) on mitteametlik koostöövõrgustik, mis ühendab Euroopa Liidu konkurentsiameteid, Euroopa Komisjoni ja EFTA liikmesriikide konkurentsiameteid, et arutleda konkurentsivaldkonda puudutavate probleemide üle ning jagada kogemusi.

OECD konkurentsikomitee (ingl k OECD Competition Committee) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni komitee, mis keskendub konkurentsiküsimustele piirkonnas, mis hõlmab kõiki 35 organisatsiooni liikmesriiki.

Rahvusvaheline konkurentsivõrgustik (ingl k International Competition Network, lüh ICN) on ülemaailmne võrgustik, millel on liikmeid igast maailma piirkonnast, väga erineva suuruse ja võimekusega konkurentsiasutuste hulgast. Võrgustik on mitteametlik ning see on suunatud pigem kontaktide hoidmisele ja ühetaolise arusaama loomisele konkurentsireeglitest ja nende rakendamisest.

Regionaalne ja kahepoolne koostöö

Kõige tihedam koostöö seob Konkurentsiametit naaberriikide kolleegidega. Sageli tegutsevad ettevõtjad mitmes omavahel piirnevas riigis ja asutuste väljakutsed on sarnased. Läti, Leedu ja Soome kolleegidega toimuvad iga-aastased kohtumised.

Lisaks igapäevastele tihedatele kontaktidele nii Läti, Leedu kui Soome konkurentsiasutustega korraldatakse traditsioonilisi ühiseid töökohtumisi, seminare ja foorumeid.

Balti konkurentsikonverents 

Balti riikide iga-aastase kohtumise peamine väärtus on kogemuste ja teadmiste jagamine menetlejate tasemel. Lisaks Läti, Leedu ja Eesti konkurentsiametitele osalevad kohtumistel aktiivselt ka kolleegid Soomest.

Gruusia

Konkurentsiamet ja Gruusia konkurentsiasutus sõlmisid 17.11.2017 koostöölepingu, mille eesmärgiks on koostöö edendamine ning kogemuste ja oskusteabe vahetamine.

Moldova

Konkurentsiamet sõlmis 07.05.2014 koostöölepingu Moldova Konkurentsinõukoguga. Koostöölepingu eesmärgiks on koostöö edendamine ja oskusteabe vahetamine. Vastastikku osaletakse seminaridel ja konverentsidel.