Language switcher

Sa oled siin

Euroopa konkurentsireeglid

Euroopa Liidu toimimise lepingu VII jaotise artiklid

Paar rida selgitavat teksti, et misasi on “selgituseks” plokk. Paar rida selgitavat teksti, et misasi on “selgituseks” plokk.Paar rida selgitavat teksti, et misasi on “selgituseks” plokk.Paar rida selgitavat teksti, et misasi on “selgituseks” plokk.Paar rida selgitavat teksti, et misasi on “selgituseks” plokk.

Artikkel 101 - keelatud lepingud ja kooskõlastatud tegevuse keeld

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 81)

1.  Siseturuga on kokkusobimatud ja keelatud kõik sellised ettevõtjatevahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ja kooskõlastatud tegevus, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust ning mille eesmärgiks või tagajärjeks on takistada, piirata või kahjustada konkurentsi siseturu piires, iseäranis need kokkulepped, otsused ja tegevus, millega:

 • otseselt või kaudselt määratakse kindlaks ostu- või müügihinnad või mis tahes muud tehingutingimused;
 • piiratakse või kontrollitakse tootmist, turge, tehnilist arengut või investeeringuid;
 • jagatakse turge või tarneallikaid;
 • rakendatakse võrdväärsete tehingute puhul erinevaid tingimusi, pannes kaubanduspartnerid sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda; e) seatakse lepingu sõlmimise eeltingimuseks teise poole nõusolek võtta endale lisakohustusi, mis oma laadilt või kaubandustavade kohaselt ei ole seotud sellise lepingu objektiga.

2.  Kõik käesoleva artikli põhjal keelatud kokkulepped või otsused on algusest peale tühised.

3.  Lõike 1 sätted võib kuulutada kohaldamatuks: - ettevõtjatevaheliste kokkulepete või kokkuleppeliikide suhtes; - ettevõtjate ühenduste otsuste või otsuseliikide suhtes; - kooskõlastatud tegevuse või kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes, mis aitavad parandada kaupade tootmist või levitamist või edendada tehnilist või majanduslikku progressi, võimaldades samal ajal tarbijatel saada sellest tulenevast kasust õiglase osa, ilma et a) kehtestaks asjassepuutuvatele ettevõtjatele piiranguid, mis ei ole nimetatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalikud; b) annaks sellistele ettevõtjatele võimalust kõrvaldada konkurentsi kõnesolevate toodete olulise osa suhtes.

Artikkel 102 - turgu valitseva seisundi kuritarvitamise keeld

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 82)

1.  Siseturus või selle olulises osas turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ühe või mitme ettevõtja poolt on keelatud kui siseturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see võib mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust. 

Sellised kuritarvitused võivad seisneda iseäranis: 

 • ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste tehingutingimuste otseses või kaudses kehtestamises; 
 • toodangu, turgude või tehnilise arengu piiramises tarbijate kahjuks; 
 • erinevate tingimuste rakendamises võrdväärsete tehingute puhul, pannes kaubanduspartnerid sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda; 
 • selles, et lepingu sõlmimise eeltingimuseks seatakse teise poole nõusolek võtta endale lisakohustusi, mis oma laadilt või kaubandustavade kohaselt ei ole seotud lepingu objektiga.

Artikkel 101 - keelatud lepingud ja kooskõlastatud tegevuse keeld

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 81)

1.  Siseturuga on kokkusobimatud ja keelatud kõik sellised ettevõtjatevahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ja kooskõlastatud tegevus, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust ning mille eesmärgiks või tagajärjeks on takistada, piirata või kahjustada konkurentsi siseturu piires, iseäranis need kokkulepped, otsused ja tegevus, millega:

 • otseselt või kaudselt määratakse kindlaks ostu- või müügihinnad või mis tahes muud tehingutingimused;
 • piiratakse või kontrollitakse tootmist, turge, tehnilist arengut või investeeringuid;
 • jagatakse turge või tarneallikaid;
 • rakendatakse võrdväärsete tehingute puhul erinevaid tingimusi, pannes kaubanduspartnerid sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda; e) seatakse lepingu sõlmimise eeltingimuseks teise poole nõusolek võtta endale lisakohustusi, mis oma laadilt või kaubandustavade kohaselt ei ole seotud sellise lepingu objektiga.

2.  Kõik käesoleva artikli põhjal keelatud kokkulepped või otsused on algusest peale tühised.

3.  Lõike 1 sätted võib kuulutada kohaldamatuks: - ettevõtjatevaheliste kokkulepete või kokkuleppeliikide suhtes; - ettevõtjate ühenduste otsuste või otsuseliikide suhtes; - kooskõlastatud tegevuse või kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes, mis aitavad parandada kaupade tootmist või levitamist või edendada tehnilist või majanduslikku progressi, võimaldades samal ajal tarbijatel saada sellest tulenevast kasust õiglase osa, ilma et a) kehtestaks asjassepuutuvatele ettevõtjatele piiranguid, mis ei ole nimetatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalikud; b) annaks sellistele ettevõtjatele võimalust kõrvaldada konkurentsi kõnesolevate toodete olulise osa suhtes.