Language switcher

Sa oled siin

Rahvusvaheline koostöö

Teadmisi vahetatakse ja kogemusi jagatakse erinevate riikide valdkondlike regulaatoritega nii kahepoolsete suhete vormis kui vastavate koostöövõrgustike ja organisatsioonide vahendusel.

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet

(ingl k Agency for the Cooperation of Energy Regulators, lüh ACER)
keskne roll on EL ühtsete võrgu- ja turueeskirjade väljatöötamine, et suurendada konkurentsi. Amet kooskõlastab piirkondlikke ja piirkondadeüleseid algatusi, mis soodustavad turgude integreerimist. Ta jälgib Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku tööd, eelkõige nende üleliidulisi võrgustiku arendamise kavasid.

Euroopa Liidu energiaregulaatorite assotsiatsioon

(ingl k Council of European Energy Regulators, lüh CEER)
loodi sõltumatute Euroopa energiaregulaatorite koostöö koordineerimiseks. Assotsiatsiooni eesmärk on lihtsustada ühtse, konkurentsivõimelise, efektiivse ja kestliku energia siseturu loomist.

Ida- ja Kesk-Euroopa energiaregulaatorite assotsiatsioon

(ingl k Energy Regulators Regional Association, lüh ERRA)
on rahvusvaheline energiaregulaatorite ühendus, millesse kuuluvad 37 asutust peamiselt Kesk-Euroopast ja Euraasia regioonist, kuid samuti USA, Kamerun ning Aafrika riikide regulaatorite ühendus ECOWAS. ERRA asutati 2000. aastal eesmärgiga vahetada informatsiooni energiasektorit reguleerivate asutuste vahel.

OECD regulaatorite töögrupp

OECD regulaatorite töögrupi eesmärk on erinevate regulatsioonipraktikate vahetamine erinevates sektorites ja regulaatorite efektiivsuse ja sõltumatuse võrdlemine.

Regionaalse gaasituru koordineerimisgrupp

Regionaalse gaasituru koordineerimisgrupi eesmärk on välja töötada ühtne Balti ja Soome gaasiturg. Regulaatorite eesmärk on välja töötada ühtne hinnastamisskeem, lähtudes sisend-väljundpunktidest.

Regionaalne ja kahepoolne koostöö

Kõige tihedam koostöö seob Konkurentsiametit naaberriikide kolleegidega. Läti, Leedu ja Soome kolleegidega toimuvad regulaarsed kohtumised vähemalt kaks korda aastas.

Seisukohad ja arvamused

2020: Võimsuste arvutamise metoodika Venemaaga

Konkurentsiamet on 27.10.2020 andnud hinnangu Elering AS-i poolt 07.09.2020 esitanud võimsuste arvutamise metoodikale Venemaaga "Terms, Conditions and Methodology on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with Russia“. Konkurentsiamet ei ole tuvastanud metoodikas vastuolusid Euroopa Liidu sisese regulatsiooniga. Konkurentsiamet toob eraldi välja, et metoodika ei piira Euroopa Liidu siseste piiride kaubandust. Seda arvesse võttes ei näe Konkurentsiamet taksitusi Elering AS-il metoodika rakendamiseks.