Language switcher

Valdkonna tutvustus

Konkurentsiameti põhilised ülesanded gaasi valdkonnas:

  • Konkurentsivõimelise, turvalise ja keskkonnasäästliku maagaasi siseturu ja piirkondlike turgude arendamine;
  • Võrguettevõtjale võrguteenuse hindade kooskõlastamine;
  • Liitumistasude juhendite ja metoodikate kontrollimine ja kooskõlastamine;
  • Võrgu- ja müügilepingute tüüptingimuste kooskõlastamine;
  • Kvaliteedinõuete täitmise kontrollimine.

Tegevuse alus ja ülevaade valdkonnast


Gaasiturgu reguleerib maagaasiseadus, mis sätestab nõuded gaasi importijale, ülekandjale, müüjale ja edastajale. Eestis on peamised maagaasi kasutusalad soojuse tootmine ja tööstus.

Alates 01.03.2016 on Eesti gaasisüsteemihalduriks Elering AS (100% Eesti riigi omanduses). 2016. aasta algusest koondas Elering AS elektri ja gaasi ülekandevõrgud ühte ettevõttesse ning jätkab tegevust ühendsüsteemihaldurina.

2016. aastal viis Konkurentsiamet läbi maagaasi süsteemihalduri, nõuetekohasuse hindamise ehk nn sertifitseerimise protsessi. Hindamise läbiviimisel järgis Konkurentsiamet lisaks maagaasiseaduses toodud alustele ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 715/2009 (käsitleb ülekandevõrkudele
juurdepääsu tingimusi) sätestatuid nõudeid. Euroopa Komisjon nõustus Konkurentsiameti otsuse eelnõuga ning amet kinnitas ettevõtja nõuetele vastavust 2016. aasta detsembris tehtud otsuses.

Süsteemihalduri Elering AS-i omanduses on Eesti ülekandevõrk, mille pikkus kokku on 885 km (sisaldab 43 km transiittorusid, 36 gaasijaotusjaama (GJJ) ja 3 gaasimõõtejaama (GMJ)). Suurim jaotusteenust osutav ettevõtja on AS Gaasivõrk (Eesti Gaas AS tütarettevõte), millele kuulub 1486 kilomeetrine jaotusvõrk. Lisaks AS-ile Gaasivõrk on Eestis veel 20 tegutsevat maagaasi jaotusvõrguettevõtet, millele kuulub kokku ca 648 km jaotusvõrke.

Avatud gaasiturg


Eesti gaasiturg on avatud alates 2007. aastast. Avatud gaasiturul saab iga tarbija valida endale sobiva gaasi müüja, sealjuures ei ole oluline, kelle võrguga on tarbimiskoht ühendatud.

2018. aastal tegutsesid aktiivselt jaemüüjatena 8 müüjat ja 18 võrguettevõtjat. Gaasi ostjate arv gaasi jaeturul on 51,8 tuh klienti, kelledest 47,7 tuh on kodutarbijad. 2018. aastal vahetas gaasimüüjat 2058 tarbijat, neist 1827 kodutarbijat (2017. aastal vahetas gaasimüüjat 3029 tarbijat, neist 2798 kodutarbijat). Seega 2018. aastal vahetas gaasi tarnijat 4% klientidest.

Mõisted

  • Gaasivõrguettevõtja – tagab kliendile maagaasi ohutu ja kindla transpordi. Võrguteenuse pakkujat ei saa tarbija ise valida.

 

  • Gaasimüüja – ettevõtja, kes müüb gaasi. Gaasimüüja saab iga tarbija ise valida vastavalt müüja pakutavatele pakettidele, tingimustele ja hindadele. 

 

 

  • Gaasi vabatarbija – turuosaline, kes ei ole kodutarbija.
  • Gaasi kodutarbija – tarbija, kes tarbib gaasi kodumajapidamises.

Seisukohad ja arvamused

2021: Gaasihindade analüüs

Konkurentsiamet võttis gaashinda analüüsis vaatluse alla hinnamuutuste ulatuse ja põhjuseid, mis on energiahinnad nii Eestis kui Euroopas drastilise tõusuni viinud. Amet vaatles analüüsides muuhulgas ka lähituleviku hinnaprognoose ja tõi välja võimalike meetmete kaardistuse, mida Euroopa Komisjon on liikmesriikidele hindade ajutiseks leevendamiseks pakkunud. Teatud meetmeid on Eesti Vabariigi Valitsus juba kasutusele võtnud, kuid võimalusi on veel.
 

Kontaktid

Margus Kasepalu

energia- ja taristuosakonna juhataja

 

 Telefon: 667 2430
[email protected]

 

Tauri Liiders

hinnaregulatsiooni osakonna ekspert
regulatsiooniteenistus

 Telefon: 667 2577
[email protected]

Tiina Maldre

energiaturgude osakonna nõunik
regulatsiooniteenistus

 Telefon: 667 2573
[email protected]