Language switcher

Võrgueeskirjad

Euroopa elektrienergia siseturu eesmärk on pakkuda valikuvõimalust, uusi ettevõtlusvõimalusi ja rohkem piiriülest kaubandust. 
Toimiv ja konkurentsile avatud siseturg annab tarbijatele võimaluse valida erinevate pakkujate vahel. Samas saab turule siseneda ka rohkem ettevõtjaid. See aitab kaasa tõhususe kasvule, konkurentsivõimelistele hindadele, kõrgematele teenindusstandarditele, toetab varustuskindlust ja säästlikkust.

Euroopa ülekandevõrkude operaatorite organisatsioon ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) eestvedamisel arendatakse üleeuroopalisi võrgueeskirju.
Võrgueeskirjad hõlmavad endas ühtseid põhimõtteid seoses ülekandetasudega, olemasolevate ühendusvõimsuste jaotamisega erinevate riikide põhivõrkude vahel ning varustuskindlusega. Võrgueeskirjad määravad üldise raamistiku, kuid täpsemad piirid seab iga liikmesriik ise. 
Võrgueeskirjad jagunevad kolmeks:

  1. elektrituru võrgueeskirjad;
  2. ühenduste eeskirjad;
  3. elektrisüsteemi talitlust puudutavad eeskirjad.

Elektrituru võrgueeskirjad

määravad võimsuste arvutamise ja jaotamise korra, lisaks pannakse neis paika elektrisüsteemile kehtivad tasakaalustamise eeskirjad.

Piiriülese võimsuse arvutamise ja jaotamise võrgueeskiri
Capacity Allocation & Congestion Management – CACM  (määrus 2015/1222)

Eeskiri käsitleb piiriülese ülekandevõimsuse arvutamise ja jaotamise põhimõtteid eesmärgiga suurendada efektiivset konkurentsi ja võrgu optimaalset kasutust, arvestades süsteemi töökindlusega. Selleks viiakse ellu üle-euroopaline elektribörside ja süsteemihaldurite koostööl tuginev järgmise päeva ja päevasisese turu ühendamine (ingl k market coupling).

  • Konkurentsiamet kooskõlastas 01.02.2018 määratud elektriturukorraldajate päev-ette, päevasisese turu toodete ja varumeetodite ettepaneku

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (edaspidi CACM) artiklile 9 lõikele 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet  01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-003 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse järgmise päeva turu mehhanismis (art 40).

Määratud elektriturukorraldajate päev-ette turu toodete metoodika » (404.77 KB, PDF)

  • Vastavalt CACM artikli 9 lõike 6 punktile h kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-004 tooted, mida määratud elektriturukorraldajad peavad arvesse võtma ühtse päevasisese turu mehhanismis (Päevasisese turu tooted, art 53).

Määratud elektriturukorraldajate päevaisese turu toodete metoodika » (402.27 KB, PDF)

  • Vastavalt CACM artikli 9 lõike 6 punktile f kooskõlastas Konkurentsiamet 01.02.2018 otsusega nr 7-10/2018-002  määratud elektriturukorraldajate varumeetodid (art 36 lg 3).

Määratud elektriturukorraldajate varumeetodikad » (448.26 KB, PDF)

Pikaajaliste võimsuste arvutamise ja jaotamise võrgueeskiri
Forward Capacity Allocation – FCA 
(määrus 2016/1719)

Eeskiri käsitleb pikaajaliste piiriüleste võimsuste jaotamise põhimõtteid eesmärgiga ühtlustada piirkondadevahelise hinnariski maandamise instrumente. Seejuures peetakse silmas konkurentsitingimuste parandamist ja turu läbipaistvuse suurendamist. Lõppeesmärk on luua üks üleeuroopaline oksjoniplatvorm

  • FCA artikkel 30
Rahvusvaheline konsultatsioon
Konsultatsiooni käigus laekunud turuosaliste seisukohad
Analüüs
Konkurentsiameti otsus ja piiriülesed kokkulepped

Elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri
Electricity Balancing - EBGL  
(määrus 2017/2195)

Elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri käsitleb Euroopa ühtseid bilansipõhimõtteid eesmärgiga suurendada piirkondadevahelist integratsiooni läbi tegevuste ja toodete koordineerimise ja harmoniseerimise.

Ühenduste eeskirjad

Nõuded liituvatele tootmisüksustele
Requirements for Generators - RfG 
(määrus 2016/631)

Tootmisüksusi käsitlevas eeskirjas määratakse läbipaistvad ja õiglased nõuded nii uutele liituvatele sünkroon-masinatele kui ka läbi konverterite ühendatud tootmisüksustele. Eeskirja eesmärk on tagada võrdne ning mittediskrimineeriv kohtlemine kõikidele tootmisüksustele.

Tootmismooduli kujunemisjärgus tehnikaks liigitamise taotluse hindamine ja heakskiitmine
BDR Thermea Group B.V. moodul  „eVita“ (sertifikaat nr CE 645188)
CE_645188_GAD_eCert » (679.66 KB, PDF)

Konkurentsiameti peadirektori 18.05.2017 otsus nr 7-10/2017-008 » (387.84 KB, PDF)
(tootmismooduli kujunemisjärgus tehnikaks liigitamise taotluse hindamise ja heakskiitmise kohta)

Lubatud kõigi kujunemisjärgus tehnikaks liigitatud võrku ühendatud tootmismoodulite maksimumvõimsus kokku:
2017_06_02_BDR Thermea Group sales and installed capacities »  (493.45 KB, PDF)

Müügimahtude andmed:
RfG_SalesData_EE (PDF) » (357.8 KB, PDF)
RfG_SalesData_EE (Excel sheet) » (12.62 KB, XLSX)
 

Nõuded tarbijatele
Demand Connection  
(määrus 2016/1388)

Nõuded on kehtestatud ka suurtarbijatele (peamiselt tööstused ja jaotusvõrgud), keda elektri põhivõrguga ühendatakse. Käsitletakse nii aktiiv- kui ka reaktiivvõimsusega seotud küsimusi, kaitse ja juhtimise funktsioone, mudeleid, elektri kvaliteeti, infoedastust jm. Eeskiri tagab, et kõiki võrguettevõtjaid ning tarbimiskohti koheldakse võrdselt ning tarbijad aitavad kaasa elektrisüsteemi stabiilsele toimimisele üle kogu Euroopa.

  • DCC artikkel 6(1) Otsus tarbimise ühendamise siseriiklikult reguleeritavate sätete osas »

2019_02_22_OTSUS_DCC siseriiklikult reguleeritavate sätete osas » (581.33 KB, PDF)
Lisa_1_23.08.2018_DCC_sätted_kooskõlastamiseks_Final » (618.32 KB, PDF)
 

Nõuded alalisvooluühendustele
HVDC Connection  
(määrus 2016/1447)

Alalisvooluühendusi käsitlev võrgueeskiri määratleb nõuded nii kõrgepingelistele alalisvooluühendustele kui ka alalisvoolu vahendusel ühendatud tootmisüksustele. Eeskirja kohaselt peab:
- alalisvoolu tehnoloogia kasutamine tõstma varustuskindluse taset, toetades ja soodustades samal ajal taastuvatel allikatel põhinevate tootmisüksuste liitmist elektrivõrguga;
- toetama alalisvoolu infrastruktuuride koordineeritud arendamist erinevate piirkondade vahel;
- suurendama konkurentsi taset alalisvoolu tehnoloogia arendamise ning pakkumise vallas.

  • HVDC artikkel 5(1) - Alalisvooluülekandesüsteemide ja alalisvooluühendusega energiapargimoodulite võrguühenduse nõuete siseriiklikult reguleeritavate sätete kooskõlastamise kohta

HVDC siseriiklikult reguleeritavate sätete kooskõlastamise kohta » (595.88 KB, PDF)
Lisa_1_ HVDC siseriiklikult reguleeritavad sätted Final » (1.17 MB, PDF)

Elektrisüsteemi talitust puudutavad eeskirjad

Elektrivõrgu hädaolukorra ja taastamise eeskiri
(ER-määrus 2017/2196)

Eeskirjaga määratletakse elektrisüsteemi hädaolukorra, kustumise ja taastamise puhul kasutatavate menetluste ning võetavate meetmete ühtlustatud nõuded ja põhimõtted. Nimetatud nõuete ja põhimõtete eesmärgiks on kaitsta elektrisüsteemi talitluskindlust vahejuhtumite esinemisel.

Elektri ülekandesüsteemi käidueeskiri
(SOGL-määrus 2017/1485)

Eeskirjas on sätestatud elektrisüsteemi käitamise ühtlustatud reeglid põhivõrguettevõtjatele, piirkondlikele talitluskindluse koordineerimise keskustele, jaotusvõrguettevõtjatele ja olulistele võrgukasutajatele. Eeskiri sisaldab kogu Euroopa Liidus talitluskindluse säilitamiseks ja elektrisüsteemi käitamise kooskõlastamiseks vajalike tingimuste tagamise nõudeid ja põhimõtteid, reaalajas esinevate talitluskindluse probleemide ennetamiseks vajaliku operatiivse plaanimise ja kavandamise nõudeid ja põhimõtteid ning liiduülese koormuse-sageduse juhtimise ja reservide nõudeid ja põhimõtteid. Eesmärgiks on tagada ühendatud elektrisüsteemi ja vahendite talitluskindlus, püsiva kvaliteediga sagedus ning tõhus kasutamine.

  • SOGL artiklid 75 ja 84