Language switcher

Personaliinfo

Konkurentsiametile pandud ülesanded on jaotatud kahe teenistuse vahel. Konkurentsiteenistus teostab konkurentsialast järelevalvet, kontrollib ettevõtjate koondumisi, analüüsib konkurentsiolukorda ning tegeleb konkurentsialase teadlikkuse tõstmisega. Regulatsiooniteenistus teostab hinnaregulatsiooni ja turu järelevalvet elektri, maagaasi, kaugkütte ja vee valdkondades, reguleerib postiteenuste turgu ja teostab järelevalvet raudteesektoris. Tugiteenuste (sh rahvusvahelised ja avalikud suhted, personalitöö, koolituste korraldamine, varahaldus, dokumendihaldus) toimimise eest vastutab välis- ja avalike suhete osakond.
 

Ametis töötab 39 teenistujat, kellest 36 on ametnikud ja 3 töötajad. Soolise jaotuse järgi on teenistuses 67% naisi ja 33% mehi. Teenistuja keskmine vanus on 46 aastat ja keskmine ametis töötamise staaž 13 aastat.

Suurem osa teenistujatest on omandanud kõrghariduse majanduserialadel või õigusteaduses. Lisaks on teenistujaid, kelle erialaks on näiteks soojusenergeetika, avalik haldus, materjali-tehnoloogia
 

Palgaandmed

 

Personaliküsimustes palume pöörduda välis- ja avalike suhete osakonna poole või ameti e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.ee