Ebaausad kaubandustavad

Põllumajandustoote ja toidu tarneahelas on Konkurentsiameti ülesanne ebaausate kaubandustavade tõkestamine.

PTEKS-i eesmärk on kaitsta põllumajandustoodete ja toidu müüjaid ostjate ebaausate kaubandustavade eest. Seadusega kehtestatakse ebaausa kaubandustava kasutamise korral müüja kaitseks eraõiguslikele õiguskaitsevahenditele lisaks kohaldatavad avalik-õiguslikud õiguskaitsevahendid ning sätestatakse seaduse täitmise üle teostatava riikliku ja haldusjärelevalve alused ja kord.

Põllumajandustoode ja toit

Seadus mõjutab ettevõtjaid, kes tegelevad põllumajandustoote ja toidu ostmise või müümisega teisele ettevõtjale. Loetelu, millised tooted liigituvad põllumajandustooteks ja toiduks PTEKS-i tähenduses, on toodud Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I. Samuti on põllumajandustooteks ja toiduks selles lisas nimetamata toode, kuid mis on töödeldud toiduks sama lepingu I lisas nimetatud toodet kasutades. Näiteks kuuluvad lisaks tavapärastele põllumajandustoodetele ja toidule (piim, leib, sai, juust jne) põllumajandustoodete alla näiteks nii elusloomad, lõikelilled, taimed, taimesibulad, teravili kui ka loomasööt.

Ebaausad kaubandustavad

Seaduses on loetletud 16 ebaausat kaubandustava, millest üheksa on igal juhul ja alati keelatud ning seitse on keelatud juhul, kui eelnevalt ei ole nendes kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis selgelt ja ühemõtteliselt kokku lepitud.

Ostjal on igal juhul ja alati keelatud:
 1. tasuda põllumajandustoote ja toidu eest hiljem kui 30 päeva jooksul seaduses sätestatud päevast arvates;
 2. tühistada põllumajandustoote ja toidu tellimus nii lühikese etteteatamisega, et ei saa mõistlikult eeldada, et müüja leiab tootele muu turustus- või kasutusvõimaluse;
 3. muuta ühepoolselt neid müügilepingu tingimusi, mis on seotud tarnete ja kohaletoimetamise sageduse, viisi, koha, aja või mahuga, kvaliteedistandardite, maksetingimuste, hindade või ostja pakutava või osutatava müügiga otseselt seotud teenuse osutamisega;
 4. nõuda müüjalt tasu, mis ei ole seotud müüja põllumajandustoote ja toidu müügiga;
 5. nõuda müüjalt tasu sellise ostja omandis oleva põllumajandustoote ja toidu raiskumineku või kao eest, mis on toimunud ostja ruumides, kuid mitte müüja süül;
 6. keelduda kirjalikult kinnitamast ostja ja müüja vahel kokku lepitud müügilepingu tingimusi, kui müüja on kirjalikku kinnitust nõudnud;
 7. ebaseaduslikult saada, kasutada või avaldada müüja ärisaladust;
 8. ähvardada müüjat n-ö kaubandusliku kättemaksuga, kui müüja kasutab oma lepingust tulenevaid või seadusjärgseid õigusi;
 9. nõuda müüjalt hüvitist selliste kulude eest, mis on tekkinud seoses müüja toodetega seotud kliendikaebuste läbivaatamisega, kui kaebuse põhjus ei ole seotud müüja süüga.
Ostjal on (vastava kirjaliku kokkuleppe puudumisel) keelatud:
 1. tagastada müüjale müümata jäänud põllumajandustoode ja toit ilma müümata jäänud toodete või nende kõrvaldamise eest maksmata;
 2. nõuda tasu müüja põllumajandustoote ja toidu turul kättesaadavaks tegemise, ladustamise, väljapanemise või kaubaloetellu lisamise eest;
 3. nõuda ostja müüdava põllumajandustoote ja toidu müügiedenduse kulude katmist;
 4. nõuda ostja müüdava põllumajandustoote ja toidu reklaamimise ehk turundamise kulude katmist;
 5. nõuda ostja müüdava põllumajandustoote ja toidu turustamise kulude katmist;
 6. nõuda müüjalt kauba müümiseks kasutatavate müügialade kordaseadmise eest personalikulude katmist;
 7. nõuda müüjalt üksnes etteantud veopakendite kasutamist, kui seda ei nõuta asjakohases õigusaktis.

Seaduses on sätestatud tingimused, mis peavad olema täidetud, kui kasutatakse viimati nimetatud ebaausaid kaubandustavasid.

Taotluse esitamine

Ebaausa kaubandustava üle riikliku järelevalve või haldusjärelevalve algatamise taotluse võib Konkurentsiametile esitada:

 • müüja;
 • tootjaorganisatsioon või tulundusühistu oma liikmete nimel;
 • müüjaorganisatsioon;
 • selle lõike punktis 2 või 3 sätestatud organisatsioonide liit oma liikme või organisatsioonide liidu liikmeks oleva liikme nimel;
 • muu organisatsioon, kes tegutseb mittetulundusühinguna ja kellel on õigustatud huvi esindada müüjat.
Taotluses peab sisalduma
 • taotluse esitaja nimi
 • taotluse selgelt sõnastatud sisu
 • taotluse esitamise kuupäev
 • taotleja allkiri
 • haldusakti või muu dokumendi kättetoimetamise soovitav viis ja selleks vajalikud kontaktandmed
 • muud õigusaktidega ette nähtud andmed

Viimati uuendatud: 03.01.2024