Rahvusvaheline koostöö

Konkurentsiamet peab väga oluliseks nii rahvusvahelist kui ka riigisisest koostööd. Amet osaleb eri tegevusvaldkondade töögruppide ja ühenduste töös ning võtab aktiivselt osa valdkondlikest aruteludest.

Teadmisi vahetatakse ja kogemusi jagatakse eri riikide konkurentsiasutuste ja valdkondlike regulaatoritega kahepoolsete suhete vormis, kuid peamine osa rahvusvahelisest suhtlusest toimub vastavate koostöövõrgustike ja organisatsioonide vahendusel. Kõige tihedam koostöö seob Konkurentsiametit naaberriikide kolleegidega. Sageli tegutsevad ettevõtjad mitmes omavahel piirnevas riigis ja asutuste väljakutsed on sarnased. Läti, Leedu ja Soome kolleegidega toimuvad iga-aastased kohtumised. Lisaks igapäevastele tihedatele kontaktidele nii Läti, Leedu kui Soome konkurentsiasutustega korraldatakse traditsioonilisi ühiseid töökohtumisi, seminare ja foorumeid.

Balti konkurentsikonverents 

Balti riikide iga-aastase kohtumise peamine väärtus on kogemuste ja teadmiste jagamine menetlejate tasemel. Lisaks Läti, Leedu ja Eesti konkurentsiametitele osalevad kohtumistel aktiivselt ka kolleegid Soomest.

Gruusia

Konkurentsiamet ja Gruusia konkurentsiasutus sõlmisid 17.11.2017 koostöölepingu, mille eesmärgiks on koostöö edendamine ning kogemuste ja oskusteabe vahetamine.

Moldova

Konkurentsiamet sõlmis 07.05.2014 koostöölepingu Moldova Konkurentsinõukoguga. Koostöölepingu eesmärgiks on koostöö edendamine ja oskusteabe vahetamine. Vastastikku osaletakse seminaridel ja konverentsidel.

Partnerorganisatsioonid

on Euroopa Komisjoni Konkurentsi Peadirektoraadi ja Euroopa Liidu riikide konkurentsiasutuste vaheline koostöövorm tagamaks tõhus tööjaotus ning ELi konkurentsieeskirjade tulemuslik ja ühetaoline kohaldamine.

on mitteametlik koostöövõrgustik, mis ühendab Euroopa Liidu konkurentsiameteid, Euroopa Komisjoni ja EFTA liikmesriikide konkurentsiameteid. Kohtumised toimuvad kord aastas, kus arutletakse konkurentsivaldkonna aktuaalseid teemasid ja jagatakse kogemusi.

on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni komitee, mis keskendub konkurentsi küsimustele kõiki organisatsiooni liikmesriike hõlmavas piirkonnas.

on ülemaailmne konkurentsiasutuste võrgustik, millel on liikmeid igast maailma piirkonnast. See on suunatud regulaarsete kontaktide hoidmisele ja ühetaolise arusaama loomisele konkurentsireeglitest ja nende rakendamisest.

keskne roll on EL-i ühtsete võrgu- ja turueeskirjade väljatöötamine, et suurendada konkurentsi. Amet kooskõlastab piirkondlikke ja piirkonnaüleseid algatusi, mis soodustavad turgude integreerimist. ACER jälgib Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku tööd, eelkõige nende üleliidulisi võrgustiku arendamise kavasid.

loodi sõltumatute Euroopa energiaregulaatorite koostöö koordineerimiseks. Assotsiatsiooni eesmärk on lihtsustada ühtse, konkurentsivõimelise, efektiivse ja kestliku energia siseturu loomist.

 on rahvusvaheline energiaregulaatorite ühendus, mis asutati 2000. aastal eesmärgiga vahetada informatsiooni energiasektorit reguleerivate asutuste vahel, pakkuda valdkonnaspetsiifilisi koolitusi ning ekspertnõu energeetika valdkonnas.

eesmärk on regulatsioonipraktikate vahetamine eri sektorites ja regulaatorite efektiivsuse ja sõltumatuse võrdlemine.

Grupi eesmärgisk on välja töötada ühtne Balti ja Soome gaasiturg. Regulaatorite eesmärk on välja töötada Balti ja Soome gaasituru jaoks ühtne hinnastamisskeem, lähtudes sisend-väljundpunktidest.

asutati 12 Euroopa riigi veeregulatsiooni või arendusega tegeleva organisatsiooni eestvedamisel. WAREGi regulatsioonitöörühmas on vaatluse all benchmarking´u rakendamine eri riikide veeregulatsioonis ja institutsionaalses töörühmas tegeletakse veeteenuse hinna taskukohasuse küsimustega.

on sõltumatuid riiklikke raudtee regulaatoreid ühendav grupp, kuhu kuuluvad 29 riigi esindajad. IRG-Rail töötab läbi Euroopa Komisjoni poolt plaanitavate õigusaktide muudatusi ning teeb vajalikke täiendus- või muutmisettepanekuid.

on Euroopa Komisjoni loodud riiklikke raudteeregulaatoreid ühendav institutsioon, kuhu kuuluvad 26 Euroopa Liidu liikmesriigi esindajad. ENRRB põhiülesandeks on abistada Euroopa Komisjoni delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel, hõlbustada aktiivset koostööd ja teabevahetust riiklike raudteeregulaatorite vahel.
 

on Euroopa Komisjoni loodud eksperdigrupp, mille liikmeteks on EL-i liikmesriikide lennujaamatasude regulaatorid, Euroopa lennujaamade esindusorganisatsioon ning Euroopa ja rahvusvaheliste lennufirmade esindusorganisatsioonid. Thessaloniki Foorumi ülesandeks on aidata Euroopa Komisjoni EL-i kehtivate õigusaktide, programmide ja poliitika elluviimisel, seadusandlike ettepanekute ja poliitiliste algatuste ettevalmistamisel ning edendada liikmesriikide vahelist koostööd ja suhtlust.

Ühenduse liikmed on EL-i liikmesriigid. ERGP ülesanne on anda nõu Euroopa Komisjonile postiteenuste valdkonnas, edendada liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahelist koostööd ja suhtlust.

roll on uurida postiregulatsiooni teemasid Euroopa kontekstis, arvestades samal ajal ka regulatiivseid muudatusi. CERP hindab ka rahvusvahelise regulatsiooni mõju riikides ja suhtleb vastavate rahvusvaheliste postiregulatsiooniga tegelevate organisatsioonidega.

UPU on ülemaailmne ja peamine postisektori osapoolte vaheline koostöövorm. UPU täidab ühtlasi nii nõuandja kui ka kontaktpunkti rolli, pakkudes vajadusel ka tehnilist tuge. UPU kehtestab ülemaailmseid reegleid rahvusvahelistele postisaadetiste vahetusele. Samuti annab soovitusi, edendamaks kirja-, paki- ja finantsteenuseid ja parandada teenuse kvaliteeti kasutajate jaoks.

Viimati uuendatud: 18.10.2023