Võimsusjaotustulu kasutamine

1. jaanuarist 2020 hakati kohaldama kõikides liikmesriikides Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/943, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (edaspidi määrus). Määruse artikli 19 lõige 5 sätestab, et põhivõrguettevõtjad määravad eelnevalt selgelt kindlaks, mil viisil võimsusjaotustulu kasutatakse, ja annavad reguleerivatele asutustele aru kõnealuse tulu tegelikust kasutamisest.

Iga aasta 1. märtsiks teavitavad reguleerivad asutused Euroopa Liidu energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostöö ametit (ACER) ja avaldavad aruande, milles esitatakse:

  • 12 kuu jooksul, kuni eelnenud aasta 31. detsembrini saadud tulu;
  • kõnealuse tulu kasutamine määruse lõike 2 kohaselt, sh konkreetsed projektid, mille jaoks tulu kasutati, ja raamatupidamisarvestuses eraldi real kirjendatud summa;
  • summa, mida kasutati võrgutariifide arvutamisel;
  • tõend, et selline kasutus vastab määrusele ning lõike 3 ja 4 kohaselt välja töötatud metoodikale.

 2021. aastast on võimsusjaotustulu vahendite kasutamise ja nendest vahenditest rahastatavate projektide kohta informatsioon avaldatud iga-aastases aruandes elektri- ja gaasiturust Eestis.

Võimsusjaotustulu kasutamine 2020

Võimsusjaotustulu kasutamine 2019

Viimati uuendatud: 25.09.2023