EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet on seisukohal, et AS-i Tallinna Vesi kasumlikkus on liiga kõrge

Konkurentsiamet viis läbi AS-i Tallinna Vesi majandustegevuse analüüsi ja jõudis järeldusele, et ettevõtte poolt rakendatav veeteenuse hind ei ole kooskõlas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusega, kuna see tagab ettevõtjale põhjendamatult suure tulukuse.

AS-i Tallinna Vesi raamatupidamise aastaaruannete alusel kujunes 2007. aastal ettevõtte kapitali tootlikkuseks 16,9% ning 2008. aastal vastavalt 18,1%. Kuna AS Tallinna Vesi on monopoolne ettevõte, siis ei tohiks Konkurentsiameti hinnangul  ettevõtte varade tootlikkus ületada 8,3%. Seega on ettevõtte kapitali tootlikkus olnud põhjendatud tasemest üle kahe korra kõrgem.

Analüüs viidi läbi konkurentsiolukorra uuringu raames, mis käsitleb vee-ettevõtjate majandustegevust mitmetes Eesti omavalitsustes. Täna kehtiva seaduse järgi ei saa Konkurentsiamet nõuda vee-ettevõtjalt hinna seadusega kooskõlla viimist, kuna hind on kehtestatud valla- või linnavalitsuse määrusega. Analüüsist selgub, et Tallinna Linnavalitsus peaks vaatama üle vee hinna kehtestamise alused ning viima need vastavusse rahvusvaheliselt tunnustatud hinnaregulatsiooni põhimõtetega, et selle kaudu tagada hindades mõistlik kasum.

Konkurentsiamet on seisukohal, et AS Tallinna Vesi peab esitama uue hinnataotluse Tallinna Linnavalitsusele ning viima oma tegevuse seadusega kooskõlla. Konkurentsiameti soovitus ja analüüs on saadetud ka linnavalitsusele ning õiguskantslerile, kellel on õigus vaidlustada Riigikohtus linnavalitsuse määrus, millega veeteenuse hind on kehtestatud.

Teate edastas:

Maarja Uulits

Üldosakonna juhataja

Konkurentsiamet

tel: 667 2400

E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee