EST | ENG  

Soojusettevõtja tegevusluba ja selle taotlemine

Soojusettevõtja tegevusloa taotlemine

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

• soojuse tootmine
• soojuse jaotamine
• soojuse müük.

Nimetatud tegevusload kehtivad tähtajatult.

Loakohustus puudub:

• soojuse tootmisel, kui tootmise prognoositav maht aastas ei ületa 50 000 MWh ettevõtja kohta või ettevõtja ei tooda soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis;
• soojuse jaotamisel, kui jaotamise prognoositav maht aastas ei ületa 50 000 MWh ettevõtja kohta;
• soojuse müügil, kui müügi prognoositav maht aastas ei ületa 50 000 MWh ettevõtja kohta;
• soojuse müügil, kui soojusettevõtja kuulub kontserni ja kontserni summaarne soojuse müük Eestis isikutele, kes ei kuulu kontserni, ei ületa 50 000 MWh aastas;
• soojuse müügil, kui soojusettevõtja ei tooda soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis;
• kui isik müüb soojust ainult oma liikmetele, rentnikele või üürnikele ning selline müük ei ole tema põhitegevus ja toimub ühe kinnistu või vallasasjaks oleva ehitise ja selle teenindamiseks vajaliku maa piires.

1. Õiguslikud alused

Soojusettevõtja tegevust reguleerivad:

• kaugkütteseadus
• majandustegevuse seadustiku üldosa seadus.
 

2. Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

• ta on äriregistrisse kantud või asutamisel olev aktsiaselts või osaühing, kellel on tehnilised võimalused ja vajaliku oskusega personal tegutsemiseks taotluses märgitud tegevusalal;
• aastas üle 50 000 MWh soojust müüva soojusettevõtja aktsia-või osakapital on vähemalt 31 950 eurot.
 

3. Piiriülene tegutsemine

Kui ettevõtjal on selline tegevusluba teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis teenuse osutamiseks, mis vastab kontrollieseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis eraldi tegevusluba tal Eestis tegutsemiseks vaja ei ole.

Sellisel juhul tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

• ettevõtja ärinimi ja registrikood;
• ettevõtja asukoha aadress;
• ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
• tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustuse vabastamise taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) §-s 22 toodud alustest.

Kui Eesti ettevõtja, kes omab tegevusluba soojuse tootmiseks, jaotamiseks või müügiks soovib osutada neid teenuseid muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad olla protseduurireeglid erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist.

4. Taotluse esitamine

 Nõutavad andmed ja dokumendid tegevusloa taotlemiseks  saab Konkurentsiametile esitada:

sisenedes majandustegevuse registrisse (otsetee registrisse: https://mtr.mkm.ee/) ja täites seal kõik konkreetse tegevusloa taotlemiseks ettenähtud väljad ning lisades juurde taotlust põhjendavad ning esitatavaid andmeid kinnitavad dokumendid (näiteks pdf.failidena)  (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
taotlusega  digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile MTR at konkurentsiamet dot ee;
• allkirjastatud taotlusega paberkandjal  Konkurentsiameti aadressil Auna 6, Tallinn 10317.
 

Koos täidetud tegevusloa taotlusega esitatakse Konkurentsiametile lisaks MsüS §-s 19 toodud andmetele ka järgmised andmed ja dokumendid:

• taotletav tegevuspiirkond;
• tegevuspiirkonnas asuvate võrkude asendiplaan ja kirjeldus;
• taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotluse esitaja peab arvestama, et tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:

• kaugkütteseaduse (KKütS) § 14 lõike 3 kohane arenduskohustus;
• muud kõrvaltingimused, kui need on vajalikud varustuskindluse või KKütS-st ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise või eesmärkide saavutamise tagamiseks või arvestades konkreetse tegevuse eripära.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja olema tasunud  riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 

5. Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest ja tegevusloa eest selle kehtivusajal tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

• soojuse tootmiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
• soojuse jaotamiseks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta;
• soojuse müügiks üle 50 000 MWh aastas – 260 eurot iga kehtivusaasta eest ettevõtja kohta või kontserni kuuluva ettevõtja kohta, kui kontserni kuuluvate soojusettevõtjate soojuse summaarne müük ületab 50 000 MWh aastas.

Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumäärast.

Riigilõivud tasutakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga  2900080076:

• SEB - EE891010220034796011
• Swedbank - EE932200221023778606
• Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - EE701700017001577198
 

Maksekorralduse selgitusse märkige, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse.
 

6. Taotluse menetlemine

Peale ettevõtja taotluse saamist esitab Konkurentsiamet taotlejale järgneva kolme tööpäeva jooksul esmase vastuse, mis sisaldab muuhulgas ka teavet taotluse lahendamise tähtaja kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja nende kõrvaldamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Konkurentsiamet võib vajadusel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise 30 päevaks peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult.

Konkurentsiamet väljastab tegevusloa ettevõtjale elektroonselt.
 

7. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teavitamine

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja Konkurentsiametile MsüS § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

• tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist ( majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames
• ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatab ettevõtja tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (edaspidi majandustegevuse muutumise teade).

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutumise teates kirjeldab ettevõtja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud või milliseid kavatsetakse muuta, või esitatakse tütarettevõtja kohta, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames, MsüS § 15 lõike 1 punktides 1–3 ning 5 ja 6, aga samuti KKütS § 19 lõikes 2 sätestatud andmed ja dokumendid.
 

Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab Konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Tegevusloa muutmise või uue tegevusloa taotlemise vajaduse ilmnemisel käsitletakse majandustegevuse muutmise kavatsuse teadet ning majandustegevuse muutumise teadet tegevusloa muutmise taotlusena, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on esitanud teates märke, et ta seda ei soovi.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate saab esitada Konkurentsiametile:

• sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
• digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile MTR at konkurentsiamet dot ee;
• posti teel Konkurentsiameti aadressil Auna 6, Tallinn 10317.
 

8. Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine

Konkurentsiamet, saanud ettevõtja majandustegevuse muutmise kavatsuse teate või majandustegevuse muutumise teate, mis on hinnatav MsüS § 30 lõikes 4 nimetatud tegevusloa muutmise taotlusena, võib tegevusloa kõrvaltingimusi muuta 30 päeva jooksul MsüS-s tegevusloa andmiseks ja muutmiseks sätestatud alustel.
 

9. Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Võrguettevõtja võib oma tegevuse lõpetada ainult juhul, kui ta on andnud KKütS §-st 14 tulenevad kohustused üle teisele võrguettevõtjale.

Võrguettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne oma tegevuse lõpetamist Konkurentsiametit kirjalikult informeerima lõpetamisajast ja -kavast ning esitama piisava ülevaate abinõudest, mis tagavad KKütS §-s 14 esitatud nõuete täitmise.

Tegevusluba omavad- ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest (ka majandustegevusest ajutine loobumine või majandustegevuse lõpetamine) Konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva MsüS §-s 30 sätestatud korras. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MsüS §-s 30 sätestatud alustest.

NB! Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest ajutiselt loobumise teate ja tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse koos põhjendustega saab esitada Konkurentsiametile:

• sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
• digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile MTR at konkurentsiamet dot ee;
• posti teel Konkurentsiameti aadressil Auna 6, Tallinn 10317.
 

10. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

• esitasite tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
• loobute majandustegevusest;
• teie suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada ka juhul, kui:

• ta ei alusta või teosta majandustegevust kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest;
• rikute oluliselt tegevusloa kõrvaltingimusi;
• tegevusloaga lubatud tegevusega tekib avalikule korrale oluline kahju või oht, mida ei olnud või mille olemasolu ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles teie huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
• tekib tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks olev äramuutev tingimus.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest MsüS §-s 60 sätestatud korras või alates otsuses märgitud hilisemast tähtpäevast.
 

11. Järelevalve

KKütS alusel välja antud tegevuslubadega seonduvad menetlused on Konkurentsiameti pädevuses.