EST | ENG  

Gaasiettevõtja tegevusluba ja selle taotlemine

Gaasiettevõtja tegevusloa taotlemine

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

 
• gaasi ülekande teenuse osutamine;
• gaasi jaotamise teenuse osutamine;
• gaasi import;
• vedeldatud gaasi terminali haldamine;
• gaasi hoiustamisteenuse osutamine.

Gaasi ülekande teenust osutamiseks antakse tegevusluba ainult ühele võrguettevõtjale, kelle suhtes on sätestatud erinõuded ning kohustused maagaasiseaduse (MGS) §-des 15¹ ja 16, 29¹ - 294  ning 30¹.

MGS §-s 295 sätestatud erinõuetega peab aga arvestama gaasi jaotusvõrguettevõtja.

Nimetatud tegevusload kehtivad tähtajatult.

1. Õiguslikud alused

Gaasiettevõtja tegevust reguleerivad:

maagaasiseadus
majandustegevuse seadustiku üldosa seadus.

2. Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

• tal on tehnilised võimalused ja vajaliku oskusega personal nõuetekohaseks tegutsemiseks taotluses märgitud tegevusalal;
• tal on majanduslikud ning organisatsioonilised eeldused ja tingimused tegevuseks, milleks ta tegevusluba taotleb;
• jaotusvõrguettevõtjaks oleva ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 31 950 eurot;
• gaasi ülekande teenust osutava ettevõtja aktsia- või osakapital peab olema vähemalt 128 000 eurot;
• veeldatud gaasi terminali opereerimisteenust osutava ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 128 000 eurot;
• gaasi hoiustamisteenust osutava ettevõtja aktsia- või osakapital on vähemalt 128 000 eurot;
• ettevõtja on esitanud kõik vajalikud dokumendid (vt. taotluse täitmine ja esitamine);
• gaasi ülekande teenust osutava ettevõtja suhtes sätestatud erinõuded tulenevad MGS §-dest 29¹ - 294 ning 30¹;
• gaasi jaotusvõrguettevõtja suhtes sätestatud erinõuded tulenevad MGS §-st 295;
• hoidlatevõrgu haldurile suhtes sätestatud erinõuded tulenevad MGS §-st 296.
 

3. Piiriülene tegutsemine

Kuna gaasi ülekande teenuse osutamiseks antakse tähtajatu tegevusluba ainult ühele võrguettevõtjale, siis juhul, kui seda teenust osutavale ettevõtjale on juba tegevusluba väljastatud, piiriüleselt gaasi ülekande teenuse osutamiseks tegevusluba taotleda ei saa.

Gaasi ülekande teenuse, gaasi jaotamise teenuse, gaasi müügi, gaasi impordi, vedeldatud gaasi terminali haldamise ja gaasi hoiustamise teenuse osutamise  tegevuslubade puhul eraldi tegevusluba Eestis tegutsemiseks vaja ei ole, kui ettevõtjal on selline tegevusluba teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis teenuse osutamiseks, mis vastab kontrollieseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga.

Sellisel juhul tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

• ettevõtja ärinimi ja registrikood;
• ettevõtja asukoha aadress;
• ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
• tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustuse vabastamise taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) §-s 22 toodud alustest.

Kui Eesti ettevõtja, kellel on tegevusluba gaasi müügiks, gaasi ülekande või jaotamise teenuse osutamiseks, gaasi impordiks, vedeldatud gaasi terminali haldamiseks või gaasi hoiustamisteenuse osutamiseks soovib osutada neid teenuseid muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad olla protseduurireeglid erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist.
 

4. Taotluse esitamine

Taotluse nõutavate andmete ja dokumentidega saab Konkurentsiametile esitada:

sisenedes majandustegevuse registrisse (otsetee registrisse:  https://mtr.mkm.ee/) ja täites seal kõik konkreetse tegevusloa taotlemiseks ettenähtud väljad ning lisades juurde taotlust põhjendavad ning esitatavaid andmeid kinnitavad dokumendid (näiteks pdf.failidena) (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
• taotlusega digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile MTR at konkurentsiamet dot ee ;
• allkirjastatud taotlusega paberkandjal  Konkurentsiameti aadressil Auna 6, Tallinn 10317.
 

Tegevusloa taotlemisel tuleb arvestada, et Konkurentsiametile esitatakse  lisaks MsüS §-s 19 toodud andmetele ka järgmised andmed ja dokumendid:

• taotletav tegevuspiirkond, välja arvatud gaasi impordi tegevusalal;
• süsteemihalduri kinnitus selle kohta, et gaasi ülekanne ja jaotamine on gaasisüsteemi tehniliste võimaluste seisukohalt lubatav ega ohusta varustuskindlust, kui taotletakse luba gaasi impordiks võrgu kaudu;
• tegevuspiirkonnas asuvate võrkude asendiplaan ja kirjeldus, välja arvatud gaasi impordi tegevusalal;
• taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotluse esitaja peab arvestama, et tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:

• süsteemihalduri poolt esitatavad gaasisüsteemi tehnilisi võimalusi ja varustuskindlust arvestavad gaasi impordile kehtestavad nõuded MGS § 28 lõike 2 punktis 2 sätestatu kohaselt;
• MGS § 22 kohane arenduskohustus;
• muud kõrvaltingimused, kui see on vajalik varustuskindluse või MGS-st ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise või eesmärkide saavutamise tagamiseks või arvestades konkreetse tegevuse eripära.
• enne taotluse esitamist peab ettevõtja tasuma riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja olema tasunud riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. 

 

5. Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest ja tegevusloa eest selle kehtivusajal tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:

• gaasi import – 640 eurot iga kehtivusaasta eest;
• gaasi ülekande teenuse osutamine – 260 eurot iga kehtivusaasta eest;
• gaasi jaotamise teenuse osutamine – 260 eurot iga kehtivusaasta eest.

Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumääradest.

Riigilõivud tasutakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga  2900080076:

• Swedbank – EE932200221023778606
• SEB – EE891010220034796011
• Nordea Bank – EE701700017001577198

Maksekorralduse selgitusse märkige, millise tegevusloa mitmenda kehtivusaasta eest riigilõivu tasutakse.
 

6. Taotluse menetlemine

Gaasi ülekande teenust osutava ettevõtja nõuetekohasuse hindamise menetluse alused ning tähtajad on toodud MGS §-s 29³.

Peale ettevõtja poolt taotluse saamist esitab Konkurentsiamet taotlejale järgneva kolme tööpäeva jooksul esmase vastuse, mis sisaldab muuhulgas ka teavet tegevusloa kehtivusaja ja kontrolliesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul kõigi nõutavate andmete esitamisest. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja nende kõrvaldamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Konkurentsiamet võib vajadusel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise 30 päevaks peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult.

Konkurentsiamet väljastab tegevusloa ettevõtjale elektroonselt.
 

7. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teavitamine

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja Konkurentsiametile MsüS § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

• tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist ( majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames
• ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatab ettevõtja tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (edaspidi majandustegevuse muutumise teade).

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutumise teates kirjeldab ettevõtja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud või milliseid kavatsetakse muuta, või esitatakse andmed tütarettevõtja kohta, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames, MsüS § 15 lõike 1 punktides 1–3 ning 5 ja 6, aga samuti MGS § 28 lõikes 2 sätestatud andmed ja dokumendid.

Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab Konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Tegevusloa muutmise või uue tegevusloa taotlemise vajaduse ilmnemisel käsitletakse majandustegevuse muutmise kavatsuse teadet ning majandustegevuse muutumise teadet tegevusloa muutmise taotlusena, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on esitanud teates märke, et ta seda ei soovi.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate saab esitada Konkurentsiametile:

• sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
• digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile MTR at konkurentsiamet dot ee ;
• posti teel Konkurentsiameti aadressil Auna 6, Tallinn 10317.
 

8. Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine

Konkurentsiamet, saanud ettevõtja majandustegevuse muutmise kavatsuse teate või majandustegevuse muutumise teate, mis on hinnatav MsüS § 30 lõikes 4 nimetatud tegevusloa muutmise taotlusena, võib tegevusloa kõrvaltingimusi muuta 30 päeva jooksul MsüS-s tegevusloa andmiseks ja muutmiseks sätestatud alustel.
 

9. Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

Võrguettevõtja võib oma tegevuse lõpetada ainult juhul, kui ta on andnud MGS §-st 22 tulenevad kohustused üle teisele võrguettevõtjale.

Võrguettevõtja peab vähemalt 12 kuud enne oma tegevuse lõpetamist Konkurentsiametit kirjalikult informeerima lõpetamisajast ja -kavast ning esitama piisava ülevaate abinõudest, mis tagavad MGS §-s 22 esitatud nõuete täitmise.

Tegevusluba omavad- ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest (ka majandustegevusest ajutine loobumine või majandustegevuse lõpetamine) Konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva MsüS §-s 30 sätestatud korras. Konkurentsiamet lähtub teate menetlemisel MsüS §-s 30 sätestatud alustest.

NB! Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest ajutiselt loobumise teate ja tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse koos põhjendustega saab esitada Konkurentsiametile:

• sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
• digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile MTR at konkurentsiamet dot ee ;
• posti teel Konkurentsiameti aadressil Auna 6, Tallinn 10317.
 

10. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

• esitasite tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
• loobute majandustegevusest;
• teie suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib Konkurentsiamet kehtetuks tunnistada ka juhul, kui:

• te ei alusta või teosta majandustegevust kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest;
• rikute oluliselt tegevusloa kõrvaltingimusi;
• tegevusloaga lubatud tegevusega tekib avalikule korrale oluline kahju või oht, mida ei olnud või mille olemasolu ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles teie huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
• tekib tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks olev äramuutev tingimus.

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest MsüS §-s 60 sätestatud korras või alates otsuses märgitud hilisemast tähtpäevast.
 

11. Järelevalve

MGS alusel välja antud tegevuslubadega seonduvad menetlused on Konkurentsiameti pädevuses.