EST | ENG  

Elektriettevõtja tegevusluba ja selle taotlemine

Elektriettevõtja tegevusloa taotlemine

Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

• elektrienergia tootmine, välja arvatud juhul, kui tootja toodab kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil ja kui põhivõrguettevõtja toodab elektrienergiat avariireservelektrijaamas;
• võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu;
• võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu;
• elektrienergia müük;
• riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine;
• otseliini kaudu elektrienergia edastamine.

Võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu antakse tegevusluba ainult ühele ettevõtjale, kelle suhtes on sätestatud erinõuded ning kohustused elektrituruseaduse (ELTS) §-des 18¹ ja 26¹ ning 39¹.

ELTS §-s 18 sätestatud erinõuetega peab aga arvestama jaotusvõrguettevõtja.

Nimetatud tegevusload kehtivad tähtajatult.

Loakohustus puudub järgmistel juhtudel:

• elektrienergia tootmisel ühe tootja poolt kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisel, kui võrguteenust osutatakse ELTS § 15 lõike 6 punkti 1 või 2 kohaselt;
• elektrienergia müügil, kui elektrienergiat müüakse ELTS § 15 lõike 6 punkti 1 või 2 kohaselt;
• elektrienergia müügil selle tootja poolt, kui elektrienergia on toodetud kokku alla 100 kW netovõimsusega tootmisseadmete abil;
• elektrienergia müügil tootja poolt teisele elektriettevõtjale või tootjaga ühte kontserni kuuluvale ettevõtjale või elektribörsil.
 

1. Õiguslikud alused

Elektriettevõtja tegevust reguleerib:

elektrituruseadus 
majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
tõhusa koostootmise nõuded.
 

2. Nõuded taotlejale

Tegevusloa saamiseks peab ettevõtja vastama järgmistele nõuetele:

• elektriettevõtja on Euroopa Majanduspiirkonnas (Euroopa Liidu liikmesriigid, Islandi, Lichtenstein ja Norra)registreeritud juriidiline isik.
• võrguettevõtja ja riigipiiri ületavat alalisvooluliini kasutava liinivaldaja aktsia- või osakapital on vähemalt 127 800 eurot.
• tootja ja müüja aktsia- või osakapital on vähemalt 31 950 eurot.
• ettevõtja on esitanud kõik vajalikud dokumendid (vt. taotluse täitmine ja esitamine);
• võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu tegevusluba taotleva ettevõtja ja jaotusvõrguettevõtja suhtes sätestatud erinõuded tulenevad ELTS §-dest 18 ja 18¹.

Jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamise tegevusluba taotlev ettevõtja peab lisaks vastama järgmistele nõuetele:

• ettevõtja organisatsioon on taotletava tegevuse ulatuse ja laadiga kooskõlas;
• ettevõtjal on piisav arv vajaliku pädevusega töötajaid, sealhulgas elektritöö ja elektripaigaldise käitamiseks pädevad isikud;
• ettevõtjal on sellel tegevusalal tegutsemiseks majanduslikud eeldused;
• ettevõtjal on muud eeldused tegutseda sellel tegevusalal vastavuses käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega;
• ettevõtja tegevus ei ohusta varustuskindlust;
• tegevusluba antakse, kui see ei ole vastuolus ELTS §-ga 60 ning taotluses nimetatud piirkond sobib elektrienergia jaotamiseks. 

Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks ja otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antakse ettevõtjale tegevusluba juhul, kui ettevõtja vastab ülaltoodud nõuetele ja lisaks tegevusloa andmine ei ole vastuolus ELTS §-des 60 ja 61 sätestatuga.


3. Piiriülene tegutsemine

Kuna võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu antakse tähtajatu tegevusluba ainult ühele võrguettevõtjale, siis juhul, kui seda teenust osutavale ettevõtjale on juba tegevusluba väljastatud, piiriüleselt võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu tegevusluba taotleda ei saa.
 

Kui ettevõtjal on tegevusluba elektrienergia tootmiseks, võrguteenuse osutamiseks jaotusvõrgu kaudu, elektrienergia müügiks või edastamiseks teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, mis vastab kontrollieseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud väljaspool Eestit asuva territooriumi või tegevuskohaga, siis eraldi tegevusluba tal Eestis tegutsemiseks vaja ei ole.

Sellisel juhul tuleb välisriigi ettevõtjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

• ettevõtja ärinimi ja registrikood;
• ettevõtja asukoha aadress;
• ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, postiaadress ja elektronposti aadress);
• tegevusloa andnud asutuse nimi ja loa andmise kuupäev.

Loakohustuse vabastamise taotluse menetlemisel lähtub Konkurentsiamet majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) §-s 22 toodud alustest.

Kui Eesti ettevõtja, kellel on tegevusluba elektrienergia tootmiseks, võrguteenuse osutamiseks, elektrienergia müügiks või edastamiseks soovib osutada neid teenuseid muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist või loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pöörduda teabepäringuga vastava lepinguriigi majandusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võivad olla protseduurireeglid erinevad.

Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist.
 

4. Taotluse esitamine

Nõutavad andmed ja dokumendid tegevusloa taotlemiseks saab Konkurentsiametile esitada:

sisenedes majandustegevuse registrisse   (otsetee registrisse: https://mtr.mkm.ee/) ja täites seal kõik konkreetse tegevusloa taotlemiseks ettenähtud väljad ning lisades juurde taotlust põhjendavad ning esitatavaid andmeid kinnitavad dokumendid (näiteks pdf.failidena)  (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
taotlusega digitaalselt allkirjastatuna  e-posti aadressile MTR at konkurentsiamet dot ee;
• allkirjastatud taotlusega paberkandjal Konkurentsiameti aadressil Auna 6, Tallinn 10317.

 Tegevusloa taotlemisel tuleb arvestada, et Konkurentsiametile esitatakse lisaks MsüS §-s 19 toodud andmetele ka järgmised andmed ja dokumendid:

 • jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamise korral ELTS §-le 62 vastav teeninduspiirkonna määratlus ja skemaatiline plaan;
• riigipiiri ületava alalisvooluliini või otseliini kaudu elektrienergia edastamise korral liini suurim lubatud talitluspinge, liini pikkus, liini paiknemise plaan ja liini geograafilised koordinaadid;
• otseliini kaudu elektrienergia edastamise korral dokument, mis tõendab ELTS § 61 lõikes 1 nimetatud tingimuse täitmist;
• taotletava tegevuse kirjeldus.

Taotluse esitaja peab arvestama, et tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:

elektrienergia tootmiseks antavale tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:

o tootmisseadme maksimaalne lubatud netovõimsus;
o tootmisseadme asukoha andmed;
o tootmisseadme käitamiseks kasutatava energiaallika andmed;
o andmed selle kohta, kas tegevusloa alusel toodetud elektrienergiat võib müüa ELTS §-s 59 nimetatud toetust kasutades;
o nende nõuete loetelu, mida kohaldatakse taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise suhtes ja niisuguseks tootmiseks kasutatavate seadmete suhtes, kui tegevusloa alusel toodetud elektrienergiat võib müüa ELTS §-s 59 nimetatud toetust kasutades;
o selliste seadmete kirjeldus, mida võib kasutada elektrienergia tootmiseks ja müügiks ELTS §-s 59 nimetatud toetust kasutades.

jaotusvõrgu või põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks antavale tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:

o võrgu suurim lubatud talitluspinge;
o tehnilised, majanduslikud ja organisatsioonilised tingimused, mida võrguettevõtja peab täitma;
o jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamisel andmed ELTS § 62 kohaselt määratletud teeninduspiirkonna kohta.

riigipiiri ületava alalisvooluliini ja otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antavale tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused:

o liini suurim lubatud talitluspinge;
o liini geograafiliste koordinaatide andmed ja liini pikkus.
 

Tegevusloale võib lisada järgmisi kõrvaltingimusi:

• nõue anda võrgu ja sellega seotud elektripaigaldiste ümberpaigutamise kulude katmiseks või võrgu ja sellega seotud elektripaigaldiste taastamise abinõude rakendamiseks Konkurentsiameti poolt heakskiidetud tagatis;
• arenduskohustus kooskõlas ELTS §-ga 66.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja olema  tasunud riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 

5. Riigilõivu tasumine

Tegevusloa taotluse läbivaatamise eest ja tegevusloa eest selle kehtivusajal tasutakse riigilõivu lähtuvalt tegevusloa liigist:
• suurema kui 1 MW netovõimsusega tootmisseadme käitamise lõpetamiseks – 640 eurot;
• elektrienergia tootmiseks – 160 eurot iga kehtivusaasta eest;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga kuni 5 GWh – 960 eurot iga kehtivusaasta eest;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 5 GWh kuni 20 GWh – 1920 eurot iga kehtivusaasta eest;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 20 GWh kuni 50 GWh – 4480 eurot iga kehtivusaasta eest;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 50 GWh kuni 100 GWh – 6400 eurot iga kehtivusaasta eest;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 100 GWh kuni 500 GWh – 12790 eurot iga kehtivusaasta eest;
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks aastase teenustemahuga üle 500 GWh – 19180 eurot iga kehtivusaasta eest;
• põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks – 2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
• riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 2560 eurot iga kehtivusaasta eest;
• otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks – 1280 eurot iga kehtivusaasta eest;
• elektrienergia müügiks – 640 eurot iga kehtivusaasta eest.

Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti ülaltoodud riigilõivumääradest.

Riigilõivud tasutakse Rahandusministeeriumi arvelduskontole viitenumbriga  2900080076:

• Swedbank – EE932200221023778606
• SEB – EE891010220034796011
• Nordea Bank – EE701700017001577198
 

6. Taotluse menetlemine

Võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu tegevusluba taotleva ettevõtja nõuetekohasuse hindamise menetluse alused ning tähtajad on toodud ELTS §-s 26¹.

Elektrienergia tootmise, võrguteenuse osutamise jaotusvõrgu kaudu, elektrienergia müügi ja otseliini kaudu elektrienergia edastamise puhul, peale ettevõtja poolt taotluse saamist, edastab Konkurentsiamet taotlejale järgneva kolme tööpäeva jooksul esmase vastuse, mis sisaldab muuhulgas ka teavet taotluse lahendamise tähtaja kohta.

Konkurentsiamet lahendab tegevusloa taotluse 60 päeva jooksul, välja arvatud taotluse puhul võrguteenuse osutamiseks põhivõrgu kaudu, mis lahendatakse kümne kuu jooksul. Konkurentsiamet teavitab ettevõtjat taotlusega seonduvatest puudustest nende tuvastamise päevale järgneval tööpäeval ning annab mõistliku aja nende kõrvaldamiseks. Nõutud andmete esitamata jätmise korral võib Konkurentsiamet jätta taotluse läbivaatamata.

Konkurentsiamet võib vajadusel taotluse lahendamise tähtaja kulgemise 30 päevaks peatada või pikendada seda kuni 30 päeva võrra.

Tegevusluba väljastatakse tähtajatult.

Konkurentsiamet väljastab tegevusloa ettevõtjale elektroonselt.
 

7. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teavitamine

Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatab tegevusluba omav ettevõtja Konkurentsiametile MsüS § 30 lõigetes 1-3 sätestatud korras:

• tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise kavatsusest vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutmist ning üldhuviteenuse osutaja vähemalt kolm kuud enne kavandatavat muutmist ( majandustegevuse muutmise kavatsuse teade). Majandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames
• ettevõtjast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatab ettevõtja tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (edaspidi majandustegevuse muutumise teade).

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutumise teates kirjeldab ettevõtja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud või milliseid kavatsetakse muuta, või esitatakse tütarettevõtja kohta, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames, MsüS § 15 lõike 1 punktides 1–3 ning 5 ja 6, aga samuti ELTS § 23 lõikes 2 sätestatud andmed ja dokumendid.

Kui teatest nähtub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele majandustegevuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida majandustegevuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab Konkurentsiamet sellest viivitamata ettevõtjat.

Tegevusloa muutmise või uue tegevusloa taotlemise vajaduse ilmnemisel käsitletakse majandustegevuse muutmise kavatsuse teadet ning majandustegevuse muutumise teadet tegevusloa muutmise taotlusena, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on esitanud teates märke, et ta seda ei soovi.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teate ning majandustegevuse muutumise teate saab esitada Konkurentsiametile:

sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
• digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile MTR at konkurentsiamet dot ee;
• posti teel Konkurentsiameti aadressil Auna 6, Tallinn 10317.
 

8. Tegevusloa kõrvaltingimuste muutmine

Konkurentsiamet, saanud ettevõtja majandustegevuse muutmise kavatsuse teate või majandustegevuse muutumise teate, mis on hinnatav MsüS § 30 lõikes 4 nimetatud tegevusloa muutmise taotlusena, võib tegevusloa kõrvaltingimusi muuta 60 päeva jooksul MsüS-s tegevusloa andmiseks ja muutmiseks sätestatud alustel.

Lisaks MsüS-s sätestatud alustele võib Konkurentsiamet omal algatusel tegevusluba muuta või uue kõrvaltingimuse kehtestada, kui see on vajalik õigusaktis tehtud muudatuse arvestamiseks, varustuskindluse tagamiseks või ELTS-st või selle alusel kehtestatud õigusaktist tuleneva kohustuse täitmise tagamiseks. Tegevusloa muutmisest või uue kõrvaltingimuse kehtestamisest teatab Konkurentsiamet tegevusloa omajale kirjalikult vähemalt 90 päeva ette.

Konkurentsiamet ei pea ülalnimetatud sätteid järgima kui tegevusloa muutmisega või uue kõrvaltingimuse kehtestamisega viivitamine võib seada ohtu varustuskindluse.
 

9. Tegevusloa peatamine ja majandustegevuse lõpetamine

ELTS § 21³ nimetatud üldhuviteenuse osutajana käsitatav võrguettevõtja teavitab üldhuviteenuse osutamise osaliselt või ajutisest loobumisest Konkurentsiametit ette vähemalt kolm kuud. Konkurentsiamet lähtub taotluse menetlemisel MsüS §-s 35 sätestatud alustest.

Tegevusluba omavad- ning üldhuviteenuse osutajatena mittekäsitatavad ettevõtjad teatavad majandustegevusega seotud asjaoludest (ka majandustegevusest ajutine loobumine või majandustegevuse lõpetamine) Konkurentsiametit ette vähemalt 30 päeva MsüS §-s 30 sätestatud korras. Konkurentsiamet lähtub taotluse menetlemisel MsüS §-s 30 sätestatud alustest.
 

NB! Majandustegevusest loobumise õigus ei välista ettevõtja seadusest, haldusaktist või lepingust tulenevat kohustust majandustegevust jätkata, samuti ei loeta nimetatud jätkamise kohustuse olemasolu korral ettevõtjat majandustegevusest loobunuks.

Majandustegevusest ajutiselt loobumise teate ja tegevusloa kehtivuse lõpetamise taotluse koos põhjendustega saab esitada Konkurentsiametile:

sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
• digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile MTR at konkurentsiamet dot ee ;
• posti teel Konkurentsiameti aadressil Auna 6, Tallinn 10317.
 

10. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui:

• esitasite tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma;
• loobute majandustegevusest;
• teie suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

Tegevusloa võib kehtetuks tunnistada ka juhul, kui:

• te ei alusta või teosta majandustegevust kahe aasta jooksul arvates tegevusloa väljastamisest;
• rikute oluliselt tegevusloa kõrvaltingimusi;
• tegevusloaga lubatud tegevusega tekib avalikule korrale oluline kahju või oht, mida ei olnud või mille olemasolu ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ja mis kaalub üles teie huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega;
• tekib tegevusloa kõrvaltingimuseks seatud ning asjaomasel tegevusalal tegevusloa kehtivuse eelduseks olev äramuutev tingimus.
 

Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks alates otsuse ettevõtjale teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest MsüS §-s 60 sätestatud korras või alates otsuses märgitud hilisemast tähtpäevast.
 

11. Järelevalve

ELTS alusel väljaantud tegevuslubadega seonduvad menetlused on Konkurentsiameti pädevuses.