EST | ENG  

Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet

Siit leiate ülevaate, millistel juhtudel on võimalik meil või kolmandatel isikutel Teie isikuandmetega kokku puutuda, samuti saate teada, mis eesmärgil me kogutud andmeid kasutame ja säilitame ning millised on Teie õigused andmete töötlemisel.

Konkurentsiameti tegevus on avalik. Ameti tegevuse käigus tekkinud avaliku informatsiooniga on võimalik tutvuda ameti veebilehel. Avalike dokumentidega on võimalik tutvuda veebilehel dokumendiregistris, dokumendid, mis võivad sisaldada juurdepääsupiiranguga teavet, väljastame teabenõude korras.

Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Ka Teie eraelulist teavet võib meile sattuda. Näiteks juhul, kui Teie meile kirjutate, kandideerite tööle või olete mõne menetluse osapooleks.

Meie hoolime Teie privaatsusest, peame Teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust oluliseks, kasutame meile avaldatud isiklikku teavet hoolikalt ja sihipäraselt.

Ligipääsu isikuandmetele on kitsendanud nii Avaliku teabe seadus kui ka Isikuandmete kaitse seadus. Teeme kõik selleks, et sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed kasutame/kaitseme lugege järgnevaid selgitusi:

 

 

Allpool kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemise kohta ega hõlma need isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).

 

Kui te leiate, et andmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

1. Mis on isikuandmed?

Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Seega tuleb isikuandmetena käsitleda kõiki andmeid, mis kasvõi kaudseltki on füüsilise isikuga seostatavad. Seaduse järgi jagunevad isikuandmed nö "tavalisteks" ja delikaatseteks isikuandmeteks.

Delikaatsed isikuandmed on seaduse kohaselt andmed, mis kirjeldavad isiku usulisi, poliitilisi ja maailmavaatelisi veendumusi, etnilist ja rassilist kuuluvust, terviseseisundit, puuet, pärilikkust, ametiühingu liikmelisust ja seksuaalelu. Samuti loetakse delikaatseks kriminaalmenetluses või muus õiguserikkumise väljaselgitamise menetluses kogutavat teavet enne avalikku kohtuistungit või otsuse langetamist õiguserikkumise asjas või juhul, kui see on vajalik kõlbluse või inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks või kui seda nõuavad alaealise, kannatanu, tunnistaja või õigusemõistmise huvid. Delikaatsed isikuandmed on ka biomeetrilised andmed (eelkõige sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed).

Ülejäänud isikuandmeid võib tinglikult nimetata "tavalisteks" isikuandmeteks. Kui töödeldavad isikuandmed sisaldavad delikaatseid isikuandmeid, siis on töötleja kohustatud järgima nende töötlemisel seaduses sätestatud rangemaid nõudeid ning registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse Inspektsioonis.

Statistilisi andmeid ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub võimalus üheselt tuvastada isikut, keda need andmed puudutavad.

2. Kes võivad andmeid töödelda?

Isikuandmete töötlejaks nimetatakse isikut või asutust, kes tegeleb andmete töötlemisega. Töötlemiseks nimetatakse igasugust andmetega tehtavat toimingut, mis võib hõlmata andmete kogumise, salvestamise, korrastamise, säilitamise, muutmise, juurdepääsu võimaldamise, päringute teostamise, väljavõtete tegemise, kasutamise, edastamise, ristkasutamise, ühendamise, üleandmise, sulgemise, kustutamise või hävitamise sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

Seadusandlikul tasandil tehakse vahet vastutaval ja volitatud töötlejal. Isikuandmete vastutav töötleja otsustab isikuandmete töötlemise eesmärgid, töödeldavate isikuandmete koosseisu, töötlemise korra ja viisi ja isikuandmete kolmandatele isikutele üleandmise lubamise. Sisuliselt on vastutava töötleja näol tegemist vastava andmekogu omanikuga. Volitatud töötleja on seevastu isik või asutus, kes töötleb andmeid vastutava töötleja ülesandel haldusakti või lepingu alusel.

3. Kuidas meie hoiame ja kasutame Teie eraelulist infot, kui saadate meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude?

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle pädevale asutusele. Edastamisest teavitame kindlasti ka Teid.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada asutuse siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie veebilehel olevas avalikus dokumendiregistris. Näha on kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte adressaadi nimi. Dokumendi pealkirjaks ei näita me tundliku sisuga kirjade puhul täispealkirja ega valdkonda, vaid märgime kodulehel olevas avalikus dokumendiregistris pealkirjaks vastavalt „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“ või „Teabenõue“. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutuse siseselt. Teeme seda selleks, et kaitsta Teie eraelu.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldiselt juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab meile teabenõude, siis vaatame teabenõude saamisel üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Juhul kui saame dokumendi osaliselt välja anda, siis katame kindlasti kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu aadress, e-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine konkreetse dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud Avaliku teabe seaduse §-s 35.

Kui kehtestame dokumendile juurdepääsupiirangu märgime alati juurdepääsupiirangu kehtestamise aja, aluse ja tähtaja. Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele kehtestatakse juurdepääsupiirang alates dokumendi koostamisest või saamisest. Asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmeid sisaldavale teabele kehtib juurdepääsupiirang üldjuhul 75 aastat.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

4. Kuidas me hoiame ja kasutame Teie isikuandmeid, kui külastate meie veebilehte?

Külastades meie veebilehte ja tutvudes sealse infoga, kogutakse selle kohta umbisikulist statistilist infot. Kogutavaks infoks on külastaja pöördumiskoht linna täpsusega ning meie veebilehel vaadatud artiklid/rubriigid. Statistikat kasutame meie veebilehe arendamiseks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks.

Kogutud andmeid ei ole võimalik seostada külastaja isikuandmetega.

5. Kuidas hoiame Teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle või praktikale?

Ministeeriumi tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest. Eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime ühendust võtta.

Kandideerijate andmetele võimaldatakse juurdepääs ainult ministeeriumi personaliosakonna teenistujatele ja konkursikomisjoni liikmetele. Kandidaatide kohta kogutud andmeid ei avalda me teistele kandidaatidele ja kolmandatele asjasse mittepuutuvatele isikutele.

Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud. Kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda soovi korral selgitusi ning esitada vastuväiteid.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu üksnes seaduses sätestatud juhtudel.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame 1 kuu jooksul.

Kui esitate meile CV praktikale kandideerides, kehtivad samad nõuded, mis tööle kandideerides.

6. Õigus tutvuda enda andmetega

Kui te soovite tutvuda andmetega mida oleme Teie kohta kogunud, esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses. Teie kohta kogutud andmeid väljastatakse ainult Teile. Kolmandatele isikutele väljastame Teie isikuandmeid ainult seaduses sätestatud juhtudel. .

Võimaluse korral väljastame Teie andmed Teile viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Paberil andmete väljastamisel võime alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehe eest.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

a) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

b) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

c) raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

7. Teil on õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

8. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud avaldus.