EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet kiitis heaks AS Tallink Grupp poolt pakutud kohustuse seoses online-agentide müügivõimalustega

21.06.2016

Konkurentsiamet kiitis 03.06.2016 otsusega heaks AS Tallink Grupp poolt pakutud kohustuse, mille kohaselt luuakse AS-i Tallink Grupp reisija pileteid ja muid teenuseid vahendada soovivatele reisiettevõtjatele (edaspidi „online-agent“) võimalus liidestada oma online müügisüsteem AS-i Tallink Grupp piletite broneerimis- ja müügisüsteemiga. Seeläbi tekib online-agendi klientidel võimalus osta agendi on-line müügikeskkonnas AS-i Tallink Grupp teenuseid. AS Tallink Grupp kohustub pidama heas usus läbirääkimisi online-vahenduse võimaldamiseks kõikide omal algatusel AS-i Tallink Grupp poole pöörduvate reisiettevõtjatega, kes vastavad teatud tingimustele. Kokkuleppe saavutamisel online-agendiga kohustub AS Tallink Grupp viima läbi vajalikke arendus- ning liidestamistöid jms tegevusi.

Konkurentsiamet uuris ühe reisiettevõtja kaebuse alusel AS Tallink Grupp tegevust ning jõudis esialgses seisukohas järeldusele, et online-agentidele ei olnud tagatud piisav võimalus AS Tallink Grupp piletite müügiks. Konkurentsiamet on seisukohal, et võetud kohustus lahendab tõhusalt need konkurentsiprobleemid, millele amet menetluse käigus viitas.

Konkurentsiameti otsusega ja ettevõtja võetava kohustusega saab tutvuda ameti kodulehel. 

 

Teade: Konkurentsiamet nõuab MTÜ-lt Lääne-Viru Jäätmekeskus hindade seadusega kooskõlla viimist

08.06.2016

Konkurentsiamet nõuab 24.05.2016. a MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus tehtud ettekirjutusega, et segaolmejäätmete mahuti tühjenduse ja äraveo hinnad viidaks konkurentsiseadusega kooskõlla. Amet kohustab ettevõtjat alandama juurdehindlusi selliselt, et kaalutud keskmine juurdehindlus ei ületaks 15%.

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus on erinevate omavalitsuste poolt loodud ettevõtja, kes korraldab nende territooriumitel jäätmekäitlust. Sisuliselt vahendab ta jäätmekäitlejate ja –vedajate teenust tarbijatele ning lisab teenustasule jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ja arveldamise eest ka oma juurdehindluse. MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus omab Sõmeru vallas, Vinni vallas ja Rakvere linnas turgu valitsevat seisundit, olles nendes omavalitsustes ainus vastava teenuse osutaja.

Amet analüüsis neis omavalitsustes segaolmejäätmete mahutite tühjenduse ja äraveo hindasid ning leidis, et juurdehindlus on võrreldes samaväärset teenust osutavate teiste ettevõtjatega märkimisväärselt kõrgem. Seega on nimetatud omavalitsustes kehtestatud hinnakirjades olevad hinnad konkurentsiseaduse tähenduses ebaõiglased.  

Konkurentsiamet on seisukohal, et 02.02.2015 Vinni vallas, 02.03.2015 Rakvere linnas ja 01.05.2015 Sõmeru vallas kehtestatud hinnakirjades on MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana kehtestanud ebaõiglaselt kõrge hinna ning ettevõtja on kohustatud hinnad hiljemalt 01.08.2016 seadusega kooskõlla viima.

Teate edastas:

Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
Tel: 6672400
E-post: maarja dot uulits at konkurentsiamet dot ee

 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Konkurentsialased küsimused
ja vihjed: tel 667 2465
 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija