EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse

05.04.2016

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat viima sisse muudatused 10.03.2016 avaldatud soojuse ostmiseks lepingu sõlmimise kavatsuse teatesse.
Ettevõtja avaldatud teates nõutud käitise valmimise tähtaeg 30.11.2016 (ligikaudu 9 kuud) ei ole osalemisest huvitatud soojuse tootjate poolt reaalselt täidetav. Konkurentsiameti hinnangul peab tähtaeg olema vähemalt 18 kuud alates teate avaldamisest.

Lisaks tuleb teatest kustutada nõue, et konkursil osaleja peab konkursi käigus käitise tehnoloogilise skeemi kooskõlastama Kaitseministeeriumiga ja soojustorustike omanikuga AS-iga Tapa Vesi. Ameti hinnangul ei saa huvitatud soojuse tootjalt nõuda võrguettevõtjale seadusega pandud kohustuste täitmist, kuna tarbijal (Kaitseministeerium) ei ole võimalik osta soojust otse soojuse tootjalt. Tarbija ostab soojust võrguettevõtjalt ehk N.R. Energy OÜ-lt. Võrguettevõtja kohustuste täitmist ei saa nõuda ka soojustorustike omanikult AS-ilt Tapa Vesi, sest viimane on andnud võrguettevõtja kohustused N.R. Energy OÜ-le.

Muudetud teade tuleb avaldada ettevõtja veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehe trükiväljaandes hiljemalt 11.04.2016, arvestusega, et määruse ʺSoojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodikaʺ alusel on soojuse tootjatel õigus 30 päeva jooksul muudetud teate avaldamisest arvates esitada võrguettevõtjale kirjalik sooviavaldus lepingu sõlmimiseks.
 

Teade: Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtse metoodika kavandi konsulteerimine

09.03.2016

Konkurentsiamet teatab, et amet on korrigeerinud „Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtset metoodikat“, mille kavand on tehtud avalikkusele kättesaadavaks 09. märtsil 2016. Metoodika kavandiga saab tutvuda aadressil: http://www.konkurentsiamet.ee/file.php?28121.

Avalikkusel on õigus esitada metoodika kavandi kohta arvamusi/ettepanekuid kuni 14. aprillini 2016. a, e-posti aadressil tauri dot liiders at konkurentsiamet dot ee.

Kavandile arvamuste esitamise võimalus on antud eesmärgiga:
a) teavitada reguleeritavas valdkonnas tegutsejaid muutustest regulatsiooni rakenduspraktikas;
b) kontrollida, kas reguleeritavas valdkonnas tegutsejad mõistavad kavandis kajastatud rakenduspraktikat ühtemoodi s.t metoodikas väljatoodu on keeleliselt selgelt ja üheselt mõistetavalt väljendatud.

Arvamuste tegijatel ei ole otsustamisõigust selle üle, milliseks konkreetne metoodika kujuneb, kuid esitatu aitab kaasa metoodika selgemaks muutmisele.

 

 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Konkurentsialased küsimused
ja vihjed: tel 667 2465
 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija