EST | ENG  
›› Avaleht

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet kiitis heaks Elektrilevi OÜ kohustuse pakkuda elektrimüüjatele ühtse arve esitamise võimalust

11.01.2016

Konkurentsiamet kiitis 29.12.2015 otsusega heaks Elektrilevi OÜ kohustuse arendada 2017. aasta alguseks välja infotehnoloogiline lahendus ja tüüptingimused, mille kohaselt avaneb kõigile elektrimüüjatele Elektrilevi OÜ võrgupiirkonnas võimalus esitada tarbijatele nii elektrienergia kui ka võrguteenuse eest ühtne arve. Seni on selline võimalus olnud ajaloolistel põhjustel vaid Elektrilevi OÜ-ga samasse kontserni kuuluval Eesti Energia AS-il. Kohustuse täitmiseks tuleb Elektrilevil muuhulgas korraldada riigihange mahukaks IT-arenduseks.
Kohustuse kohaselt võimaldatakse ühtset arvet esitada kodutarbijatele ja äritarbijatele ning sellega liitumine on elektrimüüjatele vabatahtlik. Pärast kohustuse täitmist maksab tarbija võrgutasu oma elektrimüüjale. Liitumise korral vastutab tarbijate maksete eest elektrimüüja. Andmete vahetus elektrienergia müüjate ja Elektrilevi OÜ vahel ühtse arve esitamiseks hakkab toimuma Elering AS-i andmevahetusplatvormi kaudu.
Viis elektrimüüjat esitasid Konkurentsiametile ühise kaebuse, milles palusid kohustada Elektrilevi OÜ-d tagama neile võimaluse väljastada elektrienergia ja võrguteenuse eest ühtset arvet Eesti Energia AS-iga võrdsetel tingimustel. Elektrimüüjate hinnangul on see andnud Eesti Energia AS-ile konkurentsieelise.
Konkurentsiameti esialgse hinnangu kohaselt ei ole Elektrilevi OÜ senine tegevus taganud teistele elektrimüüjatele võimalust konkureerida Eesti Energia AS-iga võrdsetel alustel. Elektrilevi OÜ soovis võtta kohustuse ühtse arve korralduse rakendamiseks. Konkurentsiamet on seisukohal, et Elektrilevi OÜ võetud kohustus kõrvaldab tõhusalt turul esinevad konkurentsiprobleemid.
Konkurentsiameti otsusega ja ettevõtja võetava kohustusega saab tutvuda ameti kodulehel.
 

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400
 

Teade: Kohus kinnitas Konkurentsiameti lähenemist jäätmeveo lisatasu osas

23.12.2015

Riigikohtu 02.12.2015 määrusega jõustus Konkurentsiameti 30.06.2014 ettekirjutus Eesti Keskkonnateenused AS-ile, millega amet kohustas ettevõtjat lõpetama Rae, Jõelähtme, Kiili ja Raasiku valdade jäätmeveo piirkonnas kehtestatud värava avamise teenuse tasu nõudmine tarbijatelt kuludega põhjendamata ulatuses.

Konkurentsiamet on põhimõttelisel seisukohal, et jäätmevedaja tohib võtta erinevate lisateenuste eest, mille osas tarbijal puudub valikuvõimalus, üksnes kulupõhist tasu. Sellisteks lisateenusteks on erinevad jäätmeveoga kaasnevad väiksemad teenused, näiteks värava avamine, konteineri liigutamine jäätmeveokini kaugematest asukohtadest jms. Kohus kinnitas sellise seisukoha paikapidavust konkreetselt värava avamise teenuse osas. Jäätmeveo konkurssidel lisatasude suurust üldjuhul ei hinnata, mistõttu on jäätmevedajatel olnud vabadus kehtestada neid oma äranägemise järgi. Ettekirjutusest tuleneb, et sellise tasu kehtestamisel peab lähtuma turgu valitsevale ettevõtjale laienevatest nõuetest, mille kohaselt ei tohi tasu olla ebaõiglaselt kõrge.
2013. aastal võitis Eesti Keskkonnateenused AS korraldatud jäätmeveo kontsessiooni Jõelähtme, Raasiku, Rae ja Kiili valdades ning kehtestas nimetatud valdades kliendi värava või tõkkepuu avamiseks kasutatava võtme või puldi haldamise tasu – 11,50 eurot/kord. Enamasti ei ole tarbija jaoks värava avamisele jäätmevedaja poolt mõistlikke alternatiive, mistõttu määratles amet Eesti Keskkonnateenused AS-i värava avamise teenuse osas turgu valitsevaks ettevõtjaks.
Ameti analüüs tuvastas, et kehtestatud värava avamise tasu 11,50 eurot/kord ei ole kuludega põhjendatud ning on seega ebaõiglaselt kõrge. Seetõttu tegi Konkurentsiamet ettekirjutuse, mille kohaselt rikkus ettevõtja turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana konkurentsiseadust.
Nii Tallinna Halduskohus kui ka Ringkonnakohus jätsid ettevõtja kaebused rahuldamata ning Riigikohus ei võtnud kassatsioonkaebust menetlusse. Eesti Keskkonnateenused AS teavitas 14.12.2015 Konkurentsiametit ettekirjutuse täitmisest, eemaldades Jõelähtme, Kiili, Raasiku ja Rae valdades korraldatud jäätmeveo teenuste osutamise hinnakirjadest värava avamise tasu.
Konkurentsiamet tegi 2013. aastal samalaadse sisuga ettekirjutuse ka teisele suuremale jäätmevedajale Ragn-Sells AS-ile, kes täitis ettekirjutuse ilma seda kohtus vaidlustamata.
 

 


Arhiiv
Viimati lisatud
Üldkontakt:

Telefon:  667 2400
Faks:       667 2401
E-post:   info at konkurentsiamet dot ee

Auna 6, 10317 Tallinn
reg. nr 70000303

Konkurentsialased küsimused
ja vihjed: tel 667 2465
 

Elektrituru avanemine

Eleringi andmelao bänner

 

Tarbija